Putem posebnog informacionog sistema Agencije, obveznici mogu zahtevati zamenu svih dokumenata iz člana 34. starog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) kao i zamenu posebnih podataka odnosno zamenu podatka o prosečnom broju zaposlenih.

Obveznik može zahtevati zamenu javno objavljene dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj odnosno posebnih podataka (Zamena docGFI) u slučajevima:

  • kada je javno objavljena izjava da nije usvojen redovni godišnji finansijski izveštaj, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika je doneo odluku o usvajanju tog izveštaja,
  • kada je javno objavljena izjava da nije vršena raspodela dobiti/pokriće gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika je doneo odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po tom izveštaju,
  • kada je javno objavljena odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika je doneo novu odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka izmenjene sadržine po tom izveštaju,
  • kada je javno objavljen godišnji izveštaj o poslovanju, a nadležni organ obveznika je doneo novi godišnji izveštaj o poslovanju izmenjene sadržine,
  • kada je uz revizorski izveštaj priložen finansijski izveštaj koji nije bio predmet revizije,
  • kada je u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju iskazan pogrešan broj zaposlenih.

Izuzetno, moguća je i zamena javno objavljene odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ako ta odluka nije tehnički korektno sačinjena (sadrži tehničke greške).

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi dokument čije objavlјivanje ovom zamenom traži kao i izjašnjenje odgovornog lica o razlozima zamene u kojem je dužan da navede u kom delu se dokument menja, kao i razloge zbog kojih se menja. Izuzetno, obveznik nije dužan da dostavi izjašnjenje ako zahteva zamenu izjave da nije usvojen redovni godišnji finansijski izveštaj, odnosno

Napomena:

Zamenu dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu obveznik može da zahteva najkasnije do kraja 2021. godine.

izjave da nije vršena raspodela dobiti/pokriće gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju.

Zamena dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena docGFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj.

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj). 

Napomena:

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj, pored odluka čije se objavljivanje tom zamenom zahteva, na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja ostaju objavljeni i dokumenti koji su bili predmet zamene. 

Ako obveznik dostavi uz zahtev za zamenu neispravnu dokumentaciju ista neće biti objavljena na internet stranici Agencije.