Напомена:

Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 уз признaвaњe eфeкaтa њихове прве примене бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa се могу обратити Агенцији  ради ослобађања од примене појединих контролних правила

Рачуноводствена регулатива

Основ за састављање финансијских и других извештаја прописаних Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) представљају: 

  • МСФИ – Међународни стандарди финансијског извештавања чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија,
  • МСФИ за МСП – Међународни стандарди финансијског извештавања за мала и средња правна лица, чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија,
  • Правилник Министарства – Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

Напомена:

Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 и који су искористили могућност да признaвaњe eфeкaтa прве примене ових стандарда врше бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa у обрасцима, потребно је да се ради ослобађања од примене контролних правила који обезбеђују истоветност података у различитим обрасцима (Биланс стања и Извештај о променама на капиталу), обрате Агенцији на и-меил адресу finizvestaji@apr.gov.rs подношењем Захтева за ослобађањем од контролних правила која спречавају достављање финансијског извештаја обвезника који има прву примену МСФИ уз признавање ефеката без кориговања упоредних података.

Захтев треба израдити у  PDF формату  и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника применом NexU апликација које је доступна у Посебном информационом систему. 

Тек по добијању и-меила од Агенције који садржи инструкције за даље поступање и поступању у складу са истим, обвезник ће моћи да настави са поступком достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину.

Обвезници (изузев других правних лица) примењују рачуноводствену регулативу у зависности од величине утврђене на основу података из финансијског извештаја за 2018. годину односно статуса, и то: 

  • велика правна лица или јавна друштва, односно друштва које се припремају да постану јавна (независно од величине), као и матична правна лица која имају обавезу да састављају консолидовани годишњи финансијски извештај - обавезно примењују МСФИ;
  • средња правна лица - обавезно примењују МСФИ за МСП, а могу се одлучити да примењују МСФИ;
  • мала правна лица - обавезно примењују МСФИ за МСП;
  • микро правна лица (укључујући и предузетнике) - обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити да примењују МСФИ за МСП.

Друга правна лица (без обзира на величину) обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити и за МСФИ за МСП. Друга правна лица која су се одлучила да примењују МСФИ за МСП, као и матична друга правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (обавезна примена МСФИ) дужна су да воде пословне књиге по контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, а извештаје састављају на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Напомена:

У случају када је обвезник изабрао вишу рачуноводствену регулативу у односу на регулативу одређену Законом, то правно лице дужно је да исту примењује у континуитету (изузев код промене величине правног лица).

Обвезници који по први пут примењују МСФИ или МСФИ за МСП дужни су да поднесу све прописане обрасце извештаја у складу са Законом и у истим обавезно искажу и податке за претходну годину у пуном обиму (укључујући и податке означене арапским бројевима).