Рачуноводствена регулатива

Основ за састављање финансијских и других извештаја за 2020. годину прописаних старим Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) представљају: 

  • МСФИ – Међународни стандарди финансијског извештавања чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија,
  • МСФИ за МСП – Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица, чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија,
  • Правилник Министарства – Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

Напомена:

Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 и који су искористили могућност да признaвaњe eфeкaтa прве примене ових стандарда врше бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa у обрасцима, потребно је да се ради ослобађања од примене контролних правила који обезбеђују истоветност података у различитим обрасцима (Биланс стања и Извештај о променама на капиталу), обрате Агенцији на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs подношењем Захтева за ослобађањем од контролних правила која спречавају достављање финансијског извештаја обвезника који има прву примену МСФИ уз признавање ефеката без кориговања упоредних података.

Захтев треба израдити у  PDF формату  и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника применом NexU-APR апликације које је доступна у Посебном информационом систему. 

Тек по добијању имејла од Агенције који садржи инструкције за даље поступање и поступању у складу са истим, обвезник ће моћи да настави са поступком достављања годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

Обвезници (изузев других правних лица) примењују рачуноводствену регулативу у зависности од величине утврђене на основу података из финансијског извештаја за 2019. годину односно статуса, и то: 

  • правна лица и предузетници разврстани као велика правна лица и јавна друштва, односно друштва које се припремају да постану јавна (независно од величине), као и матична правна лица која имају обавезу да састављају консолидовани годишњи финансијски извештај - обавезно примењују МСФИ;
  • правна лица и предузетници разврстани као средња правна лица - обавезно примењују МСФИ за МСП, а могу се одлучити да примењују МСФИ;
  • правна лица и предузетници разврстани као мала правна лица - обавезно примењују МСФИ за МСП, а могу се одлучити да примењују МСФИ;
  • микро правна лица (укључујући и микро предузетнике) - обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити да примењују МСФИ за МСП, односно МСФИ.

Друга правна лица (без обзира на величину) обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити и за МСФИ за МСП, односно МСФИ. Друга правна лица која су се одлучила да примењују МСФИ за МСП, односно МСФИ, као и матична друга правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (обавезна примена МСФИ) дужна су да воде пословне књиге по контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, а извештаје састављају на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Напомена:

За разлику од старог Закона, члановима 24-26. новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 44/2021 – др. закон), малим и микро правним лицима и предузетницима, као и другим правним лицима (без обзира на величину) омогућено је да за вишу рачуноводствену регулативу осим МСФИ за МСП могу да одаберу примену МСФИ.

У случају када је обвезник изабрао вишу рачуноводствену регулативу у односу на регулативу одређену Законом, то правно лице дужно је да исту примењује у континуитету, односно најмање пет година од почетка примене више регулативе (изузев код отварања поступка стечаја или ликвидације). Када обвезник вишу регулативу примењује најмање 5 година, може да захтева промену на нижу, тако што ће се обратити Регистру финансијских извештаја на мејл finizvestaji@apr.gov.rs

Правна лица и друга правна лица која по први пут примењују МСФИ или МСФИ за МСП дужни су да поднесу све прописане обрасце извештаја у складу са Законом и у истим обавезно искажу и податке за претходну годину у пуном обиму (укључујући и податке означене арапским бројевима). 

Изузетно, у складу са Мишљењем Министарства финансија бр. 011-00-00100/2021-16 од 03.02.2021. године, предузетници који примењују МСФИ или МСФИ за МСП, без обзира да ли се ради о регулативи која је опредељена величином или о „вишој“ регулативи коју су сами одабрали да примењују, подносе ужи сет образаца (Биланс стања и Биланс успеха), у коме исказују податке на позицијама означеним словима и римским бројевима.