Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Редовни годишњи финансијски извештај

Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

У складу са Законом о рачуноводству (Закон), сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство су дужни да најкасније до 31. марта 2023. године, Агенцији за привредне регистре (Агенција) доставе редован годишњи финансијски извештај (РГФИ) са стањем на дан 31. децембра 2022. године. Изузетно, правна лица која имају пословну годину различиту од календарске могу, уз сагласност министра надлежног за послове финансија или Комисије за хартије од вредности, тај извештај да саставе са стањем на последњи дан своје пословне године, у ком случају исти треба доставити најкасније у року од три месеца од датума састављања. По истеку законског рока, РГФИ за 2022. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се РГФИ односи (до краја 2023. године за обвезнике са пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност његовог достављања.

Наведени извештај, обвезници достављају путем захтева „Редован годишњи финансијски извештај“.

Сагласно Закону, обвезници ревизије су дужни да уз РГФИ доставе и документацију прописану чланом 45. Закона, што могу учинити на један од следећих начина:

  • одвојено од РГФИ (како је дефинисано Законом), у ком случају се РГФИ доставља путем захтева „Редован годишњи финансијски извештај“ у роковима наведеним за достављање те врсте извештаја, а документацију путем захтева „Документација уз редован годишњи финансијски извештај“ у роковима прописаним за достављање документације уз РГФИ (до 30. јуна за обвезнике са годином једнаком календарској);
  • истовремено са достављањем РГФИ, путем захтеваРедован годишњи финансијски извештај и документација“ у роковима наведеним за достављање РГФИ (до 31.3. за обвезнике са годином једнаком календарској).

Обвезник ревизије који није доставио потпун и рачунски тачан РГФИ, исти може да достави након истека рока за достављање документације уз РГФИ, само заједно са документацијом која се на њега односи.

Правна лица и предузетници који немају обавезу ревизије, а желе да уз РГФИ доставе ревизорски извештај о извршеној добровољој ревизији тог извештаја (добровољну ревизију), то могу учинити на сличан начин као и обвезници ревизије. Видети детаљније

Садржина захтева

У оквиру захтева „Редован годишњи финансијски извештај“, правна лица и предузетници достављају РГФИ у обиму који је утврђен Законом, а на обрасцима прописаним подзаконским актима за конкретну групу обвезника. Поред тога, дужни су да за потребе статистике, доставе на прописаном обрасцу и Статистички извештај који се односи на исту пословну годину.

Осим наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Eвиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Редован годишњи финансијски извештај се доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајућег захтева, у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање редовног годишњег финансијског извештаја.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у кладуду.

На страници „Услуге -Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Уколико РГФИ, односно захтев није потписан од стране законског заступника (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) исти се враћа обвезнику електронским путем, ради исправног потписивања. Напомене уз финансијске извештаје, код обвезника који имају обавезу њиховог састављања, такође, морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Напомене уз финансијски извештај), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. Изузетно, уколико супотписник нема квалификовани електронски сертификат, у оквиру захтева је неопходно доставити сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављен финансијски извештај.

Накнада

За обраду и јавно објављивање РГФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. У случају достављања извештаја након законског рока, накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање истог у износу од 3.000 РСД. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Редован годишњи финансијски извештај“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистра) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, РГФИ неће бити уписан у Регистар и јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник, нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ одмах по пријему захтева јавно објављује информацију да извештај није састављен на начин прописан законом и да не може бити јавно објављен. На исти начин ће се поступити и у случајевима када РГФИ буде достављен у папирном облику, када ће Агенција само јавно објавити информацију да је тај извештај достављен супротно Закону. У наведеним случајевима обвезнику се доставља и допис о немогућности обраде РГФИ.

Потпун и рачунски тачан РГФИ се, заједно са Статистичким извештајем, уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као такав, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога:

  • обвезници могу поднети захтев за замену РГФИ или захтев за замену Статистичког извештаја;
  • обвезници ревизије треба у законском року да доставе документацију прописану чланом 45. Закона, с тим да, у случају кориговања РГФИ након његовог јавног објављивања као потпуног и рачунски тачног а пре достављања документације, достављају кориговани РГФИ заједно са документацијом која се односи на тај извештај. Независно од наведеног, обвезници ревизије у сваком тренутку могу поднети захтев за замену Статистичког извештаја.

Уколико се РГФИ јавно објави као непотпун и рачунски нетачан или се објави информација да извештај није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање, чињенице да пружалац рачуноводствене услуге обвезнику није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или услед достављања истог у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2023. године за обвезнике са пословном годином која је једнака календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити РГФИ за 2022. годину.