Обвезник може захтевати замену ванредног финансијског извештаја (VFI), који је уписан у Регистар финансијских извештаја и јавно објављен као исправан, под условима и на начин прописан чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, односно ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај правног лица нису исказани истинито и објективно, а скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању ванредног финансијског извештаја измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен на интернет страници Агенције. 

Напомена:

Замену ванредног финансијског извештаја састављеног на билансни дан у текућој години обвезник може  захтевати најкасније до предаје редовног годишњег финансијског извештаја за ту годину.

Заменa ванредног финансијског извештаја доставља се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, одабиром одговарајућег захтева (замена VFI) потписанквалификованим електронским потписом законског заступника.

Уз захтев за замену обвезник је дужан да достави све обрасце ванредног финансијског извештаја измењене садржине. Такође, сва правна лица су дужна да доставе и oдлуку о усвајању ванредног финансијског извештаја измењене садржине.

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање захтева и документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Kорисници који користе сертификате МУП-а издате до 18. августа 2014. године, за потребе потписивања захтева и документације поред основне NexU апликације морају инсталирати и њену надоградњу (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB).

За обраду и јавно објављивање замене ванредног финансијског извештаја плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“.

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене ванредног финансијског извештаја, поред објављивања извештаја измењене садржине и одлуке о усвајању истог, на интернет страници Агенције у оквиру Регистра остаје објављен и ванредни годишњи финансијски извештај који је био предмет замене.