понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Изјава о неактивности

Правно лице, које у извештајној 2018. години, није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама, дужно је да до 28. фебруара 2019. године, достави изјаву о неактивности. 

  • Пример бланко документа изјаве о неактивности можете преузети овде.
  • Пример попуњеног документа изјаве о неактивности можете видети овде.

Изјавa о неактивности која је потписана квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника, доставља се у електронском облику Агенцији применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева, на начин који је описан у корисничком упутству за достављање изјаве о неактивности

Ако обвезник не достави изјаву о неактивности путем посебног информационог система Агенције, односно достави је у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметна изјава није достављена сагласно Закону o рачуноводству у електронском облику, те да иста неће бити обрађена нити јавно објављена на интернет страници Агенције.  


Уз изјаву о неактивности не доставља се документација из члана 34. Закона.

Изјава о неактивности мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Изјава која није потписана на наведени начин (нпр. потписана од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање документације пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

 

Достављањем ове изјаве сматра се да је правно лице испунило обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину. Законски заступник не може порицати садржину изјаве коју је дао, односно после достављања и јавног објављивања изјаве, правно лице не може  доставити редовни годишњи финансијски извештај за 2018. годину.

За јавно објављивање изјаве о неактивности потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање изјаве о неактивности).

Правно лице за које је законски заступник доставио изјаву о неактивности за 2018. годину, разврстано је као микро правнo лице и та величина се примењује за наредну годину, у складу са Законом.

 

По истеку Законом прописаног рока (28. фебруар 2019. године), обвезници могу Агенцији доставити изјаву о неактивности за 2018. годину, најкасније до краја 2019. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања).

Исправна изјава о неактивности уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

 

У случају да обвезник достави неисправну изјаву о неактивности, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву изјаве о неактивности. По обавештењу о утврђеним недостацима обвезник мора да поступи у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. Ако обвезник не отклони недостатке, изјава о неактивности неће бити уписана у Регистар.

Уколико се изјава о неактивности јавно објави као неисправна или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2019. године достави потпуно нову изјаву о неактивности.

 

Oбвезници не могу достављати замену изјаве о неактивности.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR