среда 23. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Обавеза вршења ревизије

Обaвезa вршења ревизије финансијских извештаја прописана је Законом о ревизији, за правна лица која испуњавају услове прописане тим законом, као и Законом о јавним предузећима за сва јавна предузећа.

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2018. годину су:

  • Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције над којима надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско - дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, затворени инвестициони фондови, факторинг друштва, Централни регистар хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца,
  • привредна друштва, задруге, огранци, установе које обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације и сл.), која су разврстана као велика или средња правна лица, према подацима из финансијских извештаја за претходну 2017. годину,
  • јавна друштва у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине,
  • сва правна лица (мала и микро) и предузетници чији пословни приход остварен у претходној пословној 2017. години прешао износ од 4.400.000 евра у динарској противвредности (односно 521.280 хиљада динара),
  • матична правна лица за консолидоване годишње финансијске извештаје,
  • јавна предузећа (независно од величине).

Почев од финансијских извештаја за 2018. годину, приватни инвестициони фондови су обвезници ревизије уколико су разврстани као велико или средње правно лице (према подацима из финансијских извештаја за претходну 2017. годину). Уколико су разврстани као мало или микро правно лице нису обвезници ревизије, осим ако је пословни приход остварен у претходној пословној 2017. години прешао износ од 4.400.000 евра у динарској противвредности (односно 521.280 хиљада динара).

Обвезници ревизије дужни су да у склопу документације прописане чланом 34. Закона о рачуноводству, уз редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај доставе Агенцији и ревизорски извештај, потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера и састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије. Уз ревизорски извештај обавезно се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR