Напомена:

У складу са прописима, Агенција на својој интернет страници објављује Списак обвезника  који су финансијски извештај и прописану документацију доставили у папирном облику (основне статусне податке о тим обвезницима), за последње три извештајне године.

Списак обвезника који су извештаје доставили супротно Закону

Агенција, на својој интернет страници, јавно објављује основне податке о обвезницима који су финансијски извештај и прописану документацију, односно изјаву о неактивности доставили супротно старом Закону о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) - у папирном облику, и то најкасније до 31. октобра 2021. године, односно у року од 120 дана од дана достављања финансијског извештаја за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске.

Претрага Списка обвезника који су финансијски извештај и прописану документацију доставили супротно Закону - у папирном облику може се вршити избором извештајне године или преко матичног броја конкретног обвезника. Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се основни идентификациони подаци о обвезнику, као и основни подаци о достављеном извештају.