понедељак 23. јул 2018.

Get Adobe Flash player

Општа упутства

Maximize
  

Оснивања

Maximize
  

Промене

Maximize
  

Брисање

Minimize
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА

Брисање из Регистра привредних субјеката може се извршити по четири основа:
 • након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације,
 • након закључења стечајног поступка,
 • услед одлуке или престанка постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва,
 • услед статусне промене која за последицу има брисање неког од учесника из Регистра.
ЛИКВИДАЦИЈА

Регистрациона пријава покретања поступка ликвидације
 • регистрациона пријава покретања поступка ликвидације и објаве огласа (Обавезни подаци + додатак 22),
 • одлука о покретању поступка ликвидације,
 • потпис ликвидационог управника оверен од надлежног органа овере, ако то лице није регистровани заступник друштва,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).
Ликвидација се спроводи када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза (начин престанка солвентног привредног друштва).

Покреће се одлуком ортака, комплементара, скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу или скупштине акционара.

Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације.

Оглас се објављује у трајању од 90 дана на интернет страни Регистра привредних субјеката, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (тј. дана доношења решења Регистатора о регистрацији покретања поступка ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона (в. регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја).

Поред објаве огласа о покретању ликвидације која има за циљ да непознати повериоци буду обавештени о овом поступку, ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању ликвидације, најкасније у року од 15 дана од дана покретања ликвидације.

Ликвидациони управник се именује одлуком о покретању ликвидације и његовим именовањем свим заступницима престаје право да заступају друштво. Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, сви законски заступници друштва постају ликвидациони управници и региструју се по службеној дужности.

Друшто може именовати више ликвидационих управника који друштво заступају заједно, ако одлуком није одређено да заступају самостално.
За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва).

Ако друштво, у току трајања огласа о покретању поступка ликвидације и током рока за пријаву потраживања, промени адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене.

Регистрациона пријава покретање поступка принудне ликвидације ортачког и командитног друштва
 • регистрациона пријава покретања поступка принудне ликвидације (Обавезни подаци + додатак 24),
 • правноснажна и извршна пресуда којом се утврђује потраживање повериоца,
 • доказ да је поверилац тражио исплату потраживања,
 • доказ да дужник није извршио исплату потраживања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).
Поверилац ортака, коме друштво не изврши исплату, у року од 6 месеци од дана доставе захтева за исплату доспелог потраживања по основу правноснажне и извршне пресуде, може захтевати покретање поступка принудне ликвидације, уз обавезу да уз пријаву приложе и горе наведена документа.

Регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја,  односно годишњег ликвидационог извештаја
 • регистрациона пријава регистрације почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 29),
 • усвојени почетни, односно годишњи ликвидациони извештај,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву докумената (висине накнада).

Ликвидациони управник има обавезу да састави почетни ликвидациони извештај (најраније 90, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације), који затим подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање (у истом року).

Одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја скупштина доноси најкасније у року од 30 дана од дана подношења на усвајање. Уз пријаву за регистрацију почетног односно годишњег ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку скупштине о његовом усвајању.

Усвојени почетни ликвидациони извештај обавезно садржи:
 • листу пријављених потраживања,
 • листу признатих потраживања,
 • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања,
 • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања,
 • неопходне радње за спровођење ликвидације,
 • време предвиђено за завршетак ликвидације,
 • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Ако ликвидација траје дуже од годину дана, односно ако у току поступка наступи крај пословне године, ликвидациони управник подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање годишње ликвидационе извештаје, најкасније у року од три месеца по истеку сваке пословне године. Годишњи ликвидациони извештаји се региструју.

Регистрациона пријава обуставе поступка ликвидације
 • регистрациона пријава обуставе ликвидације (Обавезни подаци + додатак 23),
 • одлука скупштине о обустави ликвидације,
 • потпис заступника друштва оверен од надлежног органа овере, ако се услед обуставе ликвидације бира нови заступник,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).

Одлуком ортака, комплементара, односно скупштине друштва, може се обуставити ликвидација и наставити са пословањем.

 Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је друштво намирило у потпуности све повериоце, да није отказало уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације нити је отпочело са исплатом члановима друштва.

Саставни део  одлуке о обустави ликвидације је  именовање законског заступника друштва и изјава ликвидационог управника да су намирени у потпуности сви повериоци друштва и да друштво није отпочело са исплатама члановима друштва.
Одлука о обустави ликвидације се региструје.

Регистрациона пријава брисања из Регистра након окончања поступка ликвидације
 • регистрациона пријава за  брисање из регистра након окончања поступка ликвидације (брисање),
 • одлука скупштине друштва о окончању поступка ликвидације,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • одлука о подели ликвидационог остатка друштва,
 • одлука друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).
Након исплате поверилаца ликвидациони управник саставља:
 • завршни ликвидациони биланс (финансијски извештај који се региструје у Регистру финансијских извештаја и бонитета и не предаје се Регистру привредних субјеката уз регистрациону пријаву брисања)
 • извештај о спроведеној ликвидацији,
 • писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима као и да су све обавезе друштва (пријављена потраживња и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • предлог одлуке о окончању ликвидације.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.

Друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.

По окончању ликвидације друштво се брише из Регистра привредних субјеката.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Пословне књиге и документа друштва се чувају у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица коме су пословне књиге и документа  поверени на чување се региструју.

СТЕЧАЈ

Регистрациона пријава стечаја

 • регистрациона пријава отварања стечајног поступка (Обавезни подаци + додатак 25),
 • решење о отварању стечајног поступка,
 • потпис стечајног управника оверен од стране надлежног органа овере,
 • доказ о уплати накнаде за регистрациоју промене података (висине накнада).
Уз регистрациону пријаву отварања  стечајног поступка прилаже се решење надлежног суда о отварању стечајног поступка (оверена копија). Регистрациону пријаву подноси стечајни управник као заступник друштва у стечају и прилаже потпис оверен од стране надлежног органа овере.

Уз пријаву промене података у вези са стечајем прилаже се одлука суда или акт надлежног органа.

 Регистрациона пријава обуставе поступка стечаја
 

•    регистрациона пријава обуставе поступка стечаја (Обавезни подаци + додатак 26),
•    правноснажно решење о обустави поступка стечаја,
•    доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).

Обустава стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица

У стечајном поступку може доћи и до обуставе стечајног поступка као последице продаје стечајног дужника као правног лица која за последицу нема брисање, већ спровођење промене података о стечајном дужнику у Регистру.

Уколико се у поступку стечаја стечајни дужник прода као правно лице, тада се стечајни поступак у односу на стечајног дужника обуставља, а наставља се према стечајној маси. Након обуставе стечајног поступка, привредни субјект који је био предмет продаје у стечајном поступку задржава свој правни субјективитет, а долази до промене оснивача, тј. власника правног лица, тако што се купац стечајног дужника уписује у Регистар Агенције за привредне регистре као његов члан (осим код акционарских друштава, с обзиром да се промена акционара не региструје у Регистру привредних субјеката већ у Централном регистру хартија од вредности). Истовремено, нови члан друштва бира законске заступнике и друге органе друштва.

Пријаву за регистрацију промене података у овом случају овлашћен је да поднесе нови заступник друштва – не и стечајни управник (најчешће су то следеће промене: пословно име, правна форма, органи, капитал, чланови друштва, обустава стечаја, па се у складу са тим и прилажу одговарајући додаци пријаве). Уз пријаву за регистрацију обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица прилажу се:
 • правноснажно решење о обустави стечајног поступка
 • уговор о продаји стечајног дужника као правног лица,
 • доказ о идентитету новог члана/чланова
 • одговарајуће одлуке скупштине односно другог органа друштва о промени/именовању органа друштва или промени других статусних података,
 • измене оснивачког акта и пречишћени текст (ако се мења правна форма) и/или статут (ако је реч о акционарском друштву).

Важна напомена:

Приликом промене правне форме услед продаје стечајног дужника као правног лица, не примењују се одредбе Закона о привредним друштвима којима је предвиђена обавезна објава предлога одлуке о промени правне форме, односно овај случај представља изузетак у ком се промена правне форме може регистровати у „једном кораку“.

Регистрациона пријава брисања из регистра након окончања поступка стечаја
 • регистрациона пријава за брисање из регистра након окончања поступка стечаја (брисање),
 • правноснажно решење суда о закључењу поступка стечаја,
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).
ОДЛУКА ИЛИ ПРЕСТАНАК ОСНИВАЧА ПРЕДСТАВНИШТВА/ОГРАНКА СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Регистрациона пријава брисања представништва/огранка страног привредног друштва
 • регистрациона пријава брисања представништва/огранка (брисање),
 • одлука о брисању представништва или доказ о престанку постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва (извод из страног регистра),
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).
ПРЕСТАНАК ДУРШТВА УСЛЕД СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

За престанак друштва услед статусне промене видети одељак ПРОМЕНЕ – Статусне промене.

Привредни субјекти у систему спорта

Maximize
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR