понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар финансијског лизинга

Регистар финансијског лизинга је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре 1. јануара 2005. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о уговорима о финансијском лизингу.

У Регистар се уписују и све промене података о регистрованом уговору, забележбе спора и других података о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованим уговором.

Ако је уговор регистрован, нико се не може позивати на околност да му подаци садржани у бази података Регистра нису били познати.

Од 17. маја 2011. године у Регистар финансијског лизинга уписују се и уговори о финансијском лизингу непокретности.

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о финансијском лизингу („Сл. гласник РС“, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11– др. закони);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење и 113/17 - аутентично тумачење);
 • Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 31/13);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18).

Предмет регистрације су уговори о финансијском лизингу покретних ствари и непокретности.

Обавезни подаци:

1. тачно време пријема пријаве за регистрацију (дан, час и минут);
2. подаци о уговору (датум закључења, рок на који је уговор закључен, број под којим је заведен код даваоца лизинга);
3. подаци о уговорним странама (даваоцу и примаоцу лизинга), и то:

а) за физичко лице:

 • име и презиме;
 • ЈМБГ (број пасоша и земља издавања, уколико је у питању странац);
 • адреса пребивалишта;

б) за правно лице:

 • пословно име;
 • матични број (ознака под којом се води у страном регистру и назив регистра, уколико је у питању страно правно лице);
 • адреса седишта;

4. подаци којима се ближе одређује покретна или непокретна ствар која је предмет лизинга;
5. дан испоруке предмета лизинга.

Факултативни подаци:
Регистар може садржати и друге податке од значаја за уговорни однос, као што су  подаци о уговору о испоруци, испоручиоцу предмета лизинга, остали подаци који по закону представљају обавезну садржину уговора, као и други подаци од значаја за уговорни однос.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR