Напомена:

У складу са прописима, Агенција на својој интернет страници објављује Списак обвезника који нису платили накнаду за јавно објављивање финансијских извештаја и прописане документације (основне статусне податке о тим обвезницима) за последње три извештајне године.

Списак обвезника који нису платили накнаду за јавно објављивање

Агенција, на својој интернет страници, јавно објављује основне податке о обвезницима који нису платили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја за 2020. годину и прописане документације, односно изјаве о неактивности, и то најкасније до 31. октобра 2021. године, односно у року од 120 дана од дана достављања финансијског извештаја, односно изјаве за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске.

Након објаве Списка обвезника који нису уплатили накнаду, правно лице односно предузетник не може да врши накнадне уплате по том извештају, већ мора креирати и доставити нови финансијски извештај најкасније до 31. децембра 2021. године, уз плаћање нове накнаде увећане за кашњење.

Претрага списка обвезника који нису уплатили накнаду може се вршити избором извештајне године или преко матичног броја конкретног обвезника. Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се основни идентификациони подаци о обвезнику, као и основни подаци о достављеном извештају.