U skladu sa odredbama  člana 111. 121. i  247. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19), i odredbom člana 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5, Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS“, br. 17/20 i 94/20), pravna lica registrovana u Registru ponuđača, u obavezi su da u periodu od 1. marta do 1. jula 2020. godine, podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke podnosi registrovani zastupnik pravnog lica ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje Zahteva.

Uz zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama, pravna lica registrovana u Registru ponuđača dostavlјaju sledeće dokaze:

 • potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2),
 • potvrdu nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavlјene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita,
 • potvrdu Posebnog odelјenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivlјeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavlјenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja,
 • potvrdu Posebnog odelјenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kralјevu za suzbijanje korupcije (tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta), kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,
 • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaća fizička lica), kojim se potvrđuje da fizičko lice nije osuđivano, SE DOSTAVLjA SAMO ako se lice NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

Registrator će odbaciti zahtev za izdavanje potvrde ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

- krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

- krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina lјudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku. Stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, dostavlјa uverenje o neosuđivanosti od nadležnog organa matične države. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

 • potvrdu nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne,
 • potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, te ukoliko privredno društvo ima registrovane ogranke čija se adresa sedišta razlikuje od registrovanog sedišta društva, u skladu sa odredbom člana  6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), neophodno je priložiti dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije od svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima registrovane ogranke.
 • dokaz o uplati propisane naknade za izdavanje potvrde u iznosu od 1.000 dinara - račun: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).
 • napomena: pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, umesto potvrde nadležnog poreskog organa prilaže potvrdu Ministarstva privrede da se nalazi u postupku privatizacije.

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

U skladu sa odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), Registrator Registra ponuđača ima mogućnost pribavljanja dokumentacije, kojom se u smislu odredbe člana 121. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/19) dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, po službenoj dužnosti, na osnovu izjave ovlašćenog podnosioca registracione prijave koju možete preuzeti OVDE.

Pravna lica registrovana u Registru ponuđača, koji do 1. jula 2020. godine, ne dostave navedena dokumenta, biće brisana iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa odredbama članova 239. i 240. novog Zakona o javnim nabavkama, postupci javnih nabavki koji su započeti pre početka primene Zakona (pre 1.7.2020. godine) okončaće se po propisima po kojima su započeti, a isti propisi će se primenjivati i na postupke zaštite prava ponuđača. U svim takvim slučajevima status registrovanog ponuđača, posle 1.7.2020. godine, dokazuje se potvrdom registratora Registra ponuđača da je ponuđač registrovan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 69/15), a što će biti moguće utvrditi i uvidom na internet strani APR-a.