понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплате накнада за потврде врше се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу). 

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

1. Потврде да привредни субјект није регистрован у Регистру привредних субјеката или да Регистар не садржи тражени податак. То су потврде:

 • да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је привредни субјект престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 • да није регистровано да је субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда, односно на дан _______________ године (члан 77. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) за поступак јавне набавке започет пре измена Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/15)). Напомена: Уколико није унет датум, захтев за издавање потврде ће бити одбијен;
 • да није регистровано да је субјекту изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности (није потврда која се користи у поступцима јавне набавке);
 • да није регистровано да је привредни субјект осуђиван због привредног преступа;
 • да физичко лице није регистровано као предузетник, члан или законски заступни;
 • да није регистрован привредни субјект.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 1.000,00 динара.

2. Потврде о правном следбеништву, и то:

 • правно следбеништво за одређени привредни субјект;
 • потврда о промени правне форме из предузетничке радње у привредно друштво.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 1.500,00 динара по привредном субјекту.

3. Потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима. То су потврде:

 • да правно лице има учешћа у капиталу код других субјеката;
 • о промени назива/седишта привредног друштва;
 • о поднетом захтеву за превођење  у Регистар;
 • о датуму преузимања решења;
 • о регистрованом статусу привредног друштва;
 • да је привредни субјект брисан као неактиван на основу одредбе чл. 68 ст. 2 Закона о регистрацији привредних субјеката;
 • о статусу физичког лица у привредним субјектима у Регистру привредних субјеката; 
 • да је друштво регистровано и под кoјим је пословним именом у Регистру привредних субјеката;
 • о члановима/заступницима/капиталу на одређени дан/период;
 • о регистрованим огранцима; 
 • о регистрованим забележбама.  

Висина накнаде за издавање ових потврда је 500,00 динара  по податку.

Потребна документација:

  Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
  Правила коришћења сајта

  Copyright 2009 APR