Напомена:

Агенција, на својој интернет страници омогућава приступ свим финансијским извештајима и прописаној документацији за последње три извештајне године.

Претрага објављених финансијских извештаја

Агенција у року од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног редовног односно консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2020. годину и прописане документације, као и ванредног финансијског извештаја, тај извештај јавно објављује на својој интернет страници у оквиру Регистра финансијских извештаја. У року од 60 дана, Агенција објављује и исправну изјаву о неактивности за 2020. годину.

Поред јавног објављивања исправних, Агенција објављује и неисправне финансијске извештаје и документацију, односно неисправне изјаве о неактивности, и то најкасније до 31. октобра 2021. године, односно у року од 120 дана од дана достављања таквог финансијског извештаја или изјаве - за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске. 

Претрага објављених финансијских извештаја може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. 

Напомена:

Код синдиката приликом претраге извештаја по матичном броју треба унети ПИБ синдиката.

Након уноса једног од наведених критеријума приказују се статусни подаци обвезника. Кликом на опцију „Јавно објављени исправни  финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена, потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за ту годину, као и подаци о броју запослених и величини за наредну пословну годину.

Кликом на опцију „Јавно објављени неисправни финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена и листа утврђених недостатака за ту годину.

За обвезнике који нису платили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја односно која су финансијски извештај доставили у папирном облику, финансијски извештаји се не објављују, а основни подаци о тим лицима су објављени у оквиру Списка обвезника који нису платили накнаду за јавно објављивање и Списка обвезника који су извештаје доставили супротно Закону.