Napomena:

Putem posebnog informacionog sistema Agencije, obveznici mogu zahtevati zamenu svih dokumenata iz člana 34. starog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) kao i zamenu posebnih podataka, odnosno zamenu podataka o prosečnom broju zaposlenih i zamenu spiska pravnih lica koji su obuhvaćeni konsolidacijom.

Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Obveznik može zahtevati zamenu javno objavljene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj odnosno posebnih podataka (Zamena docKFI) u slučajevima:

  • kada je javno objavljena izjava da nije usvojen konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika je doneo odluku o usvajanju tog izveštaja,
  • kada je javno objavljen konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, a nadležni organ obveznika je doneo novi konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju izmenjene sadržine,
  • kada je uz javno objavljen revizorski izveštaj priložen finansijski izveštaj koji nije bio predmet revizije,
  • kada je u javno objavljenom konsolidovanom godišnjem finansijskom izveštaju iskazan pogrešan broj zaposlenih,
  • kada je u javno objavljenom konsolidovanom godišnjem finansijskom izveštaju iskazan pogrešan spisak pravnih lica koji su obuhvaćeni konsolidacijom.

Izuzetno, moguća je i zamena javno objavljene odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, ako ta odluka nije tehnički korektno sačinjena (sadrži tehničke greške).

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi dokument čije objavljivanje ovom zamenom traži kao i izjašnjenje odgovornog lica o razlozima zamene u kojem je dužan da navede u kom delu se dokument menja, kao i razloge zbog kojih se menja. Izuzetno, izjašnjenje obveznik nije dužan da dostavi ako zahteva zamenu izjave da nije usvojen konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Zamenu dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu obveznik može zahtevati najkasnije do kraja 2021. godine.

Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena docKFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj). 

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pored dokumentacije odnosno posebnih podataka čije se objavljivanje tom zamenom zahteva, na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja ostaju objavljeni i dokumenti odnosno posebni podaci koji su bili predmet zamene.

Ako obveznik dostavi uz zahtev za zamenu neispravnu dokumentaciju ista neće biti objavljena na internet stranici Agencije.