Напомена:

Новим Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021 – др. закон – нови Закон), прописана је обавеза разврставања група правних лица, које врши матично правно лице.

Сагласно Закону o рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) – стари Закон, консолидовани годишњи финансијски извештај (KFI) за 2020. годину достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству до 2. августа 2021. године. По истеку тог рока, обвезници могу Агенцији да доставе консолидовани годишњи финансијски извештај за 2020. годину, најкасније до краја 2021. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане за накнаду по основу неблаговременог достављања). 

Од обавезе састављања, достављања и обелодањивања консолидованог годишњег финансијског извештаја изузимају се:

 • мале групе, осим ако је најмање један члан групе друштво од јавног интереса;
 • матично правно лице које је истовремено зависно у некој другој, вишој економској целини, под условом да и његово матично правно лице такође има седиште у Републици Србији, а под условима наведним у члану 32. ст.2. до 6. новог Закона;
 • матично правно лице које има само зависна правна лица која су, појединачно или у консолидованом збиру, са становишта израде консолидованог годишњег финансијског извештаја материјално безначајна или ако се сва његова зависна правна лица могу изузети од консолидовања, на основу става 6. члана 32. новог Закона.

Консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (KFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Напомена:

Ако обвезник не достави консолидовани годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно старом Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.  

Консолидовани годишњи финансијски извештај саставља се на исти датум биланса као и редовни годишњи финансијски извештај матичног правног лица.

Консолидовани годишњи финансијски извештај чинe обрасци: 

 • Консолидовани биланс стања, 
 • Консолидовани биланс успеха, 
 • Консолидовани извештај о осталом резултату, 
 • Консолидовани извештај о токовима готовине, 
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу,  
 • Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).
Консолидовани годишњи финансијски извештаји састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице.

Уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја доставља се документација за јавно објављивање из члана 34.старог Закона, и то: 

 • одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, 
 • ревизорски извештај,
 • консолидовани годишњи извештај о пословању (само ако је матично правно лице јавно друштво или је разврстано као велико - према Mишљењу Министарства финансија бр. 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. године).

Осим тога, матична правна лица су дужна да доставе:

 • сагласност супотписника, уколико је законски заступник ограничен супотписом;
 • доказ о уплати накнаде, уколико уплата није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја.

Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева и документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

На страници „Сервис деск АПР” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.


Обрасци консолидованог годишњег финансијског извештаја, укључујући и Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај, документација из члана 34.старог Закона, као и остала приложена документа представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6.старог Закона). Консолидовани  годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

За јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја).

Потпун и рачунски тачан консолидовани годишњи финансијски извештај, уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању, податком о броју запослених на нивоу економске целине и списком правних лица обухваћених консолидацијом.

У случају да обвезник достави неисправан консолидовани годишњи финансијски извештајобавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (KFI).

Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, консолидовани годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се консолидовани годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2021. године достави потпуно нови консолидовани годишњи финансијски извештај за 2020. годину.

Обвезници могу захтевати замену консолидованог годишњег финансијског извештаја, односно документације по извршеном јавном објављивању исправног консолидованог годишњег финансијског извештаја.