Novine u prijemu finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Novine u sastavlјanju i dostavlјanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu su sledeće:

  1. Računovodstvena regulativa – u skladu sa članovima 24-26. novog Zakona pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala i mikro pravna licaipreduzetnici, kao i druga pravna lica bez obzira na veličinu mogu pored MSFI za MSP, kao višu regulativu izabrati i MSFI; Izabranu višu regulativu obveznik je dužan da primenjuje najmanje pet godina, izuzev u slučaju otvaranja postupka stečaja ili likvidacije. U slučaju da obveznik višu regulativu primenjuje najmanje pet godina, za promenu na nižu regulativu potrebno je da se obrati Registru finansijskih izveštaja na imejl finizvestaji@apr.gov.rs.
  2. Razvrstavanje preduzetnika - Preduzetnici koji primenjuju dvojno knjigovodstvo, prilikom sastavlјanja i dostavlјanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, koriste veličinu koja je utvrđena prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Oni preduzetnici kojima Agencija nije verifikovala veličinu na osnovu finansijskih izveštaja za 2019. godinu (nisu predali finansijski izveštaj za 2019. godinu, finansijski izveštaj za 2019. godinu nije upisan u Registar finansijskih izveštaja usled utvrđenih nedostataka i sl.), prilikom sastavlјanja i dostavlјanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu, na osnovu koje se opredelјuju obaveze u vezi sastavlјanja i dostavlјanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Novoosnovani preduzetnici veličinu, utvrđenu na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, koriste za 2020. i 2021. godinu.

  1. Obaveze preduzetnika koji su razvrstani kao velika, srednja i mala pravna lica – Veliki, srednji i mali preduzetnici, u skladu sa Mišlјenjem Ministarstva finansija br. 011-00-00100/2021-16 od 03.02.2021. godine, redovne godišnje finansijske izveštaje za 2020. godinu dostavlјaju primenom užeg seta obrazaca, i to: 
    • Bilans stanja, 
    • Bilans uspeha.

Sa druge strane, saglasno Mišlјenju Ministarstva finansija br. 011-00-00690/2020-16 od 24.02.2021. godine navedeni preduzetnici imaju mogućnost da, ukoliko to žele, redovni godišnji finansijski izveštaj sastave i dostave na širem setu obrazaca (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu).

Preduzetnici razvrstani kao velika i srednja pravna lica imaju obavezu vršenja revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu, bez obzira na ostvareni ukupan prihod u prethodnoj godini.

  1. Stečajne mase stiču svojstvo obveznika dostavlјanja izveštaja – stečajne mase nad kojima je nastavlјen postupak stečaja u slučaju obustave ili zaklјučenja tog postupka nad stečajnim dužnikom imaju obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja Agenciji počev od izveštaja za 2020. godinu.
  2. Obaveza revizije - sva pravna lica i preduzetnici, razvrstani kao mala i mikro pravna lica, čiji je ukupan prihod (a ne poslovni prihod kao ranijih godina) ostvaren u prethodnoj poslovnoj 2019. godini prešao iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 517.408 hilјada dinara) imaju obavezu dostavlјanja Revizorskog izveštaja. Ukupni prihodi utvrđuju se prema metodologiji Ministarstva finansija datoj u Mišlјenju 011-00-1089/2019-16 od 17.12.2019. godine.