понедељак 19. новембар 2018.

Get Adobe Flash player

Обавеза вршења ревизије

Обaвезa вршења ревизије финансијских извештаја прописана је Законом о ревизији, за правна лица која испуњавају услове прописане тим законом, као и Законом о јавним предузећима за сва јавна предузећа.

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2017. годину су:

  • Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције над којима надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско - дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, затворени инвестициони фондови, приватни инвестициони фондови, факторинг друштва, Централни регистар хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца,
  • привредна друштва, задруге, огранци, установе које обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације и сл.), која су разврстана као велика или средња правна лица, према подацима из финансијских извештаја за претходну 2016. годину,
  • јавна друштва у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине,
  • сва правна лица (мала и микро) и предузетници чији пословни приход остварен у претходној пословној 2016. години прешао износ од 4.400.000 евра у динарској противвредности (односно 543.278 хиљада динара),
  • матична правна лица за консолидоване годишње финансијске извештаје,
  • јавна предузећа (независно од величине).

Обвезници ревизије дужни су да у склопу документације прописане чланом 34. Закона о рачуноводству, уз редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај доставе Агенцији и ревизорски извештај, потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера и састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије. Уз ревизорски извештај обавезно се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR