уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Претрага евиденције обвезника

Пре достављања финансијских и других извештаја путем посебног информационог система, Агенцији за привредне регистре, обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја путем тог система, у складу са прописима

 

Претрага евиденције обвезника може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника.

Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци (пословно име, матични број, адреса, ПИБ, правна форма, делатност, пословна година, датум оснивања и број месеци пословања) и подаци о законском заступнику (име и презиме, ЈМБГ и функција).

У оквиру евиденције обвезника дати су и остали подаци о обвезнику, као што су величина обвезника која је утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну 2017. годину (велико, средње, мало, микро), обавеза вршења ревизије финансијских извештаја за 2018. годину (у складу са чланом 21. Закона о ревизији), рачуноводствена регулатива за све врсте финансијских и других извештаја за 2018. годину (према величини, као и регулативи коју је обвезник применио у претходној 2017. години), као и на којим обрасцима обвезник саставља извештаје (у зависности од  групe правних лица којој припада - привредна друштва, банке, друштва за осигурање, итд.).

Извештаје за статистичке потребе, односно финансијске извештаје и прописану документацију обвезник може да достави путем Посебног информационог система Агенције, само ако се његови ажурни подаци налазе у евиденцији обвезника. Из тог разлога сви обвезници су дужни да пре достављања поменутих извештаја изврше увид и провере  ажурност података у евиденцији обвезника. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на и-мејл obveznicifi@apr.gov.rs. За обвезнике који се не региструју у регистрима Агенције за привредне регистре, пожељно би било да они у циљу што бржег поступања по рекламацији, у прилогу исте доставе доказе којима потврђују истинитост навода из рекламације (копија извода или решења из надлежног регистра или другог документа), у складу са прописима.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR