понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар привредних субјеката-Привредна друштва

Регистар привредних субјеката-привредна друштва почео је са радом 1. јануара 2005. године, чиме се са регистрације привредних субјеката у судском поступку прешло на административни поступак регистрације, са циљем убрзања поступка и постизања веће ефикасности кроз постојање јединственог, електронског система регистровања података, који су од значаја за привредне субјекте и који су неопходни у свакодневном правном и пословном промету.

Преласком на централизовани систем регистрације добијена је јединствена, централизована, електронска база података о привредним субјектима у Републици Србији, која садржи све податке који су према закону, а у складу са директивама ЕУ предмет регистрације, а која је путем интернета доступна свим заинтересованим лицима, без потребе да доказују свој правни интерес, на брз и једноставан начин. 

Релевантни прописи доступни на сајту:

 • Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014),
 • Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС”, бр. 15/2016),
 • Закон о задругама („Службени гласник РС”, бр. 112/2015),
 • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, бр. 42/2016),
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр.119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 75/18).

Предмет регистрације

Обавезни подаци:

 • пословно име
 • адреса седишта
 • датум оснивања
 • датум уписа, промене или брисања податка или документа
 • матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено  и регистарски број
 • порески идентификациони број (ПИБ)
 • регистарски бројеви додељени од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање
 • време трајања, ако је привредно друштво основано на одређено време
 • правну форму
 • шифру претежне делатности
 • податак о заступнику и границе његових овлашћења
 • основни (регистровани) капитал
 • удео и улог члана
 • процену вредности неновчаног улога или потврду надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога
 • оснивачки акт
 • статут.

У зависности од врсте субјекта регистрације Регистар садржи и податке о:

 • члановима и оснивачима субјекта регистрације
 • задругарима
 • директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора
 • председнику и члановима надзорног одбора
 • председнику и члановима управног одбора.

Факултативни подаци у Регистру:

 • скраћено пословно име
 • пословно име на страном језику
 • скраћено пословно име на страном језику
 • подаци о прокуристи
 • подаци о огранку
 • обавеза овере измена оснивачког акта
 • подаци о ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају
 • забележбе
 • подаци о називима, резервисаним у складу са законом о поступку регистрације
 • подаци о позиву, огласу и објави документа који се региструје у складу са законом
 • адреса за пријем поште
 • адреса за пријем електронске поште
 • бројеви рачуна у банкама.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR