Приликом подношења захтева, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).

Висина накнада у оквиру ЦЕОП

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (̰„Сл. гласник РС”, бр. 131/22).

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

  • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 динара;
  • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 динара;
  • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 3.000,00 динара;
  • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 5.000,00 динара;
  • за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
  • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 динара;
  • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 динара;
  • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.