субота 23. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнаде

Висина накнаде за регистрацију привредних друштава

Накнада за регистрацију оснивања привредног друштва, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.

Накнада за оснивање једночланих ДОО електронским путем износи 4.500,00 динара.

Накнада за регистрацију оснивања огранка страног привредног друштва и представништва страног привредног друштва износи 4.900,00 динара.

Накнада за регистрацију огранка домаћег привредног друштва износи 2.800,00 динара по огранку.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном друштву, огранку страног привредног друштва и представништву страног привредног друштва, износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту привредног субјекта из Регистра износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за упис и промену привредне делатности удружења износи 2.800,00 динара.

Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси привредног субјекта региструју се без накнаде.

Накнада за регистрацију других података о привредном друштву и брисање износи:

 • за регистрацију промене правне форме 4.900,00 динара,
 • за регистрацију статусне промене 5.500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени,
 • за резервацију назива 1.000,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара,
 • за брисање привредног субјекта 3.000,00 динара,
 • за регистрацију сувласништва на уделу и промене сувласништва, осим накнаде прописане у члану 3. Одлуке (2.800,00 динара) износ од 300,00 динара по сувласнику,
 • за регистрацију и објављивање оснивачког акта 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање статута 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање других докумената који се региструју и објављују у складу са законом 1.000,00 динара,
 • објављивање докумената који се објављују у складу са законом 700,00 динара.

Накнада за издавање извода из Регистра о привредном субјекту, за издавање копија и за штампање докумената износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о привредном субјекту 1.700,00 динара,
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 850,00 динара - у припреми,
 • за издавање преписа решења 1.700,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве/обрасца 120,00 динара,
 • за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представништво страног привредног друштва није регистрован/о у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 1000,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.500,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

Доказ о уплати

Подносилац регистрационе пријаве истовремено са подношењем регистрационе пријаве Агенцији, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату са потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос са  потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97;
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и
 • датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца са потписом платиоца или  пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

4. Потврду о извршеној уплати накнаде издата од стране пружаоца платних услуга која садржи:

све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, позив на број одобрења по моделу 97 генерисан од стране Агенције, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца, потпис и печат овлашћеног лица пружаоца платних услуга).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR