понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Речник појмова

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - јавни регистар заложних права на покретним стварима и правима. То је јединствена електронска база података у којој се чувају подаци о заложним правима регистрованим у складу са законом.

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА - заложна права која су у складу са законом предмет регистрације у Регистру заложног права, и то;

  • уговорна залога - заложна права чији је основ уговор закључен у складу са законом који уређује бездржавинску залогу на покретним стварима и правима;
  • судска залога - заложно право настало у поступку извршења, у складу са законом који регулише  поступак извршења и обезбеђења;
  • законска залога - настала у пореском поступку у складу са законом који регулише порески поступак.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - поднесак којим се покреће поступак регистрације, а подноси се на прописаном обрасцу.

Врсте регистрационих пријава су:

  • Регистрациона пријава за упис заложног права,
  • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози,
  • Регистрациона пријава за упис забележбе,
  • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
  • Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге,
  • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра заложног права.

Обрасци за све врсте регистрационих пријава истакнути су на интернет страни Агенције.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши регистрација или брисање података из Регистра (уговор о залози, записник о попису и процени покретних ствари, судска одлука, брисовна изјава и сл.).

ЗЛ.Бр. - представља број под којим је заложно право заведено у Регистру заложног права (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА - јавна исправа која садржи податке о регистрованом заложном праву према стању у тренутку издавања извода. Извод из Регистра представља извршну исправу.

ПОТВРДА - јавна исправа којом се потврђује да Регистар не садржи податке да је покретна ствар предмет залоге или да је одређено физичко или правно лице уписано као залогодавац, односно  којом се потврђује да је податак или документ био регистрован, као и да ли Регистар садржи одређени  документ.

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - тачно време (дан, час и минут) када је регистрациона пријава примљена у Агенцији за привредне регистре. Овај податак је од значаја, јер он одређује редослед поверилаца у наплати потраживања из вредности предмета заложног права.

ЗАЛОГОДАВАЦ - лице на чијој је имовини (покретној ствари или праву) конституисано заложно право у циљу обезбеђења новчаног потраживања повериоца. Залогодавац може бити и лице које није дужник, већ пружа обезбеђење за туђи дуг. Уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости, залогодавац је дужан да трпи да поверилац своје потраживање намири из вредности предмета залоге.

ДУЖНИК - лице које је дужник потраживања које је обезбеђено регистрованом залогом, ако је дужник власник ствари или ималац права које је предмет залоге, онда је он истовремено и залогодавац.

ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ - лице чије је потраживање обезбеђено заложним правом на покретној ствари или праву. Поверилац има право да се намири из вредности предмета залоге, ако дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 16. СТАВ 1. ЗАКОНА - лице које је одређено од стране једног или више заложних поверилаца да предузима правне радње ради заштите и намирења заложеног потраживања. Оно може бити један од поверилаца или неко друго лице.

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а властодавац је физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - лице које има правни интерес да се у Регистар заложног права упише забележба или да се бришу подаци који су уписани у Регистар, а није ни залогодавац, ни заложни поверилац.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - може бити покретна ствар или право.

ОСНОВНИ ИЗНОС ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА - основни износ потраживања које је обезбеђено заложним правом. Може бити изражено у домаћој или страној валути.

Уколико је предмет обезбеђења будуће или условно потраживање, као износ обезбеђеног потраживања у Регистар се уписује највиши износ главног потраживања до којег заложно право обезбеђује условна или будућа потраживања.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА - износ главног, односно основног потраживања, увећан за камату и трошкове остварења наплате потраживања, до којег ће се поверилац приоритетно наплатити из вредности премета залоге уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ДАН ДОСПЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА - дан до којег је дужник у обавези да своју обавезу намири.

ПРИВРЕМЕНО ЗАЛОЖНО ПРАВО - заложно право утврђено судским решењем о одређивању привремене мере које је одређено у корист извршног повериоца. Ово заложно право траје до истека времена трајања привремене мере и по захтеву извршног повериоца може се уписати и у Регистар залоге.


  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR