понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплате накнада за потврде врше се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Потврде

 

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

 

1. Потврде да привредни субјект није регистрован у Регистру привредних субјеката или да Регистар не садржи тражени податак. То су потврде:

 

 

 • да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је привредни субјект престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 • да није регистровано да је субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда, односно на дан _______________ године (члан 77. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) за поступак јавне набавке започет пре измена Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/15)). Напомена: Уколико није унет датум, захтев за издавање потврде ће бити одбијен;
 • да није регистровано да је субјекту изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности ( није потврда која се користи у поступцима јавне набавке);
 • да није регистровано да је привредни субјект осуђиван због привредног преступа;
 • да није регистрован предузетник.  

Висина накнаде за издавање ових потврда је 500,00 динара.

2. Потврде о правном следбеништву

 • Висина накнаде за издавање ове потврде је 800,00 динара по предузетнику.

3. Потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима. То су потврде:

 • о статусу физичког лица  у Регистру предузетника;
 • о регистрованим прекидима обављања делатности;
 • да је предузетник регистрован и под кoјим пословним именом  у Регистру привредних субјеката;
 • о датуму преузимања решења;
 • о регистрованим издвојеним местима предузетника.

Висина накнаде за издавање ових потврда је 500,00 динара по податку.

Потребна документација:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR