Бројеви рачуна за уплату накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру свих регистара у њеној надлежности су следећи:

Регистар Рачун Позив на број
Привредна друштва 840-29770845-52 Модел 97: Генеришите позив на број              
Предузетници
Туризам
Стечајне масе
Медији
Финансијски лизинг
Заложна права
Удружења
Страна удружења
Задужбине и фондације, представништва страних задужбина и фондација
Спортска удружења, друштва и савези у области спорта
Судске забране
Коморе
Понуђачи
Уговори о финансирању пољопривредне производње
Грађевинске дозволе 840-29770845-52 Све инструкције  у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује) добијају се у систему Агенције
Финансијски извештаји (за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје)  840-29770845-52 Све инструкције  у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује), добијају се у посебном информационом систему Агенције
Услуге из Регистра финансијских извештаја (давање извода у форми прописаних финансијских извештаја - комплет или делова, затим података о бонитету, извештаја о бонитету, скоринга као и других услуга из Регистра) 840-29776845-94  Уписује се број из Обавештења добијен од стране АПР 
Услуге испоруке података из регистара, по посебном захтеву корисника 840-29776845-94  Уписује се број добијен у профактури АПР 

 

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.