Накнаде за давање стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету износе:

Врста извештаја о бонитету

Висина накнаде
(у динарима)

БОН - 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета

5.000,00

БОН - 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања

3.000,00

БОН - 3 - Сажети извештај о бонитету

4.000,00

Специјализовани извештаји о бонитету

3.500,00

Накнаде за давање појединачних, збирних и сетова (комплета) показатеља за оцену бонитета за привредна друштва и задруге, установе и за предузетнике у форми извештаја износе:

Врста извештаја

Висина накнаде 
(у динарима)

Појединачни показатељ за оцену бонитета

150,00

Збирни показатељ за оцену бонитета

300,00

Сет (комплет) показатеља за оцену бонитета по групама - за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике

2.000,00

За извештаје о бонитету, односно показатеље за оцену бонитета који се издају у форми овереног документа накнада се увећава за 20%.

За извештаје о бонитету, односно показатеље за оцену бонитета који се на захтев корисника издају истог дана (хитан захтев) накнада се увећава за 50%.