уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Вести

Нерадни дани у АПР за Нову годину и Божић - 30. децембар 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да неће радити у четвртак, 1. јаунара и петак, 2. јануара, као ни за Божић, у среду, 7. јаунара 2015. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“,  бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). 

 
Апликација за генерисање позива на број за сваку појединачну уплату накнаде у АПР - 26. децембар 2014.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 138/14 од 17.12.2014.године), прописано је да се у сваку уплатницу или доказ о уплати накнаде за послове регистрације и друге услуге Агенције обавезно уноси модел 97 и позив на број одобрења који додељује Агенција путем посебне апликације. 

Апликација за преузимање позива на број доступна је преко странице- Рачуни за уплату, као и на страницама сваког регистра на којима се наводи рачун Агенције. Број који се генерише из апликације уноси се, уз модел 97, у налог за уплату или пренос средстава за плаћање.  

Доказ о уплати накнаде доставља се истовремено са подношењем захтева, односно регистрационе пријаве, а Агенција ће прихватити као исправан само онај доказ о уплати накнаде који има све елементе прописане Одлуком. 

Исправан доказ о уплати који се доставља уз осталу документацију представља:

1. први примерак налога за уплату, снабдевен потписом овлашћеног лица и  печатом поште, банке или управе за трезор, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (износ накнаде, број уплатног рачуна, шифру плаћања, сврху плаћања, име, презиме и адресу уплатиоца, назив корисника),
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97 и 
 • датум уплате, или

2. налог за пренос или потврда, снабдевени потписом и печатом банке или управе за трезор који садрже:

 • све обавезне елементе из налога за пренос (износ накнаде, рачун уплатиоца, рачун примаоца (евиденциони рачун Агенције), шифру плаћања, сврху плаћања, назив уплатиоца, назив корисника),
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је накнада реализована и
 • датум када је накнада реализована, или

3. извод пословног рачуна уплатиоца оверен печатом банке, управе за трезор или уплатиоца, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (податке о називу и броју рачуна уплатиоца, број извода, датум уплате, укупан промет рачуна, уплаћени износ средстава на рачун Агенције, сврху уплате и шифру уплате) и
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 
Потписивање финансијских извештаја за 2014. годину, квалификованим ел. потписом законског заступника - 22. децембар 2014.

Новим Законом  о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), прописано је да су обвезници достављања података за статистичке и друге потребе, као и финансијских извештаја, дужни да исте унесу у посебни информациони систем Агенције за привредне регистре и доставе Агенцији у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Ова обавеза важи за велика, средња и мала правна лица, почев већ од финансијских извештаја састављених на дан 31.12. 2014. године, док микро правна лица имају могућност да још те извештаје доставе у папирном облику.

Агенцији се обратио  велики број обвезника са питањима везаним за примену тих одредби, посебно када је законски заступник страно физичко лице, односно за могућност да уместо законског заступника исте потпишу пуномоћници својим електронским потписом, а на основу пуномоћја издатог од стране законског заступника.

Поводом ових питања, Агенција се обратила Министарству финансија за мишљење како да поступа у наведеним случајевима, односно да ли треба да инсистира на становишту да финансијске извештаје и податке за статистичке потребе могу да потпишу само законски заступници регистровани у надлежном статусном регистру.

Министарство за финансије, својим писаним одговором Број: 011-00-1336/2014-16, од 17. децембра 2014. године, дало је мишљење да искључиво законски заступник правног лица, односно предузетник, мора да приликом достављања финансијских извештаја и података за статистичке и друге потребе, применом посебног информационог система Агенције, исте потпише својим квалификованим електронским потписом.

Што се тиче обвезника, који као регистроване заступнике имају страна физичка лица, Министарство сугерише поступање на један од два следећа начина:

 • Да законски заступник страни држављанин испуни услове за добијање привременог ЈМБГ, а тиме и за добијање квалификованог електронског потписа, или 
 • Да изврши регистрацију новог законског заступника, који испуњава услове за добијање квалификованог електронског потписа.

Агенција ће у свему поступати у складу са ставовима Министарства.

 
Обавештење за кориснике интернет странице АПР - 19. децембар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава кориснике да ће у недељу, 21. децембра, у периоду од 9 до 14 часова, све претраге података бити недоступне због радова на електроинсталацијама.

 
Београдска јавна расправа о Нацрту закона о привременим ограничењима - 3. децембар 2014.

У Привредној комори Србије, у Београду, данас је одржана јавна расправа о Нацрту закона о привременим ограничењима права лица на стицање и вршење одређених права у привредним субјектима и обављање привредне делатности, чијим ће усвајањем бити створен институционални оквир за унапређење привредног амбијента и повећање транспарентности и правне сигурности у земљи. 

Успостављањем посебног информационог система у Агенцији за привредне регистре биће створен јединствени регистар са подацима из различитих државних органа који ће послужити за спречавање злоупотреба поступка регистрације и ширења „зачараног круга“ дужнично-поверилачких односа.

На београдској јавној расправи учествовали су потпредседник Привредне коморе Србије Здравко Јелушић, министар привреде Жељко Сертић, помоћник министра привреде др Драган Јањић, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић и регистратор Регистра привредних субјеката у АПР Миладин Маглов.

Изјаве министра привреде Жељка Сертића и директора АПР-а Звонка Обрадовића можете погледати овде:


 
Јавна расправа о Нацрту закона о привременом ограничењу права обављања привредних и др. делатности - 27. новембар 2014.

Министарство привреде, Агенција за привредне регистре (АПР) и Привредна комора Србије, у сарадњи са Регионалном привредном комором Нови Сад и Привредном комором Ниш, позивају заинтересоване да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о привременом ограничењу права обављања привредних и других делатности.

Овде можете погледати Нацрт Закона о привременим ограничењима права, а предлоге и примедбе можете упутити на следећу електронску адресу: zakon.predlozi@apr.gov.rs

Распоред заказаних јавних расправа: 

 • 28.11.2014 године, 11 сати – Регионална привредна комора Ниш (Добричка 2, велика сала на 2. спрату)
 • 01.12.2014 године, 11.сати - Регионална привредна комора Нови Сад (ул. Народног фронта 10, 2. спрат, плава сала)
 • 03.12.2014 године, 11. сати- Привредна комора Србије (Теразије 23, велика сала, 2. спрат). Учествују: министар привреде Жељко Сертић, помоћник министра привреде др Драган Јањић, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић и регистратор регистра привредних субјеката Миладин Маглов.
 
Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину - 26. новембар 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава све предузетнике који самостално обављају привредну делатност ради стицања добити, а који пословне књиге за 2014. годину воде по систему двојног књиговодства, да су дужни да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре пре почетка састављања финансијских извештаја.

Уместо писане форме, АПР је предузетницима омогућила да пријаву о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину изврше путем веб апликације објављене у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету, на линку „Предузетници - Обавештење о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства“. Уношењем матичног броја и осталих података, предузетник се аутоматски пријављује у базу обвезника за подношење финансијских извештаја за 2014. годину. 

Уколико се предузетници на време не пријаве да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства неће бити у могућности да саставе и доставе Регистру финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре податке за статистичке потребе (рок 28. фебруар), као ни финансијске извештаје (рок 30. јун) за 2014. годину, применом посебног информационог система, у складу са одредбама новог Закона о рачуноводству. 

Предузетници који су престали да воде двојно књиговодство, такође, су дужни да до 31.12.2014, у слободној форми, о томе обавесте Агенцију.

С обзиром на све новине у примени новог Закона, Агенција ће на својој интернет страни благовремено обавестити све обвезнике о начину састављања и достављања финансијских извештаја за 2014. годину.

 
АПР спроводи закониту процедуру за приступ и коришћење архивске грађе - 5. новембар 2014.

Поводом саопштења којим су се огласили УНС и НУНС, као и најаве поступка надзора  над применом Закона о заштити података о личности, Агенција за привредне регистре обавештава јавност да ова агенција омогућава потпуну јавност и доступност пословних података из својих база преко своје интернет странице на којој објављује ажурне податке и скенирана, законом прописана, документа, а приступ комплетној документацији из своје архиве омогућен је свим грађанима, па и новинарима, без икаквих ограничења. 

Подсећамо да је увид у документацију бесплатан и да АПР, у оквиру својих надлежности, издаје копије докумената.

Као и сви грађани, и новинари имају потпуно слободан приступ архивској грађи и документацији. Ради остваривања права на непосредан увид у документацију, сви заинтересовани обраћају се Агенцији ради наручивања предмета и заказивања термина за прегледање документације. Податке о свом имену и презимену, као и контакт телефоне, АПР-у су и до сада остављали корисници који су наручивали копије докумената и предмете путем електронске или обичне поште, или преко организационих јединица Агенције.    

Једина новина је увођење захтева за коришћење архивске грађе који се попуњава при преузимању наручене документације и у који се уносе подаци са именом и презименом корисника архивске грађе, без навођења занимања, институције и осталих личних података, уз обавезно навођење пословног имена или броја предмета који се тражи. Подаци се користе искључиво у сврху евидентирања корисника, због заштите архивских докумената и јавног интереса и у друге сврхе се не користи. Уосталом, овакав захтев морају да попуне и корисници услуга других архива односно установа заштите културних добара и оваква пракса не представља никакав изузетак. Осим тога, подаци који се уносе у овај захтев мањи су обимом од података који се уносе у образац прописан по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на основу којег државни органи пружају информације од јавног значаја.

Процедура у вези са издавањем и коришћењем архивских докумената експлицитно и недвосмислено је предвиђена чл. 38. Закона о поступку регистрације Агенције за привредне регистре и чл. 4. Закона о Агенцији, којим је прописана обавеза Агенције за самостално старање о документацији и архиви и примену мера које се односе на обраду, управљање, смештај, техничко- технолошку и безбедносну заштиту ове грађе.  У циљу испуњавања ове законске обавезе, Агенција примењује Закон о културним добрима као и све друге прописе који регулишу област заштите и управљања архивском грађом и документарним материјалом. 
              
Подсећамо, за издавање копије документације из архиве АПР наплаћује накнаду за извршену услугу, у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР, а начин плаћања накнаде прописује подношење захтева који се везује за уплату. Доказ о уплати, као и до сада, садржи име и презиме подносица захтева тако да је Агенција и до сада поседовала податке о имену и презимену лица коме је издавала копије докумената. 

Овако транспарентан систем омогућио је великом броју грађана да без тешкоћа, на  једноставан и ефикасан начин, дође до потребних информација, баш као што је једноставан и приступ за добијање копија документације. Као и остали грађани, и новинари-истраживачи користе архиву Агенције и наводе је као званичан извор података. Једино што је потребно јесте попуњавање писменог захтева чиме ничија права нису угрожена или ограничена. 

 
Представљена публикација ТОП 300 - 30. октобар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) и недељник НИН представили су у Привредној комори Србије публикацију ТОП 300, са ранг листом највећих економских целина у земљи по пословним приходима, као и са стручним анализама АПР-а о пословању успешних и неуспешних привредних друштава, јавним и предузећима у реструктурирању, као и о пословању српске привреде у току целог кризног периода. 

Према подацима из консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину, 300 највећих  привредних економских целина остварило је 34,7 одсто пословних прихода, 41,6 одсто нето добити  и 33,7 одсто нето губитака целе привреде, тако да пословање ових економских целина може дати реалну „крвну слику“ привреде. 

Изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића и регистратора за финансијске извештаје и бонитет Ружице Стаменковић, можете погледати овде: 
Подаци за првих девет месеци 2014. год објављени на Мапи РегМПРР - 29. октобар 2014.

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 30. септембра 2014. године. линк 

Подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године и објављени су за четири територијална нивоа (Република Србија, Региони, Области, Општине). 

На Мапи РегМПРР су приказани збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој.


 
Унапређење регионалне сарадње у области унапређења пословне климе - 28. октобар 2014.

Представници Агенције за инвестиције и конкурентност Републике Хрватске (АИК) бораве у дводневној посети Агенцији за привредне регистре (АПР). Током ове посете биће представљене активности које ове две агенције, свака у оквиру својих надлежности, предузимају у области јачања конкурентности, унапређења услова за пословање и побољшање пословне климе у циљу привлачења већег броја инвестиција у Хрватску и Србију.

Видео изјаву помоћнице равнатеља за конкурентност Агенције за инвестиције и конкурентност Андрее Аугуст и директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића можете погледати овде: 
Рок за достављање документације о усвајању финансијских извештаја за 2013. годину - 22. септембар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике ревизије да 30. септембра  2014. године истиче законски рок за достављање прописане документације о усвајању редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину.

Документација о усвајању редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја доставља се искључиво поштом у виду препоручене поштанске пошиљке на адресу: Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, Бранкова 25, 11000 Београд.

Документација садржи:

 • попуњен Захтев за објављивање документације и регистрацију коригованог финансијског извештаја (образац АПР), потписан од стране законског заступника и оверен печатом правног лица – у оригиналу 
 • одлуку да је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај или изјаву законског заступника да од стране надлежног органа обвезника није донета одлука о усвајању (уз навођење разлога због којих та одлука није донета- оригинал или оверена копија)
 • извештај ревизора о обављеној ревизији редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја потписан од стране овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију (оригинал)
 • одлуку о расподели добити односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка) или изјаву законског заступника да није донета одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако није донета одлука)
 • кориговани редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај, ако садржи корекције у односу на достављени годишњи односно консолидовани финансијски извештај 
 • годишњи извештај о пословању за правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама тргује на организованом тржишту хартија од вредности 
 • доказ о уплати накнаде за објављивање документације о усвајању редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29775845-87, уз уписивање одговарајућег позива на матични број (4.000,00 динара).

Посебно упозоравамо све обвезнике ревизије чији редовни годишњи, односно консолидовани финансијски извештај за 2013. gодину, није исправан да поступак обраде документације о усвајању финансијског извештаја неће бити могућ док се не отклоне недостаци из редовног годишњег, односно консолидованог финансијског извештаја, или не достави нови редовни, односно консолидовани финансијски извештај, ако је по претходно достављеном финансијском извештају обвезнику упућен допис о немогућности обраде истог. Информације о недостацима, односно допис о немогућности обраде, доступни су на овој интернет страни, одељак  Финансијски извештаји и бонитет, линк Претраживање финансијских извештаја за 2013. годину.

Све додатне информације доступне су на овој интернет страници, у оквиру одељка Финансијски извештаји и бонитет.

 
Пословање непрофитних институција у 2013. години - 14. август 2014.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2013. години у коме су дати резултати пословања и финансијски капацитети других правних лица - политичких странка, удружења, спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, задужбина и фондација, установа и осталих облика организовања.

Ово сопштење је израђено на основу упоредне анализе података за 28.334 друга правна лица чији су редовни годишњи финансијски извештаји за 2013. годину примљени и обрађени у Агенцији и података из усвојених годишњих финансијских извештаја за 2012. годину за 28.798 других правних лица.

И поред благог оживљавања домаће економске активности, још увек присутне неповољности укупног амбијента одразиле су се и на пословање других правних лица у Републици Србији током 2013. године, па она запошљавају 2.048 радника мање него претходне године, односно укупно 37.794 радника.

У структури других правних лица, скоро три петине чине удружења (16.788), нешто више од трећине удружења, друштва и савези у области спорта (9.696), а затим следе установе (1.063), задужбине и фондације (425), остали облици (282) и политичке странке (80). Највише радника, њих 25.661 или 62,8%, било је запослено у установама, док су удружења запошљавала 6.021 радника (15,9%), а удружења, друштва и савези у области спорта њих 3.171 или 8,4%.

Истовремено, обим пословних активности је тек скромно увећан и укупни приходи у износу од 166 млрд динара су за 4,4% већи од прошлогодишњих, док су укупни расходи у износу од 162 млрд динара порасли за само 2,2%. Након прошлогодишњег излета у сферу негативних резултата друга правна лица су у 2013. години повратила позитивно пословање и бележе позитиван нето финансијски резултат у износу од 2,6 мрлд динара.

Највећи позитиван нето финансијски резултат бележе установе, и то износу од 1,5 млрд динара, а позитивно пословање задржала су и удружења, док су у зони негативних резултата остала спортска удружења, друштва и савези у области спорта, мада је њихов губитак драстично смањен у поређењу са претходном годином.

Друга правна лица располажу укупним средствима и капиталом који су тек благо увећани у односу на претходну годину (5,4% и 4,7%) и износе 156 мрд динара односно 69 млрд динара. Из сопствених извора финансирано је 44,2% средстава других правних лица, што је готово на прошлогодишњем нивоу. Кумулирани губици износе 23 млрд динара и незнатно су већи него претходне године (2,3%).

Као и претходних година, и у 2013. години, преовлађујући део укупних финансијских перформанси других правних лица носе установе, удружења и спортска удружења, друштва и савези у области спорта. Поред тога, испољен је и неравномеран територијални распоред других правних лица и значајна заступљеност у основним финансијским позицијама правних лица из Београдске и Јужнобачке области, док посматрано по величини доминирају мала друга правна лица.

Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2013. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет - Макроекономска саопштења.

 
Пословање економских целина у Републици Србији у 2013. години - 6. август 2014.

Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2013. години. Oснов за израду Саопштења представљају подаци из обрађених консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину и усвојених консолидованих финансијских извештаја за 2012. годину, које су економске целине доставиле Агенцији у складу са прописима који уређују рачуноводство.

Саопштење је израђено по иновираној методологији, а нови приступ дат је с обзиром на снажну концентрацију интереса у оквиру одређених економских целина и значајну изложеност укупних домаћих економских токова тим целинама, па су и њихови резултати пословања и финансијски капацитети посебно сагледани.

У привреди Републике Србије у 2013. години пословало је 747 економских целина, а консолидовани финансијски извештаји обрађени су за 743 матична правна лица, која консолидују 2.269 зависних и придружених правних лица. Број економских целина у привреди у односу на претходну годину мањи је за 54, док је број консолидованих зависних и придружених правних лица смањен за 15. Такође, и опадајући тренд броја запослених у економским целинама је настављен, па су оне запошљавале 332.862 радника, што је за 16.460 мање него претходне године.

Вишегодишњу водећу позицију коју је, са највише зависних правних лица, заузимала економска целина DELTA HOLDING doo Beograd, у 2013. години преузела је ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ доо Нови Сад, с обзиром да има контролу над 70 зависних правних лица, што је за 12 правних лица више него претходне године. Потом следи DELTA HOLDING doo Beograd, са једним зависним правним лицем мање у односу на претходну годину, односно 69 зависних правних лица у кругу консолидације. Велики број консолидованих правних лица имају и економске целине MK GROUP doo Beograd (31 зависно и пет придружених правних лица), VERANO MOTORS doo Beograd (25 зависних правних лица), KOEFIK doo Beograd (22 зависна правна лица), ЕИ КОРПОРАЦИЈА ад Ниш (21 зависно правне лице), као и новооснована економска целина MK HOLDING doo Beograd (20 зависних правних лица).

Економске целине су у 2013. години задржале обим активности на прошлогодишњем нивоу и бележе укупне приходе од 3.263 млрд динара и укупне расходе од 3.242 млрд динара. Такође, наставиле су са непрофитабилним пословањем из претходне године, али са губитком знатно мањим (71,3%) од прошлогодишњег, тако да на укупном нивоу њихов негативан нето финансијски резултат износи шест млрд динара.

Укупан билансни потенцијал економских целина на крају 2013. године, након годишњег раста од само 1,9%, износи 5.447 млрд динара и у износу од 2.383 млрд динара финансиран је из сопствених извора односно капитала, који је већи за 3,1% у поређењу са претходном годином. При томе, финансијску сигурност економских целина нарушавају растући кумулирани губици, који су у износу од 1.106 млрд динара повећани за 14,5% у односу на прошлогодишње.

Снажан утицај економских целина на укупна кретања у домаћој привреди показује то што оне запошљавају трећину радника у целој привреди и просечно учествују са две петине у основним позицијама свих привредних друштава. Такође, издваја се свега неколико целина које претежно носе укупну пословну активност и финансијске капацитете српске привреде, а оне остварују и завидно учешће у исказаним укупним резултатима пословања.

Међу економским целинама које су успешно пословале у 2013. години издваја се НИС ад Нови Сад, са 15 зависних правних лица, од којих осам послује у иностранству. Ова целина предњачи по оствареним пословним приходима од 264 млрд динара и нето добитку у износу од 48 млрд динара, а истиче се и по високом износу билансног потенцијала (346 млрд динара) и капитала (169 млрд динара) којима располаже. Истовремено, број запослених на нивоу целе групе је смањен у односу на претходну годину са 9.004 на 7.629 радника.

Посебно треба поменути и економску целину ЈП ЕПС Београд, која има контролу над 13 зависних правних лица, а у 2013. години је, после прошлогодишњег негативног резултата, исказала нето добитак од 19 млрд динара и пословне приходе, у износу од 220 млрд динара, увећала за 15,4%. Ова целина доминира по укупним средствима и капиталу, који износе 1.096 млрд динара односно 800 млрд динара, али носи и високе кумулиране губитке од 112 млрд динара. Она запошљава највише радника, њих 31.569, од свих економских целина у српској привреди.   

У 2013. години економска целина ТЕЛЕКОМ ад Београд, са шест зависних правних лица, више него за четвртину је увећала позитиван резултат остварен у претходној години, тако да је исказала нето добитак у износу од 16 млрд динара, а истовремено она се истиче и по висини пословних прихода (117 млрд динара), ангажованих средстава (239 млрд динара) и капитала (143 млрд динара).

Као економска целина која генерише значајан обим пословне активности издваја се DELHAIZE SERBIA doo Beograd, са пословним приходима од 102 млрд динара, а при томе она се за разлику од 2012. године када је пословала непрофитабилно, истиче и по висини исказаног нето добитка у износу од 5 млрд динара.

Драстичан раст профитабилности у 2013. години оствариле су економске целине METALFER doo Sremska Mitrovica, AMASIS doo Beograd и ПКБ КОРПОРАЦИЈА ад Београд у реструктурирању. На другој страни, нето добитак ИМ МАТИЈЕВИЋ доо Нови Сад (3 млрд динара) смањен је скоро за четвртину, a добитак MK GROUP doo Beograd (0,9 млрд динара) за трећину. DELTA HOLDING doo Beograd, такође, бележи пад профитабилности и то за 29,7%, с обзиром да је исказан нето добитак од 0,3 млрд динара.

Насупрот томе, међу губиташима се, с обзиром на веома високе губитке, истиче економска целина ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, са шест зависних и шест придружених правних лица. Ова целина исказује највећи износ нето губитка од 51 млрд динара, који је за 36,0% већи у односу на претходну годину, а истовремено носи и кумулиране губитке у износу од 108 млрд динара, уз њихов годишњи раст од чак 80,8%. При томе, она ангажује укупна средства у износу од 165 млрд динара, а запошљава 3.011 радника.

Непрофитабилно пословање у 2013. години, као и претходне године, веома је изражено и код економске целине ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ад Београд, мада је њен нето губитак, иако преполовљен, у износу од 8 млрд, и даље изузетно висок. Поред тога, ова целина носи и највеће кумулиране губитке који износе 147 млрд динара. Такође, располаже укупним средствима од 278 млрд динара и капиталом од 204 млрд динара, а запошљава 19.896 радника.

Од економских целина које су у 2013. години значајно погоршале пословање издвајају се БЕОХЕМИЈА доо Београд, KONCERN FARMAKOM M.B. doo Šabac, VICTORIA GROUP ad Beograd и INTERKOMERC ad Beograd, које су се после прошлогодишњих позитивних резултата, нашле у самом врху по висини исказаних губитака. Вишеструко годишње увећање негативних резултата бележе SHEER KORPORACIJA doo Beograd у стечају, ФАП КОРПОРАЦИЈА ад Прибој и СИМПО ад Врање.

Поред економских целина у привреди, у Републици Србији у 2013. години, као економске целине у финансијском сектору пословало је осам банака са 13 зависних правних лица, пет друштава за осигурање са 17 зависних правних лица, затим по два даваоца финансијског лизинга и брокерско дилерска друштва са два односно седам зависних правних лица. Такође, пословале су и две банке у стечају и ликвидацији и једна друга финансијска организација у ликвидацији, које имају контролу над три односно једним зависним правним лицем. У непрофитном сектору пословало је 11 других правних лица, која консолидују 20 зависних лица.

Саопштење о пословању економских целина у  Републици Србији у 2013 години и Списак економских целина у 2013. години објављени су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

 
Нова адреса организационе јединице АПР-а у Новом Саду - 4. август 2014.

Новосадска организациона јединица Агенције за привредне регистре (АПР) од данас се налази на новој адреси - Стражиловска 2.

Радно време канцеларије АПР-а остало је исто, од 7:30 до 15:30 сати, а рад са странкама од 9 до 15 сати.       

 
Подаци за првих шест месеци 2014. године објављени на Мапи РегМПРР - 1. август 2014.

 

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 30. јуна 2014. године.линк

 

Подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године и објављени су за четири територијална нивоа (Република Србија, Региони, Области, Општине).

На Мапи РегМПРР су приказани збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој.

 
Саопштење АПР-а поводом притужби корисника на појаву података из ФИ непознатог порекла на тржишту - 1. август 2014.

Поводом притужби које су  Агенцији за приврeдне регистре (АПР) упутили стални корисници услуга из Регистра финансијских извештаја да поједина правна лица пласирају податке из тих извештаја на тржишту и пре него што почне њихово званично достављање из Регистра,  Агенција обавештава јавност да ће убудуће објављивати преглед  великих корисника АПР-ових података на својој интернет страници (www.apr.gov.rs).

 

Да би заштитила кориснике података из финансијских извештаја  и обезбедила приступ тим подацима под једнаким условима, Агенција је данас објавила преглед великих корисника којима су достављени подаци у последње три године. За 2012. и 2013. годину, преглед садржи назив корисника и број преузетих података. За текућу, 2014. годину, поред наведеног, преглед садржи и  датум преузимања и број правних лица и предузетника за које су подаци преузети, као и опис тих података. Овај преглед биће убудуће дневно ажуриран.

 

Објављивањем наведених прегледа обезбедиће се потпуна транспарентност у коришћењу података, односно сви учесници на тржишту биће благовремено информисани о томе који  су корисници преузели  податке из финансијских извештаја од Агенције. Овде наглашавамо да је Агенција једини званичан извор података из финансијских извештаја у земљи и да, као таква, обезбеђује њихову  свеобухватност, исправност и ажурност.

 

Полазећи од великог значаја који исправни подаци из финансијских извештаја имају у пословном одлучивању, АПР упозорава кориснике да порекло података које извесна правна лица пласирају на тржишту није познато и да не може преузити одговорност за њихову исправност. На овај начин, између осталог, Агенција покушава да заштити кориснике података и од нелојалне конкуренције.

 

Као што је познато, Агенција за привредне регистре, сваке године, почетком маја, обавештава јавност и објављује информацију о почетку достављања података из финансијских извештаја корисницима на својој интернет страни, а од сада ће, у интересу  свих корисника, објављивати и преглед оних који су преузели податке од АПР-а. Тако ће свима  бити позната информација о томе ко још на тржишту располаже званичим подацима Агенције.

 

У вези са подацима из финансијских извештаја непознатог порекла, који су се појавили на тржишту,  Агенција је  већ покренула одређене поступке пред надлежним државним органима.

 

Преглед великих корисника услуга из Регистра финансијских извештаја, Агенција објављује на својој интернет страници, у одељку Финансијски извештаји и бонитет, на линку Пружање услуга из Регистра.

 
Информација о обвезницима ревизије у складу са чл. 21. Закона о ревизији - 17. јул 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа обвезнике достављања финансијских извештаја, а нарочито потенцијалне обвезнике ревизије о почетку примене члана 21. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013), који је у примени почев од ревизије финансијских извештаја за 2014. годину. Сагласно ставу 1. поменутог члана Закона прописано је да обавези  ревизије редовних годишњих финансијских извештаја поред великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство и јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, подлежу и сва правна лица, односно предузетници чији пословни приходи остварени у претходној пословној години прелазе 4,4 милиона евра.

У том смислу Агенција је на основу података из финансијских извештаја за 2013. годину, обезбедила информације о оним малим и микро правним лицима, односно предузетницима који су остварили пословни приход у 2013. години већи од 4,4 милиона евра, што по средњем курсу евра Народне банке Србије (НБС) на дан 31.12.2013. године износи 504.425 хиљада динара. Ова информација је дата из разлога што су поменути субјекти, сагласно цитираној одредби Закона, обвезници ревизије финансијских извештаја за 2014. годину, тј. да би се они на време упознали са својим будућим обавезама по том основу и на време извршили избор друштва за ревизију (рок је: 30 септембар 2014. године).

До ове важне информације правна лица и предузетници могу доћи на интернет страни Агенције, у одељку Финансијски извештаји и бонитет, линк Објављивање финансијских извештаја, уношењем матичног броја правног лица односно предузетника.

За сва правна лица која су по подацима из финансијског извештаја за 2013. годину разврстана у 1 - микро правно лице или 2 -мало правно лице, уколико су остварила пословне приходе изнад наведеног износа, дата је следећа информација:

Правно лице је у 2013. години остварило пословне приходе веће од 4,4 милиона евра, што по средњем курсу евра НБС на дан 31.12.2013. године износи 504.425 хиљада динара“.

Такође, за предузетнике који се сагласно закону који уређује рачуноводство сматрају микро правним лицима, а који су по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину остварили пословни приход изнад наведеног износа, дата је следећа информација:

„ Предузетник се у смислу члана 6. Закона о рачуноводству сматра микро правним лицем. Предузетник је у 2013. години остварио пословне приходе веће од 4,4 милиона евра, што по средњем курсу евра НБС на дан 31.12.2013. године износи 504.425 хиљада динара“.

Такође, Агенција подсећа и сва јавна предузећа која воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и финансијске извештаје достављају Агенцији у складу са законом којим се уређује рачуноводство, да су они обвезници ревизије финансијског извештаја за 2013. годину на основу Закона о јавним предузећима, без обзира на утврђену величину. Следствено томе, сва јавна предузећа укључујући и она која су разврстана као микро или мала правна лица обавезна су да Агенцији доставе извештај ревизора и осталу прописану документацију уз редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину, најкасније до 30. септембра 2014. године.

 
СТО НАЈ... ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У 2013. ГОДИНИ - 8. јул 2014.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2013. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су дате листе СТО НАЈ... привредних друштава полазећи од вредности основних финансијских параметара, које су та друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2013. годину, у највећем износу.  Поменуте листе сачињене су на основу анализе и рангирања података за 94.362 привредна друштва, и то према успешности пословања – по пословним приходима и нето добитку, затим према финансијским капацитетима којима располажу – по укупним средствима и капиталу, као и према висини исказаних губитака – по нето губитку и кумулираном губитку.
 
Иако је у 2013. години привредни амбијент био прилично неповољан, одређена привредна друштва издвојила су се по оствареном обиму пословне активности, као и по профитабилном пословању, те као таква она чине и значајан потенцијал српске економије.

У 2013. години обим пословне активности на нивоу целе привреде стагнира, али ипак привредна друштва са листе СТО НАЈ... привредних друштава по пословним приходима бележе раст пословних прихода од 10,3% у односу на претходну годину и остварују укупне пословне приходе у износу од 2.870 млрд динара, што чини више од трећине тих прихода свих привредних друштава.

На врху листе СТО НАЈ... привредних друштава по пословним приходима налази се, као и претходне године,  НИС АД Нови Сад, са пословним приходима од 249 млрд динара, а затим следи друштво FIAT AUTOMOBILI DOO Kragujevac, које је претходне године било на 14. месту. Ово друштво бележи више него четвороструки годишњи раст пословних прихода, па они у 2013. години износе 172 млрд динара, а такође, после прошлогодишњег негативног резултата друштво послује са нето добитком и, при томе,  дуплира број запослених (3.668 радника). На листи потом следе ЈП ЕПС Београд и ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд са пословним приходима од 152 млрд динара и 87 млрд динара.

Од укупно 53.580 привредних друштава која су у 2013. години пословала позитивно, са нето добитком у износу од 446 млрд динара, на друштва са листе СТО НАЈ... привредних друштава по нето добитку односи се чак 214 млрд динара, а она су повећала добитак у односу на претходну годину за трећину.

Најпрофитабилније привредно друштво у 2013. години, као и претходних година, је НИС ад Нови Сад, чији је нето добитак од 52 млрд динара већи за 5,8% у поређењу са прошлогодишњим, а чини 11,7% укупног нето добитка српске привреде. Ово друштво поред годишњег увећања обима пословне активности (8,4%), бележи и раст билансног потенцијала (18,6%) и капитала (29,1%), али и смањење броја запослених за трећину (5.043 радника). Више него три пута мањи добитак, у износу од 15 млрд динара, исказао је другопласирани ТЕЛЕКОМ АД Београд, иако је тај добитак већи за 36,2% у односу на претходну годину. Прошлогодишње позиције (треће и четврто место) задржали су TELENOR AD Beograd и TARKETT DOO Bačka Palanka, са нето добитком од 8 млрд динара односно 6 млрд динара.

Укупни финансијски капацитети српске привреде у 2013. години успоравају раст у односу на претходну годину, а при томе претежно су сконцентрисани у оквиру група од сто привредних друштава са највећим укупним средствима и највећим капиталом.

Од укупног билансног потенцијала свих привредних друштава у Републици Србији на крају 2013. године, у износу од 13.442 млрд динара, на друштва са листе СТО НАЈ... привредних друштава по укупним средствима односи се 5.737 млрд динара. Такође, сто друштава са највећим капиталом располаже са сопственим изворима финансирања у износу од 3.251 млрд динара, док укупан капитал на нивоу целе привреде износи 5.664 млрд динара.
 
Листе СТО НАЈ... привредних друштава по укупним средствима и СТО НАЈ... привредних друштава по капиталу, као и претходне године, предводи ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ са укупним средствима у износу од 461 млрд динара и капиталом од 346 млрд динара. На другом месту је ЈП ЕПС Београд, чија средства износе 433 млрд динара, а капитал 273 млрд динара. Ова друштва су задржала прошлогодишње позиције на листама СТО НАЈ... привредних друштава.

Привредна друштва у Републици Србији на укупном нивоу, већ годинама, послују негативно, па су и 2013. години исказала негативан нето финансијски резултат, а тај губитак је мањи готово за три четвртине у односу на претодну годину. Овакве тенденције, последично, су праћене и растом кумулираних губитака, што повлачи и додатни ризик у пословању. Губитке у претежном делу носи мали број друштава, која су и заузела места међу СТО НАЈ...  привредних друштава.

У 2013. години са нето губитком је пословала трећина привредних друштава, а он укупно износи 469 млрд динара. При томе, свега сто привредних друштава са највећим нето губитком носи 265 млрд динара  губитка, а он је већи чак за 57,5% у поређењу са претходном годином.

Највећи губиташ српске привреде у 2013. години је ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, са нето губитком од 50 млрд динара, а он је порастао у односу на претходну годину за 41,5% и чини чак десетину укупног нето губитка који су исказала сва привредна друштва. Знатно мањи износ нето губитка (15 млрд динара) бележи ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО Смедерево, мада је тај негативан резултат више него четвороструко повећан у односу на претходну годину. Рапидан раст нето губитка (57 пута) бележи СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА АД Параћин, која је са губитком од 14 млрд динара заузела незавидно треће место на листи СТО НАЈ... привредних друштава по нето губитку, док је на четвртом месту ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево - у реструктурирању, са губитком од 12 млрд динара.

Привредна друштва са листе СТО НАЈ... привредних друштава по кумулираним губицима носе 1.457 млрд динара, што је половина од укупног износа кумулираних друштава у привреди, при чему поменутих сто друштава бележи бржи годишњи раст (20,8% према 13,9%).

Највеће кумулиране губитке на крају 2013. године, као и претходних година, исказале су ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД Београд, а ти губици износе 146 млрд динара и већи су за 5,7% у односу на 2012. годину. Другу позицију на листи СТО НАЈ... привредних друштава по кумулираним губицима задржава ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, али су нагомилани губици овог друштва у износу од 107 млрд готово дуплирани. На трећем месту je ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево - у реструктурирању чији су губици (59 млрд динара) већи за четвртину.

СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2013. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет - Макроекономска саопштења.    

Презентација СТО НАЈ...


 
Пословање привреде у 2013. години - 17. јун 2014.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2013. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

Саопштење је израђено на основу података за 94.362 привредна друштва, чији су редовни годишњи финансијски извештаји за 2013. годину, у складу с прописима, примљени и обрађени у Агенцији, а њихова упоредна анализа и сагледавање основних трендова дати су према подацима из усвојених годишњих финансијских извештаја за 2012. годину за 93.369 привредних друштава.

Током 2013. године, након другог таласа кризе који је испољен у претходној години, у српској привреди је дошло до благог стишавања економских тензија, мада су и даље евидентне последице рецесионих кретања. Скромни опоравак домаће економије осликава годишњи раст домаћег бруто производа од 2,5%, који је остварен уз интензивнији годишњи прираст нивоа индустријске производње (5,5%). Међутим, као кључни генератор лаганог оживљавања привредних активности издваја се извоз, који је у поређењу са претходном годином повећан чак за четвртину. Поред тога, укупне економске токове обележили су и попуштање инфлаторних притисака и стабилност домаће валуте, али и проблеми везани за високу стопу незапослености.  

У условима нарушеног пословног амбијента, тренд смањења броја запослених започет у 2009. години, настављен је и даље, па су привредна друштва, према подацима из финансијских извештаја, запошљавала укупно 991.030 радника, што је за 18.970 мање у поређењу са претходном годином. Истовремено, под теретом бројних потешкоћа у пословању, у 2013. години изостао је раст пословних активности, па су укупни приходи у износу од 8.719 млрд динара готово на прошлогодишњем нивоу, док су укупни расходи у износу од 8.692 млрд динара благо смањени (1,5%) у односу на претходну годину.

Иако је настављена вишегодишња тенденција исказивања позитивних резултата из пословне активности, мада недовољно високих, услед бројних ризика и претњи из окружења, исказане резултате пословања привреде определили су губици који потичу из финансијских и осталих активности. Пословни добитак у износу од 354 млрд динара, по први пут од почетка кризе, бележи благи међугодишњи пад (1,9%), док је истовремено, услед значајног пада расхода камата и негативних курсних разлика, финансијски губитак више него преполовљен у односу на претходну годину, а негативан резултат из осталих активности увећан. Последично, укупан негативан нето финансијских резултат српске привреде у 2013. години од 23 млрд динара, скоро је за три четвртине мањи од прошлогодишњег.  

Ублажавање непрофитабилности на нивоу целе привреде последица је готово преполовљеног губитка на нивоу неразменљивих сектора (62 млрд), али и увећаног позитивног нето финансијског резултата (28,2%), који су исказали  разменљиви сектори у износу од 39 млрд динара.

Као и претходне године, највећи негативан нето финансијски резулат исказала су привредна друштва која су пословала у сектору H-Саобраћај и складиштење, па је њихов губитак од 62 млрд динара чак 2,7 пута већи од губитка целе привреде. Потом следе привредна друштва у сектору С-Прерађивачка индустрија, чији је негативан резулатат из претходне године значајано увећан (са 3 млрд динара на 41 млрд динара). Са високим губицима пословали су и сектори К-Финансијске делатности и делатност осигурања (18 млрд динара), L-Пословање некретнинама (18 млрд динара), као и сектор F-Грађевинарство (17 млрд динара), чији је губитак мањи за 57,9% у односу на претходну годину.

Насупрот томе, прошлогодишње профитабилно пословање сачувало је седам сектора. При томе, и даље, највећи износ добитка, од 53 млрд динара, бележи сектор В-Рударство, а он је већи за 30,2% у поређењу са претходном годином. На другом месту, по висини исказаног позитивног резултата је сектор Ј-Информисање и комуникације, са остварених 29 млрд добитка, уз годишњи раст од 86,1%. Сектори G-Трговина на велико и мало... и D-Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација из сфере негативног пословања прешли су у зону добитка и бележе позитиван нето финансијски резултат у износу од 20 млрд динара односно 18 млрд динара.

Са аспекта величине привредних друштава, непрофитабилно пословање из претходне године наставила су, и у 2013. години, велика и мала привредна друштва, премда она бележе значајно смањење губитака (71,7% односно 64,6%). Негативан резултат великих привредних друштава износи 13 млрд динара, док су мала друштва исказала губитак од 17 млрд динара. Као и претходне године, средња привредна друштва су пословала са добитком, а он износи 7 млрд динара.

Неповољно пословно окружење и још увек непревазиђене рецесионе последице снажно су се рефлектовали на пословање привредних друштава, па подробнији опоравак укупне домаће привреде није остварен. Финансијски капацитети бележе тек скромни раст, а постојећи притисак нарушене финансијске равнотеже, у структури средстава и извора финансирања, није попустио. Хронични недостатак сопственог капитала за финансирање пословања, и поред већ нарушене солвентности привредних друштава, условио је благи раст, ионако високе задужености, а проблеми са сервисирањем текућих обавеза одразили су се на високу неликвидност.

Укупан билансни потенцијал и капитал привредних друштава у Републици Србији бележе благи годишњи раст, који је готово уједначен (2,9% односно 2,8%), па на крају 2013. године, укупна средства износе 13.442 млрд динара, а капитал 5.664 млрд динара.  

Привредна друштва су, и поред ограничених могућности за даља задуживања, услед већ исцрпљене бонитетне способности, прибегла већем коришћењу позајмљених средстава, па смањено учешће сопственог капитала у укупним изворима финансирања, у поређењу са претходном годином (са 34,3% на 33,4%), указује на даље слабљење финансијских капацитета српске привреде и благи раст, већ достигнутог високог нивоа задужености.

Истовремено, услед недостатка дугорочних средстава за финансирање сталне имовине, привреда је исказала негативан нето обртни капитал у износу од 599 млрд динара, при чему је за остварени ниво активности недостајало још 1.904 млрд динара капитала односно 14,2% више у односу на претходну годину, па је већ угрожена неликвидност додатно појачана.

Такође, српску привреду већ годинама, нагризају растући кумулирани губици, који су у 2013. години порасли за 13,9% у поређењу са претходном годином и износе 2.857 млрд динара. Последично, стопа изгубљеног капитала привредних друштава је повећана са 35,9% на 38,9%.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2013. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

Видео изјаву Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја и бонитета, можете погледати овде:  

 

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде консолидованих финансијских извештаја за 2013 - 26. мај 2014.

 

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва матична правна лица, која у складу са чл. 27. новог Закона о рачуноводству имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину, коју чини матично и сва зависна правна лица у земљи и иностранству да је уторак, 3. јун 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену достављеног консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима.

Регистар финансијских извештаја неће прихватати замене консолидованих финансијских извештаја после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора.

После окончања прелиминарне збирне обраде консолидованих финансијских извештаја, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих консолидованих извештаја на овој интернет страници.

 
Оформљен кризни штаб АПР-а - 20. мај 2014.

У складу са Одлуком Владе о проглашењу ванредне ситуације у Републици Србији, од 15. маја образован је кризни штаб у АПР-у који је организовао 24-часовна дежурства у седишту Агенције у Бранковој улици и згради Архива АПР-а у Раковици, која је озбиљно оштећена у поплавном таласу који је прошле недеље прошао кроз Раковицу.

Сви аутомобили којим располаже Агенција стављени су на располагање Кризном штабу Републике Србије, а запослени из АПР-а су на располагању и у сталном контакту са Црвеним крстом Србије.

Рад са странкама одвија се према устаљеном радном времену, од 9 до 15 сати, док је радно време Агенције од 7.30 до 15.30 сати.

 
Пословање финансијских институција у 2013. години - 20. мај 2014.

Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2013. години и тим поводом је одржана конференција за новинаре на којој су представљене кључне перформансе српског финансијског сектора.

Основни резултати пословања и капацитети финансијских институција сагледани су на основу података из збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину и усвојених финансијских извештаја за 2012. годину које су те институције, у складу с прописима којима се уређује рачуноводство, доставиле Агенцији.

Финансијски сектор, на крају 2013. године, бројао је укупно 120 финансијских институција, међу којима су 30 банака, 28 друштава за осигурање, Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, 16 давалаца финансијског лизинга, 31 брокерско дилерско друштво, четири друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, четири друштва за управљање инвестиционим фондовима, један затворени/приватни инвестициони фонд, Агенција за осигурање депозита и четири фонда. На укупном нивоу, финансијске институције су запошљавале 39.434 радника. Тенденција опадања броја финансијских институција и броја запослених, започета са наступањем кризе, и даље је настављена, па је у 2013. години у финансијском сектору пословало осам институција мање, а број запослених је смањен за 689 радника у односу на претходну годину.

Веома изражену „банкоцентричност“ српског финансијског система, као и претходних година, осликава доминантно учешће које банке остварују у основним перфомансама целокупног финансијског сектора, тако да се на њих односи 81,0% укупних прихода, 88,9% укупне билансне суме, 80,7% капитала и више од две трећине запослених у свим финансијским институцијама.

Благи опоравак глобалне економије и скромни раст привредне активности на домаћем тржишту, који је остварен уз крхку макроекономску равнотежу, али и значајно ослабљен реални сектор, оптерећен високим степеном неликвидности и задужености, формирали су прилично неповољан и ризичан амбијент у коме су пословале финансијске институције у Републици Србији у 2013. години. Појачана неизвесност условила је додатну опрезност приликом пласирања средстава, па су, последично, кредитна и инвестициона активност смањене, а резултати финансијског сектора су погоршани. Међутим, овај сектор је, делом и због строгих мера економске и регулаторне политике, сачувао стабилност и сигурност пословања.

Иако је током читавог кризног периода, уз изузетак 2011. године, српски финансијски сектор успевао да се избори са бројним потешкоћама, у 2013. години и он је подлегао негативним ефектима нарушеног привредног амбијента, па финансијске институције на укупном нивоу, после прошлогодишњег позитивног резултата (8,6 млрд динара), бележе губитак од 3,1 млрд динара. Прелазак у сферу непрофитабилног пословања, пре свега, је последица негативног резултата који су исказале банке у износу од 3,5 млрд динара, а које су у 2012. години пословале са добитком од 5,6 млрд динара, као  и вишеструког увећања губитка сектора финансијског лизинга са 0,3 млрд динара на чак 2,4 млрд динара. Истовремено, сектор осигурања је смањио добитак из претходне године са 2,5 млрд динара на једну млрд динара, док су друге финансијске институције исказале дупло већи добитак у износу од 1,9 млрд динара.

Услед отежаних услова пословања сужен је обим активности финансијских институција, па њихови укупни приходи бележе оштар међугодишњи пад (22,4%) и исказани су у износу од 478,5 млрд динара. Од тога, банке остварују 387,5 млрд, а њихови укупни приходи су за четвртину мањи у поређењу са прошлогодишњим.

Истовремено, укупна билансна сума финансијског сектора у Републици Србији, на крају 2013. године, је незнатно смањена (1,3%) и износи 3.202,4 млрд динара, а висока капитализованост сектора је задржана, па он располаже капиталом у висини од 736,4 млрд динара, што је готово на прошлогодишњем нивоу. При томе, банке располажу са 2.846,2 млрд динара билансне активе и 594 млрд динара капитала.

Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2013. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

Видео изјаву Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја и бонитета, можете погледати овде:

 

 
Отворен Pay Pal рачун за жртве поплаве - 19. мај 2014.

Од 18. маја 2014. године је могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплаве у Србији путем PayPal-а из 193 земље и региона.

Рачун припада дипломатском представништву Србије у Бриселу, одакле се новац директно пребацује на рачун Владе Републике Србије, намењен помоћи угроженима од поплава.

Хуманитарну помоћ преко PayPal сервиса је могуће уплатити на адреси floodrelief.gov.rs .
 
Позив за медије - конференција за новинаре о пословању финансијских институција 2013. године - 16. мај 2014.

На конференцији за новинаре, у уторак, 20. маја, биће саопштени резултати пословања финансијског сектора на основу података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину.

Регистратор у Регистру финансијских извештаја и бонитета Ружица Стаменковић саопштиће како су се финансијске институције снашле у оквиру општег пословног амбијента у 2013. години, као и то да ли и у којој мери је српски финансијски сектор успео да се избори са претњама и ризицима из окружења и колико су поједине институције биле јаке да поднесу терет проблема у реалном сектору.

Такође, биће представљени укупни пословни резултати које су прошле године оствариле банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање добровољним пензијским и инвестиционим фондовима и друге финансијске институције. Анализом ће бити упоређени кључни подаци овог сектора за последњих пет година, уз посебан осврт на специфичности сваког од сегмената.

Конференцији могу присуствовати само представници медија, чије акредитације треба послати на mediji@apr.gov.rs, најкасније до понедељка, 19. маја.

 
Почетак давања података из финансијских извештаја за 2013. годину и пружање услуга са тим подацима - 13. мај 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава да ће подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину, као и услуге бонитета – подаци и извештаји о бонитету и скоринг, у којима су укључени ти подаци, бити доступни свим заинтересованим корисницима почев од петка, 16. маја 2014. године.

Истовремено, од тог дана ће престати да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2008. до 2012. године, с обзиром да је утврђен нови скоринг привредних друштава односно оцена њихове способности измиривања обавеза за период од 2009. до 2013. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на овој интернет страни Агенције, у делу Финансијски извештаји и бонитет - линк Евиденција издатих скоринга.

За правна лица и предузетнике који нису доставили исправан редован годишњи финансијски извештај за 2013. годину услуге ће се пружати без података за ту годину све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији. Информације о недостацима у финансијским извештајима доступне су, такође, на овој интернет страни - линк Претрага финансијских извештаја за 2013.

Полазећи од наведеног, Агенција саветује свим корисницима да пре наручивања поменутих података и извештаја на линку Објављивање финансијских  извештаја провере да ли је достављен исправан редован годишњи финансијски извештај за 2013. годину за правно лице, односно предузетника за кога захтевају податке или извештај.

Корисници који су већ наручили услуге, а не желе да сачекају почетак давања података из финансијских извештаја за 2013. годину, треба да изврше уплате за те услуге по обавештењима, која су добили од Агенције, најкасније до 14. маја 2014. године, како би благовремено обезбедили потребне податке и извештаје. Корисницима који накнадно изврше уплату биће издате услуге са подацима за 2013. годину.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Пружање услуга из Регистра.

 
У предметима везаним за АМСС, АПР поступа у складу са законом - 8. мај 2014.


Поводом данашњих протеста лица повезаних са Ауто-мото савезом Србије испред просторија Агенције за привредне регистре (АПР), обавештавамо јавност да је од 10. априла до данас АПР примила на десетине регистрационих пријава за промену заступника у удружењу АМСС и с њим повезаним привредним друштвима и да је Агенција одговорила на све пријаве у складу са законским овлашћењима, уз поштовање прописаних рокова за одлучивање.

Стога, још једном, подсећамо сва лица повезана са АМСС и јавност да је Агенција за привредне регистре регистарски орган и да нема овлашћења да одлучује о законитости поступака у којима је извршен избор заступника или промењен статут и друга интерна документа удружења и привредних друштава, јер о томе одлучује суд.

Упркос великом броју обрађених предмета, на поступање Агенције није било приговора или жалби сем у једном предмету где је жалба изјављена од неовлашћеног лица.

 
Објава год. фин. извештаја за привредна друштва, установе, предузетнике и друга правна лица - 6. мај 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да су се, након завршетка прелиминарне обраде, стекли услови за објаву података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину за привредна друштва, установе, предузетнике и друга правна лица.

Индивидуални подаци из исправних редовних годишњих финансијских извештаја за наведене групе правних лица доступни су у одељку Финансијски извештаји и бонитет, линк Објављивање финансијских извештаја, а претрага се врши уношењем матичног броја одређеног правног лица.

Информације о почетку пружања услуга из тих извештаја биће накнадно објављене.

 
Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја - 28. април 2014.

Агенција за привредне регистре подсећа да 30. априлa 2014. године  истиче рок до којег се могу доставити  консолидовани финансијски извештаји са подацима о пословању економских целина за 2013. годину у Републици Србији. У складу са одредбама чл. 27. Закона о рачуноводству, обвезници састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја су сва матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних и подређених правних лица у земљи или иностранству. Консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима донетим у складу са важећим одредбама старог Закона о рачуноводству и ревизији.

Као и  ранијих година, обвезницима је омогућено да консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину саставе и доставе  применом посебне апликације Агенције или у писаној форми.

Апликација за састављање консолидованих финансијских извештаја може се преузети са интернет странице  Aгенције www.apr.gov.rs, из дела „Финансијски извештаји и бонитет“ – Апликација за састављање финансијских извештаја за 2013. годину. Финансијски извештај састављен применом посебне апликације Агенције, доставља се најпре у електронској форми (путем интернета на посебан web  сервис Агенције), а потом се одштампан примерак тог извештаја, потписан и оверен у складу са прописима, доставља и поштом.

Уз консолидовани финансијски извештај матично правно лице дужно је да Агенцији достави и следећу пропратну документацију:

- попуњен Захтев за регистрацију консолидованог финансијског извештаја – у оригиналу, потписан и оверен у складу са прописима;

- списак зависних правних лица у земљи и иностранству са њиховим идентификационим подацима (назив, адреса и матични број)  са стањем  на дан 31.12.2013. године – или као засебан документ или у оквиру Напомена уз консолидовани финансијски извештај; списак  који се достави као засебан документ мора бити у оригиналу, потписан од стране законског заступника и оверен  у складу са прописима;

- доказ о уплати накнаде прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција; уплата се врши на рачун  840-29775845-87, а у позиву на број уписује се 09 –матични број матичног правног лица.

Консолидовани финансијски извештаји достављају се у виду препоручене поштанске пошиљке на адресу: Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја, Бранкова 25, 11000 Београд.

Основне информације  у вези  консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину, као и  праћење тока пријема и обраде  тих извештаја обезбеђено је на интернет страници Агенције, у делу „Финансијски извештаји и бонитет“.

 
Састанак представника дела запослених у Ауто-мото савезу Србије и АПР - 28. април 2014.

Агенција за привредне регистре у обавези је да информише јавност да је од Ауто - мото савеза Србије као и свих зависних привредних субјеката у протеклих месец дана примила више десетина регистрационих пријава које се односе на настојања две сукобљене стране да преко регистарског органа реше очигледан сукоб који постоји у овом удружењу.

На данашњем састанку у просторијама Агенције за привредне регистре, представници једног дела запослених у Ауто-мото савезу Србије обавештени су о томе да Агенција не може бити арбитар који ће оцењивати законитост рада органа унутар удружења која су доносила одлуке на основу којих је вршена регистрација заступника у овом удружењу.

Сви подносиоци пријава упућени су да се за правну заштиту обрате надлежном суду као и да предузму правна средства за заштиту својих права.

Притисак којем су изложени запослени у Агенцији не може бити од утицаја на њено поступање, у законима утврђеним процедурама које подлежу преиспитивању од стране надлежних органа, најпре Министарстава за државну управу, а потом и Министарства привреде, у чијој су надлежности ово удружење и остали повезани субјекати у АМСС.

 
Регистрација заступника у Ауто-мото савезу Србије - 26. април 2014.

Поводом различитих интерпретација које су се појавиле у јавности у вези одлука Агенције за привредне регистре о регистрацији законског заступника у удружењу Ауто-мото савез Србије, скрећемо пажњу на следеће чињенице:

Одлукама које је Агенција за привредне регистре донела и објавила на свом сајту 24. априла 2014. године није цењена законитост начина сазивања скупштине нити законитост донетих одлука јер то и није у надлежности Регистратора који поступа у складу са одредбама Закона о удружењима, Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредене регистре и подзаконским актом којим се прописује рад Регистра удружења.

У поступку одлучивања по поднетим регистрационим пријавама, Регистратор у АПР-у доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података. Из наведеног проистиче да Регистратор не утврђује да ли је поступак доношења одлуке у складу са законом, статутом или другим општим актом удружења јер је то у надлежности основног суда.

Штавише, чланом 20. Закона о удружењима прописано је да сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта удружења који је донет супротно статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђивање ништавости појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту или другом општем акту удружења, у року од петнаест дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта, као и да се поступак за утврђивање ништавости ових аката води према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.

Што се тиче решавања регистрационих пријава, поднетих 15.04.2014. године од стране Александра Никачевића и Станка Тривића, Агенција је имала законску обавезу да донесе одлуке по обе пријаве најкасније 20.04, односно првог радног дана 22.04.2014. године, јер је чланом 19. Закона о поступку регистрације прописано да регистратор, уколико не одлучи о пријави у року од пет дана, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у регистар.

Како је Прво основно јавно тужилаштво у Београду 16.04.2014. године тражило да АПР достави све списе предмета овог удружења, а документација је АПР-у враћена тек 23.04, дошло је до пробијања рока у коме је Регистратор могао да цени испуњеност услова за регистрацију по поднетим регистрационим пријавама, па су обе регистрационе пријаве морале бити усвојене и спроведене у Регистар удружења, према датуму подношења и праву приоритета, у складу са одредбама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Подсећамо да обе стране у удружењу АМСС-а, против донетих решења АПР-а, могу изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре, односно да пред надлежним основним судом покрену поступак за поништај одлука за које сматрају да су донете супротно закону, статуту или другом акту удружења.

 
Посета делегације Савезне буџетске установе Државне регистрационе коморе Руске Федерације - 24. април 2014.

Делегација Савезне буџетске установе Државне регистрационе коморе у оквиру Министарства правде Руске Федерације налази се у дводневној посети у Агенцији за привредне регистре. Ова посета организована је у оквиру билатералне сарадње успостављене 2012. године када је у Москви потписан Споразум о сарадњи између ове две сродне државне институције, као и на основу Програма сарадње донетог 3. октобра 2013. године.

Представници руске Државне регистрационе коморе упознали су се са делокругом рада Агенције за привредне регистре и системом регистрације успотављеним пре десет година у Републици Србији. Циљ ове посете је размена искустава и успостављање заједничког модела сарадње за ефикасније пружање административне помоћи пословним заједницама ове две државе и то приликом регистрације руских компанија у Републици Србији и издавања виза и акредитација представништвима и огранцима српских компанија које желе да послују у Руској Федерацији.

Према подацима Агенције за привредне регистре, регистровано је 1.625 представништава и огранака страних правних лица, што чини око 2 одсто од укупног броја активних привредних друштава у Републици Србији. У Регистру привредних субјеката су регистрована 553 привредна друштва која имају бар једног власника удела који је држављанин Руске Федерације. Тачније, 694 држављана и 82 правна лица, регистрована у Руској Федерацији, воде се као као власници удела у српским компанијама, а поред тога регистровано је и 69 предузетника са пасошем Руске Федерације. У Државној регистрационој комори тренутно је регистровано 20.000 представништава и 3.000 огранака, међу којима је и 56 српских компанија са издатим акредитацијама за пословање у Руској Федерацији.

Потпредседник Савезне буџетске установе Државне регистрационе коморе у оквиру Министарства правде Руске Федерације Валериј Насимов и сарадница за међународну сарадњу Екатерина Жукова, oсим АПР-а, посетили су и Руско трговинско представништво у Београду, Привредну комору Србије и Министарство привреде Републике Србије.

Видео изјаве потпредседника Савезне буџетске установе Државне регистрационе коморе у оквиру Министарства правде Руске Федерације Валерија Насимова и директора АПР-а Звонка Обрадовића погледајте овде:

 
Могућност замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о тра - 11. април 2014.

После објављивања вести о завршетку прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2013. годину и роковима до којих је замена финансијских извештаја могућа (17.04.2014. године), значајан број обвезника се обратио Агенцији за привредне регистре са питањем да ли је могуће вршити замену финансијских извештаја за 2013. годину после тог рока, у случајевима када је на основу извештаја о трансферним ценама, податке у пореском билансу неопходно исказати у износима који су различити у односу на податке исказане у објављеним финансијским извештајима. Ово полазећи од чињенице да је рок за израду и достављање пореске пријаве и пореског биланса надлежној Пореској управи 30.06.2014. године.

С тим у вези дајемо појашњење из објављене вести да је, сагласно прописима, замена финансијских извештаја могућа и после 17.04.2014. године, али само на основу извештаја ревизора или по налогу надлежног државног органа. То у наведеном случају значи да је замена финансијског извештаја за 2013. годину могућа по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама, и по истеку наведеног рока, односно да се она третира као замена која је директна последица поступка који се води пред другим државним органом - Пореском управом.

Да би оваква замена била прихваћена од стране Регистра финансијских извештаја, неопходно је да обвезник том регистру достави:

·   комплетан финансијски извештај измењене садржине у односу на финансијски извештај објављен у Регистру;
·   захтев за замену финансијског извештаја;
·   доказ о уплати прописане накнаде;
·  оверену копију пореске пријаве и пореског биланса који су снадбевени доказом да су исти предати надлежној  Пореској управи.

Поред тога обвезник је дужан да у захтеву за замену изричито наведе разлоге због којих захтева замену (да је на основу извештаја о трансферним ценама састављен порески биланс различите садржине у односу на финансијски извештај и исти достављен надлежној Пореској управи).

Ако су подаци садржани у измењеним обрасцима финансијког извешаја, упоредиви са подацима из пореског биланса, замена финансијског извештаја ће бити прихваћена од стране Регистра финансијсих извештаја.

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2013 - 9. април 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва привредна друштва и задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и здужбине, удружења, коморе) и предузетнике  који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је четвртак, 17. април 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима.

Регистар финансијских извештаја неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора ( за обвезнике ревизије) или по налогу надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из исправних извештаја на интернет страни АПР.

 
И поред мањег броја основаних, у првом кварталу ове године порастао број привредних субјеката - 7. април 2014.

У првом тромесечју ове године, основано је 2196 привредних друштава, а обрисано 556 привредних друштава из Регистра привредних субјеката. У првом кварталу ове године, основано је за 8,4 одсто мање, а обрисано за 21,7 одсто мање привредних друштава него у истом периоду прошле године.

Такође, у АПР-у је основано и 7268 предузетника, а из регистра их је избрисано 5052, од чега је 495 радњи обрисано на основу одлуке Народне банке Србије (НБС) донете по закону о привредним друштвима, због дугорочне блокаде пословних рачуна предузетника.

У односу на прво тромесечје прошле године, у 2014. је основано за 13,4 одсто мање предузетника него у истом периоду прошле године. Истовремено, у првом кварталу ове године обрисано је скоро дупло мање (86,4 одсто) предузетника него у истом периоду 2013. године.

На почетку априла регистровано је укупно 112233 активних привредних друштава и 215437 предузетника; у процесу ликвидације водило се 7237 привредних друштава, док се 2094 привредних друштава водило у стечајном поступку.

У укупном броју активних привредних субјеката, регистрованих на територији Републике Србије, марта је забележено повећање од 457 привредних друштава и 1140 предузетника у односу на фебруар 2014. Марта је забележено 169 друштава више у поступку ликвидације и за 27 друштава мање у стечајном поступку у односу на фебруар ове године.

Највише основаних, али и обрисаних привредних друштава било је регистровано за обављање делатности у неспецијализованим трговинама на велико и за консултантске активности у вези с пословањем, док је међу обрисанима већи број друштава регистрованих за делатност школа за возаче (23), што представља новину на овој листи.

Међу новооснованим предузетницима, највише је оних који су се регистровали као ресторани, угоститељски објекти и кафићи (1138 предузетника), а следе трговине на мало у неспецијализованим продавницама, фризерски и козметички салони. Међу предузетницима који су се избрисали из регистра, на првом месту су трговине на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, а потом следе радње за одржавање и поправку моторних возила, ресторани, угоститељски објекти, кафићи и барови. Новину на овој листи обрисаних представљају делатности рекламних агенција – њих 201 обрисано је у првом кварталу 2014. године.

Табеле с подацима преузмите у пдф формату овде.

 
Информација о могућој замени финансијских извештаја за 2013. годину - 2. април 2014.

Имајући у виду да се приближава завршетак прелиминарне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за све групе правних лица, када ће Агенција објавити и датум до којег ће бити могућа  замена тих извештаја (за финансијске институције већ је објављен датум - 3.април 2014), а уважавајући све већи број захтева корисника за могућност замене достављених финансијских извештаја, овим путем обавештавамо све остале заинтересоване обвезнике да, у складу са предвиђеном процедуром, искористе ту могућност и што пре доставе замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.

Наиме, закључно са 1. априлом 2014. године, од укупно примљених 153.000 финансијских извештаја у поступак обраде укључено је 145.000, а потврде о пријему исправних финансијских извештаја послате су за 131.000 обвезника. За 14.000 обвезника послата су обавештења о недостацима у тим извештајима, а она су истовремено објављена на интернет страници Агенције, у одељку Финансијски извештаји и бонитет – линк Претрага финансијских извештаја за 2013, где упитом по матичном броју обвезници могу пратити ток пријема и обраде тих извештаја, чиме је обезбеђена потпуна транспарентност тог поступка.

Највећи број, односно 89 одсто финансијских извештаја састављено је и достављено путем апликације Агенције (електронска форма), а свега 11 одсто у писаној форми, што је у односу на финансијске извештаје за 2012. годину повећање за 4 процентна поена.

Све остале информације можете наћи на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијких извештаја и бонитета.

 
АПР учествује у преговарачким групама за приступање Србије Европској унији - 31. март 2014.

У процесу усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније, представници Агенције за привредне регистре имају активно учешће.

У извештају којим је Европска комисија још 2011. године дала препоруку на кандидатуру Србије за чланство у Европској унији, оцењено је да је од 2005. године област регистрације предузећа успешно реформисана а са увођењем једношалтерског система и знатно унапређена. Позитивно су оцењени и досадашњи кораци у области финансијског извештавања, а констатовано је и да су Закон о регистрацији и Закон о Агенцији у складу са тековинама ЕУ.

И у последњем годишњем извештају Европске комисије о напретку Србије за 2012. годину, оцењено је да Агенција за привредне регистре успешно унапређује процедуре и ствара услове за електронску регистрацију.

Видео изјаву Весне Цумбо, помоћника регистратора у АПР која учествује у раду преговарачких група, погледајте овде:

 

 
Испорука података из регистара Агенције за привредне регистре - 28. март 2014.

Један од основних послова поверених Агенцији, уз саму регистрацију, јесте испорука података из регистара. Подаци се без накнаде уступају државним органима, локалној самоуправи и међународним организацијама.

Остали корисници могу да поднесу посебан захтев за подацима, према јасно дефинисаном критеријуму, а ову услугу АПР пружа уз плаћање прописане накнаде.

Одлука о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми, као и пратећи акти који прецизније регулишу ову област, доступни су на интернет страници АПР-а, на линку  http://www.apr.gov.rs/Прописи.aspx.

Видео изјаву Бранислава Добросављевића, руководиоца одељења за испоруке података можете да погледате овде:

 
Редизајнирана Мапа регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 27. март 2014.

Агенција за привредне регистре редизајнирала је веб апликацију са Мапом Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), тако да је сада корисницима понуђен бесплатни увид у податке из овог регистра на много једноставнији и прегледнији начин него раније.

Уз ћириличну и латиничну верзију Мапе РегМПРР на српском језику, корисницима је доступан и садржај Мапе РегМПРР на енглеском језику, што омогућује већем броју корисника да за своје анализе и истраживања искористи податке из различитих извора, сублимиране на једном месту.

 

Мапа РегМПРР је веб апликација која приказује различите збирне податке из Регистра мера и подстицаја регионалног развоја и податке из других електронских регистара које води АПР, као и преузете податке других државних органа и организација. Осим досадашњих података, Мапа РегМПРР је додатно обогаћена и подацима о непрофитном сектору, као и сетом података о подстицајима регионалног развоја који приказују износе подстицаја, према територијалном нивоу на који су усмерени.

 

Осим досадашњих табеларних приказа, АПР је припремио и графиконе који омогућују прегледнији приказ понуђених података. Новину представља и непосредан увид у садржај фуснота, као и приступ додатним објашњењима, у напоменама испод објављених табела што ће, надамо се, омогућити боље разумевање приказаних података.

 

Подсећамо, подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године, за четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области, општине), а ажурирани су најновијим подацима који обухватају период од 1. јануара до 31. децембра 2013. године. линк

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за финансијске институције - 26. март 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све финансијске институције,  да је четвртак 03. април 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену редовног  годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима. Утврђени рок  односи се на:

 • Пословне банке
 • Народну банку Србије
 • Друштва за осигурање
 • Берзе и брокерско дилерска друштва
 • Даваоце финансијског лизинга
 • Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
 • Друштва за управљање инвестиционим фондовима и отворене инвестиционе фондове
 • Затворене и приватне инвестиционе фондове
 • Друге финансијске институције

Регистар финансијских извештаја  неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције, Регистар ће објавити индивидуалне податке из исправних извештаја на интернет страни АПР.

 
Од почетка године, основано али и обрисано мање привредних субјеката него у истом периоду лане - 21. март 2014.

Од почетка године, основано је 1392, а обрисано 389 привредних друштава из Регистра привредних субјеката. За прва два месеца, основано је за 8,4 одсто мање привредних друштава него у истом периоду прошле године. У току јануара и фебруара обрисано је за 13,1 одсто мање привредних друштава мање него лане.

Према правној форми, 1360 друштава основано је као друштво са ограниченом одговорношћу (доо), 11 огранака страног правног лица, 9 задруга, 6 представништава страног правног лица, 4 јавна предузећа, 1 ортачко и 1 акционарско друштво.

У истом периоду основано је 4655 предузетника, а из регистра их се избрисало 3597, од чега се 337 обрисало на основу одлуке НБС донете по закону о привредним друштвима због дугорочне блокаде пословних рачуна. За прва два месеца, основано је за 11,7 одсто мање предузетника него у истом периоду прошле године. Истовремено, за прва два месеца ове године обрисано је скоро дупло мање предузетника него у истом периоду 2013. године.

Највећи број привредних друштава, обрисаних током прва два месеца 2012. године, обрисан је по службеној дужности, на основу правоснажних судских решења о извршеном поступку аутоматског стечаја који се примењивао у том периоду.

У АПР-у је за прва два месеца обрисано 337 предузетника по одлуци НБС-а, а на основу одредбе закона о привредним друштвима којим је прописано да се предузетник брише из регистра ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године.

У Регистру привредних субјеката почетком марта било је регистровано 111776 привредних друштава и 214297 предузетника у статусу „активан“; у процесу ликвидације водило се 7068 привредних друштава, док је 212 привредних друштава било у стечајном поступку.

Табеле с подацима преузмите у пдф формату овде

 
Прошле године скраћене процедуре регистрације недобитних организација - 28. фебруар 2014.

Осим скраћења поступка за регистрацију заложних права и финансијског лизинга, прошле године додатно су скраћени рокови за регистрацију удружења, задужбина и фондација.

Видео изјаву регистратора Нивес Чулић о најважнијим збирним резултатима рада регистара удружења, задужбина и фондација погледајте овде:

 
Три нова регистра и више од 700 хиљада регистрација – резултати АПР у 2013. години - 28. фебруар 2014.

Током 2013. године почела је регистрација комора, факторинга и понуђача, чиме су се надлежности АПР-а прошириле са 14 на 17 регистара.

Видео изјаву директора Звонка Обрадовића о осталим резултатима Агенције за привредне регистре оставреним 2013. године погледајте овде:

 
Успостављање Архива АПР - 28. фебруар 2014.

У 2013. години, Агенција за привредне регистре (АПР) обезбедила је простор за чување и заштиту 20 километара архивске грађе и документације преузете од трговинских судова и других државних органа и настале у раду регистара у самој Агенцији.

О предузетим мерама заштите и значају овог драгоценог историјског и културног добра говори Славица Наранџић, руководилац Службе архиве:

 
Истиче рок за достављање финансијских извештаја за 2013. годину - 27. фебруар 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству да рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину истиче сутра, 28. фебруара 2014. године.

Као и претходних година, обвезницима је омогућено да редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину, поред састављања и достављања у писаној форми, те извештаје саставе и применом посебне апликације Агенције и доставе електронски преко веб сервиса односно одштампани примерак тог извештаја поштом.

До 27. фебруара 2014. године преко 120.000 обвезника саставило је редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину применом апликације и исте доставило веб сервисом. Међутим, Агенција је обавештена од једног броја обвезника о техничким проблемима везано за достављање тих извештаја. Иако је свим обвезницима упутила обавештење о пријему извештаја, у току претходна два дана дошло је до застоја у достављању електронских пошиљки на који Агенција није могла да утиче.

У сарадњи са провајдерима учињени су сви напори да се поменути проблем, који је настао јер је неколико антиспам сервиса блокирало одређени број ИП адреса (и-мејлова) преко којих се шаљу сва обавештења, превазиђе како би обвезницима било омогућено да састављене финансијске извештаје штампају, овере и доставе Агенцији у предвиђеном року. У том смислу, Агенција ће настојати да свим обвезницима који су саставили финансијски извештај применом апликације достави електронску верзију документа у што краћем року.

Истовремено,  упућујемо обвезнике који до сада нису добили потребна документа да то могу учинити и самостално на следећи начин - из апликације у којој су састављали финансијски извештај потребно је у менију позвати ставку Интерактивна контрола – Списак послатих захтева и појавиће се листа свих извештаја са бројем захтева под којим су примљени у Агенцији. Кликом на одговарајући број захтева покренуће се преузимање фајла у коме се налази електронска верзија документа.

Агенција саветује свим обвезницима који финансијке извештаје састављају применом апликације да то учине сутра до 14:00, како би те извештаје доставили у прописаном року.

Све додатне информације о пријему и обради финансијских извештаја за 2013. годину, као и претраге тока пријема и обраде финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји и бонитет.

 
Прекид извештавања из Регистра финансијских извештаја и бонитета - 6. фебруар 2014.

У складу са најавом и обавештењем од 28. јануара 2014. године, подсећамо све кориснике да ће услед мигрирања података у периоду од 7. до 10. фебруара 2014. године бити привремено онемогућено претраживање објављених података из финансијских извештаја на интернет страни Агенције, као и да ће у петак 7. фебруара 2014. године бити обустављено наручивање и давање података из финансијских извештаја и услуга бонитета.

Ово значи да ће подаци и услуге наручени закључно са четвртком, 6. фебруаром 2014.године бити испоручени после евидентирања уплате на рачуну Агенције, почев од понедељка 10. фебруара 2014. године, од када ће поново бити могуће наручивање података и услуга по стандардним процедурама. Од тога дана биће омогућено и претраживање података из финансијских извештаја.

Захваљујемо на разумевању.

 
Састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину - 3. фебруар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је данас, 3. фебруара 2014. године, на овој интернет страни у одељку „Финансијски извештаји и бонитет“  објављена апликација Агенције за састављање финансијских извештаја за 2013. годину.

Подсећамо да се редовни годишњи финансијски извештаји састављени у апликацији Агенције у складу са Техничким упутством за примену апликације (електронска форма), а достављени преко интернета, посредством посебног веб сервиса, морају одштампати из апликације и обавезно доставити препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд 6, са навођењем одговарајућег поштанског фаха, јер ће се у противном сматрати да финансијски извештај није ни предат.

За потребе обвезника који не користе апликацију Агенције за састављање финансијских извештаја у електронској форми већ финансијске извештаје састављају у писаној форми, од 15. јануара 2014. године на истој интернет страни постављени су важећи обрасци финансијских извештаја, за све врсте обвезника, као и образац захтева за регистрацију тих извештаја. Такође су објављена и Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2013. годину, за све врсте обвезника. Скрећемо пажњу свим обвезницима, који финансијске извештаје за 2013. годину састављају на обрасцима прописаним за привредна друштва, задруге, огранке страних правних лица, факториг друштва, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица и предузетнике, да је дошло до измене подзаконског акта у вези са обрасцем „Статистички анекс“, односно да се  у обрасцу под ознаком АОП 602 –ознака за величину, уноси ознака из Обавештења о разврставању, коју је правно лице утврдило на основу података из финансијског извештаја и критеријума прописаних чланом 6. новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013) и то : 4 за велико, 3 за средње, 2 за мало и 1 за микро правно лице, а предузетници уносе ознаку 1 пошто се у складу са овим законом сматрају микро правним лицима.

Почев од 3. фебруара 2014. године, свим обвезницима и другим заинтересованим лицима ће бити омогућена претрага пријема финансијских извештаја за 2013. годину, уношењем матичног броја правног лица, са информацијама о томе да ли се обвезник налази у списку обвезника за предају финансијских извештаја, као и у којем обиму је дужан да достави финансијски извештај. Зависно од форме састављања финансијског извештаја (електронска или писана), пружа се и информација о износу накнаде за регистрацију тог извештаја, као и рачун за уплату те накнаде.

Обвезницима који су до датума претраге предали пошиљку са финансијским извештајем за 2013. годину, биће приказана информација да је пошиљка стигла у Агенцију и број под којим је  евидентирана.

Праћење тока обраде финансијских извештаја за 2013. годину, биће омогућено у другој половини фебруара ове године.

 
Разврставање правних лица према новом Закону о рачуноводству и прекид извештавања - 28. јануар 2014.

 

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да се, у складу са прелазним и завршним одредбама новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), који је на снази од 24. јула 2013. године, само поједине одредбе истог односе на финансијске извештаје за 2013. годину. Сходно томе, правна лица се по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину разврставају на основу члана 6. новог Закона у четири категорије и то: микро, мала, средња и велика, уместо досадашње три (мала, средња и велика).

 
 

С обзиром да се финансијски извештаји за 2013. годину састављају према подзаконским актима донетим на основу старог Закона, ради примене одредбе о разврставању правних лица по новом Закону, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“, број 114/06, 5/07 и 3/2014), а који се односи на образац  „Статистички анекс“. У том обрасцу, под ознаком АОП 602 – ознака за величину, уноси се ознака из Обавештења о разврставању, коју је правно лице утврдило на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину и критеријума прописаних чланом 6. новог Закона и то : 4 за велико, 3 за средње, 2 за мало и 1 за микро правно лице, а предузетници уносе ознаку 1 пошто се у складу са овим законом сматрају микро правним лицима.

 

У циљу упоредивости података о величини из ранијих година, када су нумеричке ознаке за разврставање правних лица биле 3 за велика, 2 за средња и 1 за мала правна лица, Агенција ће у базама података из финансијских извештаја за претходне године извршити мигрирање података из старих нумеричких ознака у нове и то:

-ознаку 3 у ознаку 4  (за велика правна лица)

-ознаку 2 у ознаку 3  (за средња правна лица)

-ознаку 1 у ознаку 2  (за мала правна лица).

 

Подаци из финансијских извештаја са овим „измењеним ознакама“ за величину биће доступни свим заинтересованим корисницима почев од 10. фебруара 2014. године.

 

С тим у вези, обавештавамо кориснике података који су до сада од Агенције преузели податке о величини правних лица за све раније године, да је неопходно да у својим базама изврше мигрирање из старих нумеричких ознака у нове, а према напред наведеном.

 

Такође, обавештавамо све кориснике да ће услед наведеног мигрирања података у периоду од 7. до 10. фебруара 2014. године бити привремено онемогућено претраживање објављених података из финансијских извештаја на интернет страни Агенције, као и да ће у петак 7. фебруара 2014. године бити обустављено наручивање и давање података из финансијских извештаја и услуга бонитета, те молимо за разумевање.

 
Усвојена Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР - 3. јануар 2014.

Ступањем на снагу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр.119/2013 од 30. децембра 2013), усвојене су нове накнаде које ће се примењивати у 2014. години.

Подсећамо, Агенција обезбеђује средства за рад из прихода од накнада за услуге које врши у обављању послова из своје надлежности, из донација и других извора финансирања, у складу са чл. 5. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр 55/04, 111/09 и 99/11).

Имајући у виду да Агенција није буџетска институција, а полазећи од реалних трошкова пословања и чињеницe да не постоје други реални извори за додатно финансирање Агенције, утврђене су нове накнаде за пружање услуга у 2014. години. Као кључни разлог усклађивања накнада нужно је навести околност да до промене долази након више од три године, односно да су висине накнада последњи пут утврђиване крајем 2010. и почетком 2011. године.

Ново утврђивање накнада у складу је и са Правилником о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС“ бр 14/13) што се различито одразило на висину накнада појединих услуга Агенције. За један број услуга (97) износи накнада остали су непромењени односно задржани су на досадашњем нивоу, за један број услуга (15) висина накнаде је смањена, док је за 52 врсте услуга накнада увећана. Новом Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре утврђено је и 19 нових услуга односно накнада, у складу са Законом о поступку регистрације (’’Службени гласник РС’’, 099/2011 од 27.12.2011), насталих због усаглашавања процеса рада и пословне праксе у регистрима, као и на основу захтева корисника услуга.

Просечни раст накнада износи око 9 одсто што на примеру регистрације оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, огранка или удружења значи да ће ова накнада убудуће износити 4900,00 динара, уместо досадашњих 4500,00 динара, док је регистрација оснивања предузетника са 1200,00 повећана на 1500,00 динара.

Накнаде за регистрацију редовних годишњих финансијских извештаја састављених и достављених применом посебне апликације Агенције повећане су са досадашњих 30 на 40 одсто накнаде за регистрацију финансијских извештаја достављених у папирној форми, имајући у виду да досадашња накнада није била довољна да покрије реалне трошкове који објективно постоје у поступку регистрације тих извештаја, као и да су у 2014. години наступиле додатне обавезе за Агенцију, које се односе на примену новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.62/2013). Наиме, овим законом предвиђено је успостављање посебног информационог система за подношење електронски потписаних финансијских извештаја чији је почетак примене предвиђен за 1.1.2015. године.

Агенција ће успостављање наведеног информационог система финансирати искључиво из прихода које оствари вршењем услуга према корисницима.

У пракси, подношење финансијских извештаја преко електронске апликације Агенције повећано је за мала правна лица са 300,00 на 400,00 динара, за средња правна лица са 900,00 на 1200,00 динара и за велика правна лица са 3000,00 на 4000,00 динара. Висина накнаде за финансијске извештаје поднете у папирној форми није мењана.

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR