понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Речник појмова

Регистар привредних субјеката је јединствена, централна и електронска база података у који се региструју предузетник, привредно друштво, задруга и задружни савез, јавна предузећа, огранак и представништво страног привредног друштва, као и други облици организовања (у складу са законом);

Регистрација је упис, промена и брисање података о субјекту регистрације, докумената која се односе на субјект регистрације, забележби, као и других података у Регистру
 

Подаци у Регистру привредних субјеката су подаци који се у складу са прописима уписују у Регистар.

Реч је о следећим подацима:

 • пословно име;
 • адреса седишта;
 • датум оснивања;
 • датум уписа, промене или брисања податка или документа;
 • матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено и регистарски број;
 • порески идентификациони број (ПИБ);
 • регистарске бројеве додељене од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање;
 • време трајања, ако су предузетник и привредно друштво основани на одређено време;
 • правна форма, односно облик организовања или ознаку предузетника;
 • шифра претежне делатности;
 • податак о заступнику и границе његових овлашћења;
 • основни (регистровани) капитал;
 • удео и улог члана;
 • процена вредности неновчаног улога или потврда надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога;
 • оснивачки акт;
 • статут.
Поред наведених података Регистар у зависности од врсте субјекта регистрације садржи податке и о:

 • члановима и оснивачима субјекта регистрације;
 • задругарима;
 • директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора;
 • председнику и члановима надзорног одбора;
 • председнику и члановима управног одбора.

Поред наведених података Регистар садржи податке који могу да постоје и то:

 • скраћено пословно име;
 • пословно име на страном језику;
 • скраћено пословно име на страном језику;
 • прекид обављања делатности предузетника;
 • податке о прокуристи;
 • податке о пословођи и границе његових овлашћења;
 • податке о огранку;
 • издвојено место предузетника;
 • обавезу овере оснивачког акта;
 • податке о ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају;
 • забележбе;
 • податке о називима, резервисаним у складу са законом о поступку регистрације;
 • податке о позиву, огласу и објави документа који се региструје у складу са законом;
 • адресу за пријем поште;
 • адресу за пријем електронске поште;
 • бројеве рачуна у банкама. 
Регистрациона пријава је поднесак којим се покреће поступак регистрације. Регистрациона пријава за оснивање привредног субјекта је прописани образац (ЈРППС) и пријава оснивања обавезно се подноси на овом обрасцу.

Остале регистрационе пријаве могу се поднети и у форми поднеска који мора да садржи све неопходне елементе за покретање поступка. Више о овоме можете прочитати у одељку Упутства.

Регистратор јесте физичко лице које води регистар, именовано у складу са законом којим се уређује правни положај Агенције.

Подносилац пријаве јесте лице овлашћено за подношење пријаве. Више о овлашћењима за подношење пријаве можете прочитати у одељку Упутства.

Објављивање јесте електронско приказивање, на интернет страни Агенције, података и докумената који су предмет регистрације и евидентирања, одлука које су донете у поступку регистрације и евидентирања и података и докумената који нису предмет регистрације и евидентирања, а објављују се у складу са прописима.
 
Извод о регистрованим подацима јесте јавна исправа која садржи регистроване податке о правном или физичком лицу или предмету регистрације, према стању у тренутку издавања извода.

Потврда јесте јавна исправа којом се потврђује да ли је податак или документ био регистрован, да ли регистар садржи документ, да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра или којом се потврђују правна стања или последице регистрације.
 
Евиденција јесте јединствена, централна, електронска база података и докумената који су прописани као предмет евидентирања и докумената на основу којих је извршено евидентирање.

Извод о евидентираним подацима јесте јавна исправа којом се потврђује да ли је неки податак или документ евидентиран, да ли евиденција садржи неки документ и да ли су одређене чињенице садржане у документима из евиденције.
 
Забележба јесте упис података и докумената који су као такви прописани као предмет забележбе или упис података и докумената који по оцени регистратора представљају чињенице од значаја за правни промет.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR