Критеријуми за разврставање и граничне вредности

Критеријуми за разврставање и граничне вредности које користе правна лица и предузетници утврђени су чланом 6, а за групе правних лица чланoм 7. Закона о рачуноводству:

Правно лице или предузетник/ група правних лица

Просечан број запослених

Пословни приход
(у ЕУР)

Укупна вредност активе
на датум биланса (у ЕУР)

 

МИКРО*

≤  10

≤    700.000

≤    350.000

 

МАЛО

>  10
≤  50

>     700.000
≤  8.000.000

>     350.000
≤  4.000.000

 

СРЕДЊЕ

>  50
≤ 250

>  8.000.000
≤ 40.000.000

>   4.000.000
≤ 20.000.000

 

ВЕЛИКО

> 250

> 40.000.000

> 20.000.000

 

* важи само за правна лица и предузетнике

Уколико испуњава најмање два од три наведена критеријума, правно лице и предузетник се разврставају у микро, мало, средње или велико правно лице, док се група правних лица (економска целина) разврстава у малу, средњу или велику групу.

Група правних лица која задовољава најмање два од три критеријума за добијање ознаке "микро", разврстава се као мала група правних лица.

Обвезник који не испуњава два од три критеријума за разврставање, већ има различите показатеље по сваком од критеријума, разврстава се према следећем:

  • у мало правно лице, односно малу групу правних лица разврстава се и обвезник који утврди комбинацију показатеља: велико-мало-микро или средње-мало-микро;
  • у средње правно лице, односно средњу групу правних лица разврстава се и обвезник који утврди комбинацију показатеља: велико-средње-мало или велико-средње-микро.

При утврђивањu граничних вредности, обвезници примењују званични средњи курс динара (који утврђује Народна банка Србије) на последњи дан пословне године за који се саставља годишњи финансијски извештај. У наставку су дате прерачунате граничне вредности обвезника чија се пословна година завршава 31.12.2023. године, када је курс динара износио 1 ЕУР=117,1737 РСД.

I Граничне вредности за разврставање по величини обвезника који је пословао 12 месеци, а чији је датум биланса 31.12.2023. године, исказане у хиљадама динара 

Група обвезника:

Просечан број запослених (цео број)

Пословни приход

(у 000 РСД)

Укупна вредност активе на датум биланса (у 000 РСД)

Привредна друштва, задруге и предузетници; Матична правна лица

АОП  9005, кол. 3 Статистичког извештаја

АОП  1001, кол. 5
Биланса успеха

АОП  0059, кол. 5
Биланса стања

Друга правна лица

АОП  9004, кол. 3 Статистичког извештаја

АОП  1001, кол. 5
Биланса успеха

АОП  0024, кол. 5
Биланса стања

МИКРО*

≤  10

≤       82.022

≤       41.011

МАЛО

>  10
≤  50

>       82.022
≤    937.390

>       41.011
≤     468.695

СРЕДЊЕ

>  50
≤ 250

>    937.390

≤ 4.686.695

>    468.695
≤ 2.343.474

ВЕЛИКО

> 250

> 4.686.948

> 2.343.474

* важи само за правна лица и предузетнике, а не и за групе правних лица

Напомена: Вредност пословног прихода новоснованих обвезника, односно предузетника који су у извештајној 2022. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, утврђује се сразмерно броју месеци пословања у тој години.

II Граничне вредности за разврставање по величини новооснованог обвезника који је пословао краће од 12 месеци, а чији је датум биланса 31.12.2023. године, исказане у хиљадама динара 

Правно лице или предузетник/
група правних лица

Просечан број запослених (цео број)

Пословни приход (у 000 РСД)

Укупна вредност активе на датум биланса (у 000 РСД)

Бр. месеци пословања

Пословни приход сразмерно
броју месеци пословања

МАЛО

> 10
≤ 50

1

>   6.835 и ≤  78.116

>   41.011
≤ 468.695

2

> 13.670 и ≤ 156.232

3

> 20.505 и ≤ 234.347

4

> 27.341 и ≤ 312.463

5

> 34.176 и ≤ 390.579

6

> 41.011 и ≤ 468.695

7

> 47.846 и ≤ 546.811

8

> 54.681 и ≤ 624.926

9

> 61.516 и ≤ 703.042

10

> 68.351 и ≤ 781.158

11

> 75.186 и ≤ 859.274

12

> 82.022 и ≤ 937.390

СРЕДЊЕ

>  50
≤ 250

1

>  78.116 и ≤ 390.579

> 468.695
≤ 2.343.474

2

> 156.232 и ≤ 781.158

3

> 234.347 и ≤ 1.171.737

4

> 312.463 и ≤ 1.562.316

5

> 390.579 и ≤ 1.952.895

6

> 468.695 и ≤ 2.343.474

7

> 546.811 и ≤ 2.734.053

8

> 624.926 и ≤ 3.125.632

9

> 703.042 и ≤ 3.515.211

10

> 781.158 и ≤ 3.905.790

11

> 859.274 и ≤ 4.296.369

12

> 937.390 и ≤ 4.686.948