Obveznik može zahtevati zamenu vanrednog finansijskog izveštaja (VFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ broj 127/14, 101/16 i 111/17)odnosno ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj pravnog lica odnosno preduzetnika nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju vanrednog finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije. 

Napomena:

Zamenu vanrednog finansijskog izveštaja sastavljenog na bilansni dan u tekućoj godini obveznik može  zahtevati najkasnije do predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za tu godinu.

Zamena vanrednog finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva (zamena VFI) potpisankvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi sve obrasce vanrednog finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica odnosno preduzetnik je dužan da dostavi i odluku o usvajanju vanrednog finansijskog izveštaja izmenjene sadržine.

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Za obradu i javno objavljivanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“.

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavlјivanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja, pored objavlјivanja izveštaja izmenjene sadržine i odluke o usvajanju istog, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaje objavlјen i vanredni godišnji finansijski izveštaj koji je bio predmet zamene.