Napomena:

Obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja putem posebnog informacionog sistema, Agenciji za privredne registre. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja putem tog sistema, u skladu sa propisima.

Pretraga evidencije obveznika

Pretraga evidencije obveznika dostavljanja finansijskih i ostalih izveštaja za 2020. godinu može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika.

Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci (poslovno ime, matični broj, adresa, PIB, pravna forma, delatnost, poslovna godina, datum osnivanja odnosno datum početka obavljanja delatnosti za preduzetnike i broj meseci poslovanja) i podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, JMBG i funkcija).

U okviru evidencije obveznika dati su i ostali podaci o obvezniku, kao što su veličina obveznika koja je utvrđena na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za prethodnu 2019. godinu (veliko, srednje, malo, mikro), obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu (u skladu sa članom 26. Zakona o reviziji, „Sl. glasnik RS“ br. 73/2020), računovodstvena regulativa za sve vrste finansijskih i drugih izveštaja za 2020. godinu (prema veličini, kao i regulativi koju je obveznik primenio u prethodnoj 2019. godini), kao i na kojim obrascima obveznik sastavlja izveštaje (u zavisnosti od  grupe pravnih lica kojoj pripada - privredna društva, banke, društva za osiguranje, itd.).

Izveštaje za statističke potrebe, odnosno finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju obveznik može da dostavi putem Posebnog informacionog sistema Agencije, samo ako se njegovi ažurni podaci nalaze u evidenciji obveznika. Iz tog razloga svi obveznici su dužni da pre dostavljanja pomenutih izveštaja izvrše uvid i provere  ažurnost podataka u evidenciji obveznika. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs. Za obveznike koji se ne registruju u registrima Agencije za privredne registre, poželjno bi bilo da oni u cilju što bržeg postupanja po reklamaciji, u prilogu iste dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz reklamacije (kopija izvoda ili rešenja iz nadležnog registra ili drugog dokumenta), u skladu sa propisima.