Напомена:

Достављањем извештаја за статистичке потребе није испуњена законска обавеза достављања редовног годишњег финансијског извештаја, који се доставља најкасније 90 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 4. августа 2020. године.

Законом је прописана могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја, који се достављају најкасније до 02. марта 2020. године.
 

Извештај за статистичке потребе

Извештај за статистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембра 2019. године достављају сва правна лица и предузетници који имају обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја, укључујући и обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске, и то најкасније до 02. марта 2020. године. После истека прописаног рока, део посебног информационог система који обезбеђује пријем извештаја за статистичке потребе неће више бити доступан обвезницима, у смислу члана 8. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја. 

Извештај за статистичке потребе доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (SI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање извештаја за статистичке потребе

Напомена:

Пре достављања извештаја за статистичке потребе, путем посебног информационог система, обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја путем тог система, у складу са прописима.

Извештај за статистичке потребе чине обрасци: 

  • Биланс стања, 
  • Биланс успеха,
  • Статистички извештај.

Наведени обрасци прописани су подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја, за одговарајућу групу правних лица.

Напомена:

Ако обвезник не достави извештај за статистичке потребе путем посебног информационог система Агенције, односно исти достави у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику.

Законом није прописано достављање документације уз извештај за статистичке потребе.

Извештај за статистичке потребе мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, у складу са чланом 35. став 6. Закона. Извештај који није потписан на наведени начин (нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Напомена:

Обвезник чији је законски заступник ограничен супотписом другог лица,  потребно је да уз извештај достави изјашњење супотписника да је сагласан са садржином достављеног извештаја.

За пријем и обраду извештаја за статистичке потребе Агенција не наплаћује накнаду

У случају да обвезник достави неисправан извештај за статистичке потребе, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (SI). По датом обавештењу обвезник мора да поступи у року од осам дана од дана јавног објављивања тог обавештења на интернет страници Агенције, у противном, подаци из овог извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе за 2019. годину.

Ако су извештаји за статистичке потребе достављени у складу са Законом и Правилником, без одлагања се спроводи унос тих података у базу података за статистичке потребе, а информација о томе се истог дана објављује на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра, и доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (SI).

Обвезници не могу достављати замену извештаја за статистичке потребе.

Напомена:

Појединачни подаци из извештаја за статистичке потребе нису јавно доступни – не могу се јавно објављивати, нити уступати трећим лицима.