понедељак 23. јул 2018.

Get Adobe Flash player

Брисање

Брисање из Регистра привредних субјеката може се извршити по четири основа:

 • након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације,
 • након закључења стечајног поступка,
 • услед одлуке или престанка постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва,
 • услед статусне промене која за последицу има брисање неког од учесника из Регистра.

Уколико се привредно друштво брише након спроведеног поступка ликвидације, стечаја или статусне промене има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета. Обвезници достављања ванредних финансијских извештаја у случају брисања су и огранци страног правног лица.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за брисање регистрованих података код привредних субјеката:

840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,
 • регистровати статусне промене и
 • вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења преко  линка: https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

ЛИКВИДАЦИЈА

Регистрациона пријава покретања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава покретања поступка ликвидације и објаве огласа (Обавезни подаци + додатак 21),
 • одлука о покретању поступка ликвидације,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).
Ликвидација се спроводи када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза (начин престанка солвентног привредног друштва).

Покреће се одлуком ортака, комплементара, скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу или скупштине акционара.

Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације.

Оглас се објављује у трајању од 90 дана на интернет страни Регистра привредних субјеката, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (тј. дана доношења решења Регистатора о регистрацији покретања поступка ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона (в. регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја).

Поред објаве огласа о покретању ликвидације која има за циљ да непознати повериоци буду обавештени о овом поступку, ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању ликвидације, најкасније у року од 15 дана од дана покретања ликвидације.

Ликвидациони управник се именује одлуком о покретању ликвидације и његовим именовањем свим заступницима престаје право да заступају друштво. Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, сви законски заступници друштва постају ликвидациони управници и региструју се по службеној дужности.

Друштво може именовати више ликвидационих управника који друштво заступају заједно, ако одлуком није одређено да заступају самостално.

За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва).

Ако друштво, у току трајања огласа о покретању поступка ликвидације и током рока за пријаву потраживања, промени адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене.

Регистрациона пријава покретање поступка принудне ликвидације ортачког и командитног друштва

 • регистрациона пријава покретања поступка принудне ликвидације (Обавезни подаци + додатак 23),
 • правноснажна и извршна пресуда којом се утврђује потраживање повериоца,
 • доказ да је поверилац тражио исплату потраживања,
 • доказ да дужник није извршио исплату потраживања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).

Поверилац ортака, коме друштво не изврши исплату, у року од 6 месеци од дана доставе захтева за исплату доспелог потраживања по основу правноснажне и извршне пресуде, може захтевати покретање поступка принудне ликвидације, уз обавезу да уз пријаву приложе и горе наведена документа.

Регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја

 • регистрациона пријава регистрације почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 28),
 • усвојени почетни, односно годишњи ликвидациони извештај,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву докумената (висине накнада).

Ликвидациони управник има обавезу да састави почетни ликвидациони извештај (најраније 90, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације), који затим подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање (у истом року).

Одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја скупштина доноси најкасније у року од 30 дана од дана подношења на усвајање. Уз пријаву за регистрацију почетног односно годишњег ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку скупштине о његовом усвајању.

Усвојени почетни ликвидациони извештај обавезно садржи:

 • листу пријављених потраживања,
 • листу признатих потраживања,
 • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања,
 • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања,
 • неопходне радње за спровођење ликвидације,
 • време предвиђено за завршетак ликвидације,
 • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Ако ликвидација траје дуже од годину дана, односно ако у току поступка наступи крај пословне године, ликвидациони управник подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање годишње ликвидационе извештаје, најкасније у року од три месеца по истеку сваке пословне године. Годишњи ликвидациони извештаји се региструју.

Регистрациона пријава обуставе поступка ликвидације

Одлуком ортака, комплементара, односно скупштине друштва, може се обуставити ликвидација и наставити са пословањем.

Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је друштво намирило у потпуности све повериоце, да није отказало уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације нити је отпочело са исплатом члановима друштва.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације је именовање законског заступника друштва и изјава ликвидационог управника да су намирени у потпуности сви повериоци друштва и да друштво није отпочело са исплатама члановима друштва.

Одлука о обустави ликвидације се региструје.

Регистрациона пријава брисања из Регистра након окончања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације,
 • одлука скупштине друштва о окончању поступка ликвидације,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • одлука о подели ликвидационог остатка друштва,
 • одлука друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • доказ о о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014),
 • потврда да је привредни субјект брисан из регистра обвезника ПДВ или изјава ликвидационог управника да привредни субјект није регистровани обвезник ПДВ
 • решење надлежне попреске управе о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова (важи само за привредне субјекте који су обављали делатност мењачница)
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).

Напомена: документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Након исплате поверилаца ликвидациони управник саставља:

 • завршни ликвидациони биланс (финансијски извештај који се региструје у Регистру финансијских извештаја и бонитета и не предаје се Регистру привредних субјеката уз регистрациону пријаву брисања)
 • извештај о спроведеној ликвидацији,
 • писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима као и да су све обавезе друштва (пријављена потраживања и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • предлог одлуке о окончању ликвидације.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.

Друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.

По окончању ликвидације друштво се брише из Регистра привредних субјеката.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Пословне књиге и документа друштва се чувају у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица коме су пословне књиге и документа поверени на чување се региструју.

СТЕЧАЈ

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају (Службени гласник РС 83/2014) стекли су се услови да се регистрација података о привредним субјектима над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја
 • промена података у току стечаја
 • брисања привредног субјекта услед окончања стечаја

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд, односно за стечајне управнике поверенике Агенције за приватизацију или Агенције за осигурање депозита на основу пуномоћја која ове агенције достављају АПР.

У случају продаје стечајног дужника као правног лица и обуставе поступка стечаја, обавеза регистрације промене података о привредном субјекту по овом основу остаје на купцу стечајног дужника, односно пријаву треба да поднесе законски заступник продатог правног лица, у складу са упутством које можете прочитати у наставку.

Обустава стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица

У стечајном поступку може доћи и до обуставе стечајног поступка као последице продаје стечајног дужника као правног лица која за последицу нема брисање, већ спровођење промене података о стечајном дужнику у Регистру.

Уколико се у поступку стечаја стечајни дужник прода као правно лице, тада се стечајни поступак у односу на стечајног дужника обуставља, а наставља се према стечајној маси. Након обуставе стечајног поступка, привредни субјект који је био предмет продаје у стечајном поступку задржава свој правни субјективитет, а долази до промене оснивача, тј. власника правног лица, тако што се купац стечајног дужника уписује у Регистар Агенције за привредне регистре као његов члан (осим код акционарских друштава, с обзиром да се промена акционара не региструје у Регистру привредних субјеката већ у Централном регистру хартија од вредности). Истовремено, нови члан друштва бира законске заступнике и друге органе друштва.

Пријаву за регистрацију промене података у овом случају овлашћен је да поднесе нови заступник друштва – не и стечајни управник (најчешће су то следеће промене: пословно име, правна форма, органи, чланови друштва, обустава стечаја, па се у складу са тим и прилажу одговарајући додаци пријаве). Уз пријаву за регистрацију обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица прилажу се:

 • правноснажно решење о обустави стечајног поступка,
 • уговор о продаји стечајног дужника као правног лица,
 • доказ о идентитету новог члана/чланова,
 • одговарајуће одлуке скупштине односно другог органа друштва о промени/именовању органа друштва или промени других статусних података,
 • измене оснивачког акта и пречишћени текст (ако се мења правна форма) и/или статут (ако је реч о акционарском друштву),
 • доказ о уплати накнаде (висина накнаде) - имајте у виду да се за регистрацију оснивачког акта односно статута плаћа посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Важна напомена:

Приликом промене правне форме услед продаје стечајног дужника као правног лица, не примењују се одредбе Закона о привредним друштвима којима је предвиђена обавезна објава предлога одлуке о промени правне форме, односно овај случај представља изузетак у ком се промена правне форме може регистровати у "једном кораку".

Изузетак од овог правила је ситуација када је обустављен стечајни поступак  услед продаје стечајног дужника као правног лица, а стечајни дужник је акционарско друштво, када се на промену правне форме примењују одредбе Закона о привредним друштвима којима је предвиђена обавезна објава предлога одлуке о промени правне форме, тако да:

 1. подносилац пријаве (законски заступник именован одлуком купца из уговора о продаји стечајног дужника као правног лица)  подноси захтев за обуставу стечајног поступка, промену законског заступника и захтев за објаву нацрта одлуке о промени правне форме. Уз регистрациону пријаву доставља се: правноснажно решење о обустави стечаја, оверен уговор о купопродаји стечајног дужника, одлука о именовању директора коју доноси купац стечајног дужника, предлог одлуке о промени правне форме.
 2. након добијања документа из ЦРХоВ о испису акција (у „другом кораку“) странка подноси регистрациону пријаву промене чланова, пријаву за регистрацију и објаву оснивачког акта, а уз пријаву се доставља: одлука о промени правне форме, оверен  оснивачки акт  и  документ  ЦРХоВ о испису акција из Централног регистра.

Капитал друштва остаје у износу у којем је већ био регистрован код Агенције за привредне регистре (Решење Министарства привреде број: 720-00-115/2018-10 од 16.04.2018. године).

ОДЛУКА ИЛИ ПРЕСТАНАК ОСНИВАЧА ПРЕДСТАВНИШТВА/ОГРАНКА СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Регистрациона пријава брисања представништва/огранка страног привредног друштва

 • регистрациона пријава брисања представништва/огранка (брисање),
 • одлука о брисању представништва или доказ о престанку постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва (извод из страног регистра),
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012 , 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014),
 • потврда да је привредни субјект брисан из регистра обвезника ПДВ или изјава законског заступника да привредни субјект није регистровани обвезник ПДВ
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).

Напомена: документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА УСЛЕД СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

За престанак друштва услед статусне промене видети одељак Промене – Статусне промене.

Принудна ликвидација

Агенција за привредне регистре  је почела са спровођењем поступка принудне ликвидације над привредним друштвима у складу са мишљењем Министарства привреде број: 011-00-00258/2016-10, од 20. октобра 2017. године.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR