BON izveštaji se izdaju svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, na srpskom i engleskom jeziku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Korisnici mogu naručiti BON izveštaje elektronskim putem, preko aplikacije za pristup BON izveštajima.

Korisnici koji prvi put pristupaju registruju se linkom na opciju registracija, gde unose tražene podatke, dok se korisnici koji su već registrovani identifikuju unošenjem svoje elektronske adrese i lozinke, posle čega se vrši autorizacija.

Nakon izvršene identifikacije i autorizacije, korisnici unošenjem matičnog broja ili naziva privrednog društva, ustanove ili preduzetnika, prema uputstvima datim u aplikaciji, vrše automatsko pretraživanje baze i naručivanje BON izveštaja. Naručivanje se završava izborom načina izdavanja i načina plaćanja, a zatim se kreira i korisniku dostavlja i-mejlom obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade).

BON izveštaji se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Korisnik može dostaviti zahtev za hitno izdavanje izveštaja (u toku dana kada je zahtev podnet), pri čemu se naknada uvećava (50%). Taj zahtev može se podneti do 13 časova za izveštaj koji se dostavlja lično ili i-mejlom odnosno do 10 časova ako se izveštaj dostavlja poštom.

BON izveštaji se izdaju u elektronskoj formi, a na zahtev korisnika mogu se izdati u papirnoj formi, uz uvećanje naknade (20%). Izveštaji u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom.