Obveznik može zahtevati zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (Zamena KFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ broj 127/14, 101/16 i 111/17), odnosno ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj ekonomske celine nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije. 

Napomena:

Zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i dokumentacije uz taj izveštaj, obveznik može zahtevati najkasnije do kraja 2021. godine.

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena KFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi sve obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica su dužna da dostave i propisanu dokumentaciju, odnosno: 

  • odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine,
  • izveštaj revizora na konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine,
  • godišnji izveštaj o poslovanju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine (matična prana lica koja su velika ili su javna društva).

Napomena:

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja nije moguća uz dostavljanje izjave da konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine nije usvojen. 

 Pored dokumentacije za javno objavljivanje obveznik je dužan da dostavi i ostala dokumenta relevantna za obradu i javno objavljivanje izveštaja (npr. saglasnost supotpisnika, i sl.).

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

 Za obradu i javno objavljivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja).

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavlјivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije, pored objavlјivanja izveštaja izmenjene sadržine, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavlјeni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija koji su bili predmet zamene.

Napomena:

Ako je konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu objavljen kao neispravan, pravno lice ne može dostaviti zamenu istog, već samo potpuno novi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu, i to najkasnije do kraja 2021. godine.