Новине у састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја за 2021. годину, односно прописане документације, последица су почетка примене одредаба новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. Закон; нови Закон), које уређују достављање тих извештаја и с тим у вези почетка примене новог Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, брoј 142/2020). У том смислу, најзначајније новине су:

 1. Престанак обавезе достављања Извештаја за статистичке потребе. Обвезници финансијског извештавања више немају обавезу достављања Агенцији за привредне регистре (Агенцији) Извештаја за статистичке потребе (Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај), који су сагласно претходном Закону о рачуноводству (стари Закон) морали да доставе до краја фебруара наредне године у односу на извештајну годину. Осим тога, обвезници са пословном годином различитом од календарске су морали да тај извештај састављају за период који одговара календарској години. Сагласно новом Закону, правна лица и предузетници Статистички извештај сада достављају уз редовни годишњи финансијски извештај и то за исти период као и тај извештај.
 1. Измењени рокови за достављање извештаја. За разлику од старог Закона који је предвиђао обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) до 30. јуна, односно консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) до 30. јула наредне године, новим Законом је рок скраћен у смислу да се исти морају доставити до 31. марта (РГФИ), односно до 30. априла (КГФИ). При наведеном подаци из финансијског извештаја користе се и за статистичке потребе.

С друге стране, обвезници су дужни да у роковима прописаним за достављање РГФИ, тј. заједно са тим извештајем доставе и Статистички извештај који се користи за потребе статистичке обраде.

 1. Статистички извештај се јавно објављује. За податке из Статистичког извештаја, који је сагласно старом Закону достављан као део Извештаја за статистичке потребе, више не постоји забрана јавног објављивања, већ се исти, заједно са РГФИ уз који се сада доставља, објављује на интернет страници Агенције.
 1. Обим РГФИ опредељен је, пре свега, величином обвезника, за разлику од претходног законског решења којим је садржина извештаја била одређена превасходно примењеном рачуноводственом регулативом. У том смислу, мала правна лица која примењују МСФИ или МСФИ за МСП, РГФИ достављају у обиму Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје.

Једино код других правних лица као врсте обвезника, рачуноводствена регулатива утиче на обим РГФИ, у смислу да уколико друго правно лице које је разврстано као велико или средње правно лице, а примењује националну рачуноводствену регулативу (Правилик Министарства финансија) или је разврстано као микро правно лице, а примењује МСФИ или МСФИ за МСП доставља Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје.

 1. Обавеза достављања Напомена уз финансијске извештаје за микро привредна друштва. Микро привредна друштва, задруге, установе и огранци страних правних лица од ове године РГФИ састављају тако да уз Биланс стања и Биланс успеха морају састављати и достављати и Напомене уз финансијске извештаје.
 1. Обавеза достављања прописане документације је ограничена само на обвезнике ревизије, при чему сада осим правних лица, одлуку о усвајању РГФИ морају доставити и предузетници који имају обавезу ревизије финансијских извештаја.

Даље, новим Законом је прописано да се достављање прописане документације (а последично и јавно објављивање), врши одвојено од годишњег финансијског извештаја и то до 30.6. у случају документације уз РГФИ, односно до 30.7, у случају документације уз КГФИ. Међутим, уважавајући могућност да обвезници ревизије могу прописану документацију припремити и пре законског рока прописаног за њено достављање, Агенција је у свом Посебном информационом систему за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, односно документације обезбедила могућност истовременог достављања годишњег финансијског извештаја и документације путем обједињеног захтева.

 1. Промењен је састав обавезне документације. Од обвезника достављања документације се више не захтева достављање Одлуке о расподели добитка односно покрићу губитка по годишњем финансијском извештају. Осим тога, обвезник који жели да редовни и консолидовани годишњи извештај о пословању обједини у један извештај, уз РГФИ обавезно мора доставити Одлуку надлежног органа о томе, при чему том приликом може да достави и тај обједињени извештај.
 1. Повећан је број обвезника достављања годишњег извештаја о пословању. Наиме, осим великих правних лица и јавних друштава, независно од величине, обавезу састављања годишњег извештаја о пословању имају и средња правна лица, као и мала и микро правна лица која су обвезници ревизије, а најмање две године нису разврстана у те величине. С друге стране, обавезу достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању немају само матична правна лица разврстана као велика правна лица, већ тај извештај морају да доставе сва матична правна лица, независно од величине, приликом достављања КГФИ.

Осим тога, Законом се проширује и садржина годишњег извештаја о пословању, односно консолидованог годишњег извештаја о пословању у смислу увођења нових извештаја које састављају поједине врсте обвезника. У том смислу, саставни део годишњег извештаја о пословању могу бити извештај о корпоративном управљању, нефинансијски извештај и извештај о плаћањима ауторитетима власти.

 1. Нове врсте захтева. Уведене су потпуно нове врсте захтева као што су: Кориговани редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај које достављају обвезници ревизије који су вршили корекције у односу на годишњи финансијски извештај који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, а који достављају заједно са обавезном документацијом која се односи на тај извештај; Добровољна ревизија коју достављају правна лица и предузетници који немају обавезу ревизије, а желе да се јавно објави извештај о ревизији РГФИ; Консолидовани годишњи финансијски извештај веће групе правних лица који подноси поседовано матично правно лице у складу са чланом 32. став 4. тачка 5) Закона; Посебни захтеви обвезника који се доставља ради промене рачуноводствене регулативе, измене података у финансијском извештају, односно документацији која није објављена, одустанка од поднетог захтева, измене корисничког налога, и др.
 1. Скраћен је крајњи рок за објаву финансијских извештаја, односно документације: Обавеза Агенција да извештаје, односно документацију у којима обвезници нису отклонили недостатке, јавно објави на својој интернет страници као непотпуне и рачунски нетачне, односно неисправну је задржана, с тим што је потребно да то сада чини најкасније до 30. септембра наредне године у односу на извештајну годину, уместо до 30. октобра како је било прописано старим Законом.
 1. Нови Посебан информациони систем Агенције за састављање и достављање финансијских извештаја који за разлику од претходног система, подржава могућност лакшег идентификовања и отклањања грешака приказивањем грешке која се односи на конкретан образац у заглављу тог обрасца; уношење негативних вредности, као и приказивање цифара са сепараторима за хиљаде; брисање унетих погрешних података у образац једним кликом; могућност да се, без излажења из самог захтева, дође до линка који се шаље законском заступнику како би могао да приступи Прегледу захтева и да потпише финансијски извештај, односно захтев; постојање новог статуса захтева „Спреман за подношење“, којим се означава да је захтев прошао све потребне валидације и чека да буде потписан, чиме се време потписивања значајно скраћује; слање нотификације о пријему захтева на мејл адресу законског заступника обвезника, као и лица које је креирало кориснички налог и др.