Новине у састављању и достављању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину су следеће:

  1. Рачуноводствена регулатива – у складу са члановима 24-26. новог Закона правна лица и предузетници разврстани као мала и микро правна лица, као и друга правна лица без обзира на величину могу поред МСФИ за МСП, као вишу регулативу изабрати и МСФИ; Изабрану вишу регулативу обвезник је дужан да примењује најмање пет година, изузев у случају отварања поступка стечаја или ликвидације. У случају да обвезник вишу регулативу примењује најмање пет година, за промену на нижу регулативу потребно је да се обрати Регистру финансијских извештаја на имејл: finizvestaji@apr.gov.rs.
  2. Разврставање предузетника - Предузетници који примењују двојно књиговодство, приликом састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину, користе величину која је утврђена према подацима из финансијских извештаја за 2019. годину.

Они предузетници којима Агенција није верификовала величину на основу финансијских извештаја за 2019. годину (нису предали финансијски извештај за 2019. годину, финансијски извештај за 2019. годину није уписан у Регистар финансијских извештаја услед утврђених недостатака и сл.), приликом састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину разврставају се на микро, мала, средња и велика правна лица на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину, на основу које се опредељују обавезе у вези састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину.

Новоосновани предузетници величину, утврђену на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у којој су основани и броја месеци пословања, користе за 2020. и 2021. годину.

  1. Обавезе предузетника који су разврстани као велика, средња и мала правна лица – Велики, средњи и мали предузетници, у складу са Мишљењем Министарства финансија бр. 011-00-00100/2021-16 од 03.02.2021. године, редовне годишње финансијске извештаје за 2020. годину достављају применом ужег сета образаца, и то:  
    • Биланс стања, 
    • Биланс успеха.

Са друге стране, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-00690/2020-16 од 24.02.2021. године наведени предузетници имају могућност да, уколико то желе, редовни годишњи финансијски извештај саставе и доставе на ширем сету образаца (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу).

Предузетници разврстани као велика и средња правна лица имају обавезу вршења ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, без обзира на остварени укупан приход у претходној години.

  1. Стечајне масе стичу својство обвезника достављања извештаја – стечајне масе над којима је настављен поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над стечајним дужником имају обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији почев од извештаја за 2020. годину.
  2. Обавеза ревизије - сва правна лица и предузетници, разврстани као мала и микро правна лица, чији је укупан приход (а не пословни приход као ранијих година) остварен у претходној пословној 2019. години прешао износ од 4,4 милиона евра у динарској противвредности (односно 517.408 хиљада динара) имају обавезу достављања Ревизорског извештаја. Укупни приходи утврђују се према методологији Министарства финансија датој у Мишљењу 011-00-1089/2019-16 од 17.12.2019. године.