Новине у састављању и достављању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину су следеће:

 1. Рачуноводствена регулатива – у складу са члановима 24-26. новог Закона правна лица и предузетници разврстани као мала и микро правна лица, као и друга правна лица без обзира на величину могу поред МСФИ за МСП, као вишу регулативу изабрати и МСФИ; Изабрану вишу регулативу обвезник је дужан да примењује најмање пет година, изузев у случају отварања поступка стечаја или ликвидације. У случају да обвезник вишу регулативу примењује најмање пет година, за промену на нижу регулативу потребно је да се обрати Регистру финансијских извештаја на мејл finizvestaji@apr.gov.rs.
 2. Разврставање предузетника - Предузетници који примењују двојно књиговодство, приликом састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину, користе величину која је утврђена према подацима из финансијских извештаја за 2019. годину.

Они предузетници којима Агенција није верификовала величину на основу финансијских извештаја за 2019. годину (нису предали финансијски извештај за 2019. годину, финансијски извештај за 2019. годину није уписан у Регистар финансијских извештаја услед утврђених недостатака и сл.), приликом састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину разврставају се на микро, мала, средња и велика правна лица на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину, на основу које се опредељују обавезе у вези састављања и достављања финансијских извештаја за 2020. годину.

Новоосновани предузетници величину, утврђену на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у којој су основани и броја месеци пословања, користе за 2020. и 2021. годину.

 1. Обавезе предузетника који су разврстани као велика, средња и мала правна лица – Велики, средњи и мали предузетници, истоветно као и правна лица разврстана у те групе, имају обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину применом ширег сета образаца, и то:
  • Биланс стања, 
  • Биланс успеха, 
  • Статистички извештај,
  • Извештај о осталом резултату, 
  • Извештај о токовима готовине, 
  • Извештај о променама на капиталу, 
  • Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста).

Предузетници разврстани као велика и средња правна лица имају обавезу вршења ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, без обзира на остварени укупан приход у претходној години, односно и када је исти мањи од 4,4 милиона евра у динарској противвредности.

 1. Стечајне масе стичу својство обвезника достављања извештаја – стечајне масе над којима је настављен поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над стечајним дужником имају обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији почев од извештаја за 2020. годину.
 2. Обавеза ревизије - сва правна лица и предузетници, разврстани као малаи микро правна лица, чији је укупан приход (а не пословни приход као ранијих година) остварен у претходној пословној 2019. години прешао износ од 4,4 милиона евра у динарској противвредности (односно 517.408 хиљада динара) имају обавезу достављања Ревизорског извештаја. Укупни приходи утврђују се према методологији Министарства финансија датој у Мишљењу 011-00-1089/2019-16 од 17.12.2019. године.