Закон о социјалном предузетништву („Сл. гласник РС“, број 14/2022, у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 15.2.2022.године, а од 15.11.2022.године правна лица и предузетници који су регистровани у Агенцији за привредне регистре имају могућност да региструју и тиме стекну статус социјалног предузетништва којим се означава превасходни циљ њиховог деловања у друштвеном окружењу, односно пословном и правном  промету.

Социјално предузетништвo јесте обављање делатности од општег интереса, ради стварања нових и иновативних могућности за решавање друштвених проблема, проблема појединаца или друштвено осетљивих група и спречавања настајања и отклањања последица социјалне искључености, јачања друштвене кохезије и решавања других проблема у локалним заједницама и друштву у целини. Обављање делатности је усмерено на решавање друштвених проблема, у циљу повећања социјалне кохезије и развоја друштва, а остварена добит се улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса и остварује се нарочито кроз:

  1. производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених и др.), у складу са Законом;
  2. радну интеграцију, у складу са Законом;
  3. пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница;
  4. пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса.

Субјект социјалног предузетништва обавља послове у различитим областима којима се доприноси остварењу друштвене улоге социјалног предузетништва, а нарочито обавља делатности којима се омогућава остварење социјалне, културне, економске и радне укључености припадника друштвено осетљивих група и задовољење њихових других специфичних потреба, као и остварење других идентификованих општих интереса унутар локалне заједнице и на републичком нивоу.

Статус субјекта социјалног предузетништва могу регистровати и стећи следећи субјекти, ако испуњавају Законом прописане услове:

  1. регистровани предузетници
  2. привредни субјекти, односно домаћа правна лица регистрована за обављање делатности у циљу стицања добити, а нарочито привредна друштва, задруге и друга правна лица, која по свом правном положају могу испунити услове који су Законом прописани за стицање статуса социјалног предузетништва; 
  3. субјекти цивилног сектора, односно домаћа правна лица која нису основана у циљу стицања добити, а нарочито удружења, удружења у области спорта, фондације и друга правна лица, која по свом правном положају могу испунити услове који су Законом прописани за стицање статуса социјалног предузетништва.

Статус социјалног предузетништва стиче се на захтев субјекта, који се подноси регистру у коме је регистрован, без испитивања друштвене улоге и области деловања субјекта у смислу овог закона.

У случају престанка субјекта социјалног предузетништва или престанка (брисања) статуса социјалног предузетништва преостала добит и имовина стечена за време трајања тог статуса и по основу тог статуса преноси се на други субјект социјалног предузетништва, у складу са ограничењем прописаним одредбама  члана 10. став 5.  и члана 11. став 7. Закона.

Субјект социјалног предузетништва може остварити олакшице и ослобођења у складу са прописима којима се уређују порези, доприноси за обавезно социјално осигурање, накнада за коришћење јавних добара и друге врсте новчаних обавеза.

На питања која се односе на поступак регистрације статуса социјалног предузетништва у надлежном регистру, а која Законом нису посебно уређена, сходно се примењује закон којим се уређује поступак пред надлежним регистром и објављивање података и докумената у том регистру.

Министар надлежан за спровођење закона којим је прописано вођење регистра надлежан је за одлучивање о жалби на решење донето у поступку регистрације и престанка статуса социјалног предузетништва.