Обaвезa вршења ревизије финансијских извештаја за 2019. годину прописана је чланом 21. старог Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018), за правна лица/предузетнике која испуњавају услове прописане тим законом, као и Законом о јавним предузећима за сва јавна предузећа.

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2019. годину су:

  • Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције над којима надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско - дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, затворени инвестициони фондови, факторинг друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца,
  • привредна друштва, задруге, приватни инвестициони фондови, огранци, установе које обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације и сл.), која су разврстана као велика или средња правна лица, према подацима из финансијских извештаја за претходну 2018. годину, као и новооснована правна лица из наведених група, ако су разврстана као велика или средња, према подацима из финансијских извештаја за извештајну 2019. годину,
  • јавна друштва у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине,
  • сва правна лица (мала и микро) и предузетници чији пословни приход остварен у претходној пословној 2018. години прешао износ од 4,4 милона евра у динарској противвредности (односно 520.056 хиљада динара),
  • матична правна лица за консолидоване годишње финансијске извештаје,
  • јавна предузећа (независно од величине).

Обвезници ревизије дужни су да у склопу документације прописане чланом 34. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), уз редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај доставе Агенцији и ревизорски извештај, потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера и састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије. Уз ревизорски извештај обавезно се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Kорисници који користе сертификате МУП-а издате до 18. августа 2014. године, за потребе потписивања захтева и документације поред основне NexU апликације морају инсталирати и њену надоградњу (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB).

Према извештајима за 2019. годину утврђују се обвезници ревизије финансијских извештаја за 2020. годину, у складу са чланом 26 новог Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 73/2019). У поменутој одредби, новина је то што су обвезници ревизије сва правна лица и предузетници, уколико остваре укупан приход већи од 4,4 милиона евра у динарској противвредности, за разлику од претходног закона који је као критеријум  узимао остварени пословни приход у извештајној години.

У том смислу, у оквиру јавно објављених финансијских извештаја за 2019. годину приказаће се информација да је остварен укупан приход већи од 4,4 милиона евра (517.408 хиљада динара), код свих правних лица и предузетника код којих је овај услов испуњен. При томе, укупан приход се утврђује сабирањем позиција из образаца Биланса успеха, према методологији коју је дало Министарство финансија у Мишљењу број 011-00-1089/2019-16 од 17. децембра 2019. године .