понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта

Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016), ступио је на снагу 16.02.2016. године.

На поступак регистрације спортских удружења у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, примењују се следећи прописи:

 • Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011),
 • Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011),
 • Уредба о Класификацији делатности (Службени гласник РС”, бр. 54/2010),
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16).

Предмет регистрације

Обавезни подаци:

 • облик организовања (удружење, друштво, грански савез, територијални савез, стручно удружење, Олимпијски комитет, Параолимпијски комитет, друга удружења и савези у области спорта);
 • назив;
 • седиште и адреса;
 • спортка грана/гране и спортска дисциплина/дисциплине у оквиру  спортске гране;
 • област/области спорта и спортска дисциплина/дисциплине у оквиру области спорта;
 • датум уписа у Регистар;
 • подаци о заступнику – име и презиме, пребивалиште, односно боравиште и адреса и јединствени матични број грађана, односно број пасоша и држава издавања;
 • матични број и порески идентификациони број (ПИБ);
 • број рачуна у банци;
 • статуту и измене и допуне статута;
 • предвиђено време за које се удружење, друштво, односно савез оснива;
 • чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству;
 • забелешка покретања поступка за забрану рада;
 • забелешка забране рада;
 • подаци о статусној промени;
 • подаци o ликвидацији;
 • подаци о стечају;
 • контакт подаци (број телефона, факса и интернет адреса);
 • број и датум доношења решења о упису у Регистар;
 • привредна делатност коју спортско удружење непосредно обавља.

Факултативни подаци у Регистру:

 • скраћени назив;
 • назив  и скраћени назив на језику и писму националне мањине;
 • назив и скраћени назив у преводу на страни језик;
 • назив, седиште и адресу огранка и податке о заступнику огранка;
 • забелешке података од значаја за правни промет.

Објава докумената на интернет страни АПР:

 • статут
 • измене и допуне статута (пречишћен текст).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR