Достављањем Изјаве о неактивности сматра се да је правно лице односно предузетник испуниo обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја и Статистичког извештаја.

Изјава о неактивности

Сагласно Закону о рачуноводству, правно лице односно предузетник, који у извештајној 2022. години, није имао пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имао податке о имовини и обавезама, дужaн је да до 31. марта 2023. године, достави изјаву о неактивности. По истеку тог рока, обвезници могу доставити Изјаву о неактивности за 2022. годину, најкасније до краја 2023. године. 

Законски заступник не може порицати садржину изјаве коју је дао, односно после достављања и јавног објављивања изјаве о неактивности као исправне, правно лице односно предузетник не може  доставити редовни годишњи финансијски извештај , као замену те изјаве.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Изјава о неактивности“, правна лица и предузетници достављају документ „Изјава о неактивности“ у којој се наводи да у извештајној години нису имали пословних догађаја, нити да у пословним књигама за ту годину имају податке о имовини и обавезама.

  • Пример бланко документа изјаве о неактивности можете преузети овде.
  • Пример попуњеног документа изјаве о неактивности можете видети овде.

Осим наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Eвиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Изјава о неактивности се доставља, применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајућег захтева, у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање изјаве о неактивности.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду.

На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Уколико изјава о неактивности, односно захтев нису потписани од стране законског заступника (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) исти се враћају обвезнику електронским путем, ради исправног потписивања.

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и документ „Изјава о неактивности“, буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. Изузетно, уколико супотписник нема квалификовани електронски сертификат, у оквиру захтева је неопходно доставити сагласност супотписника на садржину захтева.

У случајевима када Изјава о неактивности буде достављена у папирном облику, Агенција исту неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију и обвезнику доставити допис да је та изјава достављена супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање изјаве о неактивности потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. У случају достављања изјаве након законског рока, накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање исте у износу од 3.000 РСД. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Изјава о неактивности“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистра) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, изјава о неактивности неће бити уписана у Регистар и јавно објављена као исправна.

Исправна изјава о неактивности се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

Правно лице односно предузетник за којег је законски заступник доставио изјаву о неактивности за 2022. годину, разврстано је као микро правнo лице и та величина се примењује за наредну 2023. годину.

Уколико се изјава о неактивности јавно објави као неисправна или се објави информација да иста није јавно објављена услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед њеног достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2023. године), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити изјаву о неактивности за 2022. годину.