понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Pечник појмова

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА - јавни регистар у који се, у складу са овим законом, уписују подаци о уговорима о финансијском лизингу закљученим између физичких и правних лица. Он је јединствена електронска база података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са одредбама Закона о финансијском лизингу.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - образац који садржи податке који се уписују у базу података Регистра финансијског лизинга. Обрасци су истакнути на интернет страни Агенције за привредне регистре. Да би се извршио упис уговора о финансијском лизингу, обавезно се подноси уредно испуњен образац, у складу са упутством које се на њега односи. У зависности од тога да ли се тражи упис, брисање података или извод о подацима садржаним у Регистру, прописане су следеће врсте образаца:

  • Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу,
  • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу,
  • Регистрациона пријава  за упис забележбе,
  • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
  • Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши упис или брисање података из Регистра (уговор, анекс уговора, судска одлука и сл.).

ФЛ.бр. - представља број под којим је уговор о финансијском лизингу заведен у Регистру финансијског лизинга (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА - званичан документ Регистра финансијског лизинга који садржи податке о конкретном уговору о финансијском лизингу који је уписан у Регистар или којим се потврђује да Регистар не садржи податке да је одређена покретна ствар или непокретна ствар предмет уговора о финансијском лизингу или да је одређено физичко или правно лице уписано у базу података као прималац лизинга.

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА - привредно друштво које, уз задржавање права својине на предмету лизинга, преноси на примаоца лизинга овлашћење држања и коришћења на предмету лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА - правно или физичко лице на кога давалац лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА - правно или физичко лице које на даваоца лизинга преноси право својине на предмету лизинга, ради његове предаје примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - лице које има правни интерес да се у Регистар финансијског лизинга упише забележба или да се бришу подаци који су уписани у Регистар, а није ни давалац, ни прималац лизинга.

ПРЕДМЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА - покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и слично) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе.

ЛИЗИНГ НАКНАДА - накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR