За регистрацију престанка и брисање статуса социјалног предузетништва привредног субјекта подноси се:

  • регистрациона пријава промене података + додатак 33;
  • одлука надлежног органа о престанку статуса социјалног предузетништва  (напомена: одлука се не може  донети без претходне већинске сагласности представника запослених, односно корисника производа и услуга, која се прибавља у форми јавнобележничке исправе, али се не прилаже уз регистрациону пријаву);
  • изјава заступника привредног субјекта, сачињена у форми јавнобележничке исправе, да је преосталу имовину и добит коју је стекао за време трајања тог статуса и по основу тог статуса тај субјект пренео на други субјект социјалног предузетништва у складу са чл. 10. и 11. Закона, која се објављује на интернет страници органа који региструје статус социјалног предузетништва;
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене и за објаву документа (висина накнаде).