понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар заложног права на покретним стварима и правима

Регистар залоге је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре дана 15. августа 2005. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о заложним правима на покретним стварима и правима, која се у складу са законом уписују у Регистар.

Заложно право се стиче уписом у Регистар залоге, а право првенства повериоца који је своје заложно право регистровао одређује се према времену пријема регистрационе пријаве за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре.

У Регистар се уписују све промене података о регистрованом заложном праву, забележбе о започетом поступку намирења, забележбе спора, као и забележбе података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованом залогом.

Ако је заложно право регистровано, нико се не може позивати на околност да му подаци садржани у бази података Регистра нису били познати.

Чињеница да је заложно право регистровано није доказ о постојању својинских или других права залогодавца на конкретној покретној ствари или праву, нити да је обезбеђено потраживање или залагање пуноважно, а Агенција за привредне регистре не гарантује да поред регистрованих не постоје друга заложна права на истим покретним стварима и правима која нису уписана у Регистар.

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник РС“, бр. 57/03, 61/05 и 64/06 - испр. и 99/11 - др. закони);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење);

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији  („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, ... 30/18);

 • Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 31/13);

 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18).

Предмет регистрације су уговорно, судско и законско заложно право.

Обавезни подаци:

 1. тачно време пријема пријаве за регистрацију (дан, час и минут);
 2. подаци о заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику (када дужник и залогодавац нису исто лице), и то:

а) за физичко лице:

 • име и презиме;
 • ЈМБГ (број пасоша и земља издавања, уколико је у питању странац);
 • адреса пребивалишта.

б) за правно лице

 • пословно име;
 • матични број (ознака под којом се води у страном регистру и назив регистра, уколико је у питању страно правно лице);
 • адреса седишта. 

3.  подаци којима се ближе описује предмет заложног права;

4.  основни подаци о правном основу заложног права уз назначење врсте заложног права (уговорно, судско, законско);

5.  основни и максимални износ обезбеђеног потраживања.

Факултативни подаци:

Регистар може садржати и друге податке од значаја за регистровано заложно право, као што су  подаци о власнику, односно држаоцу покретне ствари која је предмет залоге, податке о постојању ограничења у погледу коришћења или располагања предметом заложног права и др.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR