уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнаде за копије документације

Уплате накнада за копије документације из архиве АПР врше се на следећи број рачуна (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу):

Приступ архиви АПР-а

Агенција за привредне регистре поседује архивску грађу састављену од оснивачких и других аката привредних субјеката и осталих правних лица која је прикупљена у поступку регистрације, као и документацију која је настала у раду саме Агенције.

Саставни део регистара чини и архивска грађа коју је Агенција преузела од привредних судова и осталих државних органа, заједно са преузимањем надлежности за вођење регистара.    

Архиву чине папирна и скенирана, електронска документа који су јавни и доступни свим заинтересованим лицима, у складу са процедурама прописаним Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.  

Преко  претраживача на интернет  страници  Агенције доступни су регистровани подаци и документа чија је јавност прописана законима. Ова услуга је бесплатна и доступна (24/7/365) преко интернета.

Непосредан приступ архиви је омогућен радним данима (од понедељка до петка), од 9 до 15 сати:

 • у  згради Архива АПР-а (улица Ослобођења ББ,  Раковица, Београд),
 • у канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а (улица Бранкова 25, Београд).     

Наглашавамо да је испред зграде Архива АПР-а у Раковици обезбеђен бесплатан паркинг, док је у згради корисницима стављена на располагање лепо уређена читаоница која испуњава све услове за  несметан рад, у миру и тишини, уз стручну помоћ архивара.    

Корисницима се у архиви пружају следеће услуге:

 • бесплатан увид у оригиналну документацију у папирној форми,
 • бесплатан приступ рачунарима преко којих се приступа електронској бази података регистара (преко интернета),
 • бесплатан увид у скенирана документа, преко рачунара у архиви,
 • издавање копија, потврда, извода и других докумената, уз доказ о плаћеној накнади.

Подношење захтева за увид у архиву и обавезно заказивање термина

Заказивање термина за приступ архиви је обавезан и врши се попуњавањем обрасца доступним у архиви АПР или подношењем захтева у слободној форми. Термин за увид у предмете заказује се најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев се подноси:

 • непосредно, у архиви АПР-а (у Београду, у Бранковој 25 или згради Архива, у улици Ослобођења ББ, Раковица),
 • непосредно, у oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом (на адресу: улица Бранкова 25, Београд),
 • слањем на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs,
 • телефоном.

Телефони за заказивање:

 • Регистар привредних субјеката: 011 333 1 434,
 • Регистар финансијског лизинга: 011 333 1 456,
 • Регистар залоге:  011 333 1 449,
 • у згради Архива АПР-а (улица Ослобођења ББ,  Раковица): 011 330 7 908, 011 330 7 912, 011 333 1 434.

Како пронаћи зграду Архива АПР-а у Раковици?

 

Накнада за издавање копија, потврда и извода

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 83/2014) и Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018), утврђене су накнаде за издавање копија докумената, потврда и извода.

Копија износи 30,00 динара по страни.

Подношење захтева за увид у предмет и заказивање термина

У складу са чл. 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011), Агенција се самостално стара о документацији и архиви Агенције применом мера које се односе на обраду, управљање, смештај, техничко- технолошку и безбедносну заштиту.

Увид у документацију и издавање копија докумената су могући у свим случајевима осим ако је јавност и доступност ограничена или искључена посебним законом.

У архиви Агенције чува се следећа архивска грађа и документарни материјал:

 • преузет од привредних судова која се састоји од:
  • регистарских уложака привредних субјеката на чијим су регистарским листовима уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
  • збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке , ОП обрасци, биланси, уговори...),
 • преузет/ достављен од других државних органа,
 • документација настала на основу извршених поступака регистрације у регистрима,
 • финансијски извештаји привредних субјеката и осталих правних лица који су у обавези да их подносе Агенцији.

Документација Агенције чува се у складу са роковима утврђеним Листом категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, број 556/3 од 17.06.2015. године. Након истека ових рокова, документација се уништава у складу с прописима.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR