Obveznik može zahtevati zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (Zamena GFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ broj 127/14, 101/16 i 111/17), odnosno ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj pravnog lica, odnosno preduzetnika, nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije.

Napomena:

Zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i dokumentacije uz taj izveštaj, obveznik može zahtevati najkasnije do kraja 2021. godine.

Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena GFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi sve obrasce finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica su dužna da dostave i propisanu dokumentaciju iz člana 34. starog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018), i to:

  • odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine,
  • odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka ili izjavu zakonskog zastupnika da nije vršena raspodela dobiti/pokriće gubitka po finansijskom izveštaju izmenjene sadržine,
  • izveštaj revizora na finansijski izveštaj izmenjene sadržine, ako je obveznik vršenja revizije,
  • godišnji izveštaj o poslovanju uz finansijski izveštaj izmenjene sadržine (velika pravna lica i sva javna društva).

Napomena:

Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja nije moguća uz dostavljanje izjave da redovni godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine nije usvojen.

Preduzetnici koji vrše zamenu redovnog godišnjeg finansisjkog izveštaja dužni su da dostave odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine.

Pored dokumentacije za javno objavljivanje obveznik je dužan da dostavi i ostala dokumenta relevantna za obradu i javno objavljivanje izveštaja (npr. saglasnost supotpisnika, i sl.).

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

 Za obradu i javno objavljivanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja).

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavlјivanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije, pored objavlјivanja izveštaja izmenjene sadržine, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavlјeni i redovni godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija koji su bili predmet zamene.

Napomena:

Ako je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu objavljen kao neispravan, pravno lice ne može dostaviti zamenu istog, već samo potpuno novi redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu, i to najkasnije do kraja 2021. godine.