Прописи на снази

Назив Преузимање
Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Важне информације

Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/2020 и 43/2020) је прописано да странке неће сносити штетне последице непоступања у роковима, тако да рокови који се примењују у поступку регистрације не теку у периоду трајања ванредног стања.

Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника... („Службени гласник РС", бр. 57/2020) измењени су рокови за достављање финансијских извештаја за 2019. годину:

  • рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја истиче најкасније 90 дана од дана престанка ванредног стања (сходно се примењује и на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године, под условом да рок за достављање финансијских извештаја тих правних лица истиче за време ванредног стања);
  • рок за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја истиче најкасније 120 дана од дана престанка ванредног стања;
  • рок за достављање ванредног финансијског извештаја истиче 30 дана од дана престанка ванредног стања под условом да рок за достављање ванредних финансијских извештаја истиче за време ванредног стања.

Најчешћа питања

  •  Регистрација привременог прекида/наставка обављања делатности предузетника-Упутство.

Напомене

COVID-19

 За додатне информације о Covid-19 можете посетити веб-сајт covid19.rs.