Напомена:

Правна лица која имају пословну годину различиту од календарске не могу користити могућност истовременог достављања Извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја сагласно прописима.

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај (SI_GFI) са стањем на дан 31. децембрa 2020. године могу да доставе сва правна лица и предузетници који имају пословну годину једнаку календарској, и то најкасније до 01. марта 2021. године. По истеку тог рока, обвезници не могу Агенцији истовремено доставити извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај, већ само редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину.

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (SI_GFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за истовремено достављање извештаја.

Напомена:

Пре достављања извештаја за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај, путем посебног информационог система, обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја путем тог система, у складу са прописима.

Извештај чини одговарајући сет образаца прописан Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018 - стари Закон) и подзаконским актима за одговарајућу групу правних лица и документација прописана чланом 34. старог Закона.

Напомена:

Ако обвезник не достави извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити ће редовни годишњи финансијски извештај бити јавно објављен на интернет страници Агенције.

Обрасци извештаја, укључујући и напомене уз финансијске извештаје, документација из члана 34. старог Закона, као и остала приложена документа представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чл. 33. ст. 6. и чл. 35. ст. 6. старог Закона). Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај који није потписан на наведени начин (нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева и документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

На страници „Сервис деск АПР” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.

За јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације која представља део овог извештаја потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за истовремено достављање извештаја).

Напомена:

Достављањем ове врсте захтева сматра се да је обвезник испунио обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

У случају да обвезник достави неисправан извештај за статистичке потребе уз који је истовремено достављен и редовни годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (SI_GFI).

Ако се недостаци утврђени обавештењем тичу извештаја за статистичке потребе, исте обвезник треба да отклони најкасније у року од осам дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У противном, подаци из извештаја неће бити уписани у базу података за статистичке потребе. Међутим, ако се недостаци тичу редовног годишњег финансијског извештаја, односно документације, исте обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, редовни годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се редовни годишњи финансијски извештај (као део предмета: извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај) јавно објави као неисправан или се правно лице односно предузетник нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2021. године достави потпуно нови редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину.

Напомена:

Део овог извештаја са подацима за статистичке потребе није јавно доступан, док се део који представља редовни годишњи финансијски извештај јавно објављује на интернет страници Агенције. 

Обвезници који су истовремено доставили извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај могу захтевати замену само дела који представља редовни годишњи финансијски извештај са документацијом, који је јавно објављен на интернет страници Агенције као исправан.