Напомена:

Путем посебног информационог система Агенције, oбвезници могу захтевати замену свих докумената из члана 34. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) као и замену посебних података, односно замену података о просечном броју запослених и замену списка правних лица који су обухваћени консолидацијом.

Замена документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Обвезник може захтевати замену јавно објављене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај односно посебних података (Zamena docКFI) у случајевима:

  • када је јавно објављена изјава да није усвојен консолидовани годишњи финансијски извештај, а скупштина односно други надлежни орган обвезника је донео одлуку о усвајању тог извештаја,
  • када је јавно објављен годишњи извештај о пословању, а надлежни орган обвезника је донео нови годишњи извештај о пословању измењене садржине,
  • када је уз јавно објављен ревизорски извештај приложен финансијски извештај који није био предмет ревизије,
  • када је у јавно објављеном консолидованом годишњем финансијском извештају исказан погрешан број запослених,
  • када је у јавно објављеном консолидованом годишњем финансијском извештају исказан погрешан списак правних лица који су обухваћени консолидацијом.

Изузетно, могућа је и замена јавно објављене одлуке о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, ако та одлука није технички коректно сачињена (садржи техничке грешке).

Напомена:

Уз захтев за замену обвезник је дужан да достави документ чије објављивање овом заменом тражи као и изјашњење одговорног лица о разлозима замене у којем је дужан да наведе у ком делу се документ мења, као и разлоге због којих се мења. Изузетно, обвезник није дужан да достави изјашњење ако захтева замену изјаве да није усвојен консолидовани годишњи финансијски извештај.

Замену документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај за 2019. годину обвезник може захтеваti најкасније до краја 2020. године.

Заменa документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (Zamena docKFI), у електронском облику, потписанa квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање захтева и документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Kорисници који користе сертификате МУП-а издате до 18. августа 2014. године, за потребе потписивања захтева и документације поред основне NexU апликације морају инсталирати и њену надоградњу (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB).

За јавно објављивање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај). 

Напомена:

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај, поред документације односно посебних података чије се објављивање том заменом захтева, на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја остају објављени и документи односно посебни подаци који су били предмет замене.

Ако обвезник достави уз захтев за замену неисправну документацију иста неће бити објављена на интернет страници Агенције.