понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар привредних субјеката-Предузетници

Регистар привредних субјеката-предузетника почео је са радом 1. јануара 2005. године, чиме се са регистрације привредних субјеката у судском поступку прешло на административни поступак регистрације, са циљем убрзања поступка и постизања веће ефикасности кроз постојање јединственог, електронског система регистровања података, који су од значаја за привредне субјекте и који су неопходни у свакодневном правном и пословном промету.

Преласком на централизовани систем регистрације добијена је јединствена, централизована, електронска база података о привредним субјектима у Републици Србији, која садржи све податке који су према закону, а у складу са директивама ЕУ предмет регистрације, а која је путем интернета доступна свим заинтересованим лицима, без потребе да доказују свој правни интерес, на брз и једноставан начин.

Релевантни прописи доступни на сајту:

  • Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014),
  • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, бр. 42/2016),
  • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр.119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/18).

ПРЕДУЗЕТНИК је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са Законом о регистрацији.

Предузетник може да обавља све делатности које нису законом забрањене за које испуњава прописане  услове, укључујући и старе и уметничке занате и послове домаће радиности.

Министар надлежан за послове привреде ближе одређује послове, који се у смислу овог закона, сматра уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење посебне евиденције издатих.

Физичко лице уписано у посебни регистар, које oбавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, сматра се предузетником у смислу овог закона ако је тим прописима то одређено.

Индивидуални пољопривредник није предузетник у смислу овог закона, осим ако посебним законом није друкчије уређено.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR