Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (у даљем тексту: Регистар) је почео са радом у оквиру Агенције дана 01.01.2021. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора.

У складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019), сва правна лица и предузетници који пружају рачуноводствене услуге (у даљем тексту: пружаоци рачуноводствених услуга), су дужни да своје пословање ускладе са одредбама тог закона, најкасније у року од три године од дана ступања на снагу истог, односно до 01.01.2023. године. Дакле, до тог дана сви они који желе да наставе са обављањем предметних послова морају да испуне услове из члана 18. Закона о рачуноводству и од Коморе овлашћених ревизора добију решење о давању дозволе за пружање рачуноводствених услуга, које ће Комора по службеној дужности доставити Агенцији ради уписа у Регистар. Ово из разлога, што је Законом прописано да се вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја може, у складу са законом, уговором поверити пружаоцу рачуноводствених услуга, који је уписан у Регистар.

Иначе, вођење Регистра пружалаца рачуноводствених услуга поверено je Агенцији за привредне регистре Законом о рачуноводству. Начин вођења и садржина Регистра пружалаца рачуноводствених услуга ближе су уређени Правилником о начину вођења и садржини регистра пружалаца рачуноводствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)

Регистар садржи следеће податке:

  1. основне податке о пружаоцу рачуноводствених услуга (пословно име и матични број);
  2. податке o решењу о давању, односно одузимању дозволе за пружање рачуноводствених услуга (број и датум решења);
  3. податке о овлашћеном рачуновођи запосленом код пружаоца рачуноводствених услуга са пуним радним временом, укључујући и податке о професионалном звању које поседује, броју и датуму акта о стицању тог звања, као и назив издаваоца акта;
  4. податке о правним лицима повезаним са пружаоцем рачуноводствених услуга у складу са Законом;
  5. податке о датуму и броју под којим је пружалац рачуноводствених услуга уписан, односно брисан из Регистра, као и о датуму и броју под којима су вршене промене података у Регистру.

Изузетно, када је предмет уписа друштво за ревизију, као пружалац рачуноводствених услуга, у Регистар се не уписују подаци о овлашћеном рачуновођи, с обзиром да се дозвола таквом друштву издаје по службеној дужности, а на основу решења о давању дозволе за обављање послова ревизије, која је издата у складу са законом којим се уређује ревизија.

Упис, односно брисање пружаоца рачуноводствених услуга из Регистра врши се по службеној дужности, одмах по пријему решења о давању, односно одузимању дозволе за пружање рачуноводствених услуга која Комора овлашћених ревизора доставља Агенцији за привредне регистре. Промена података који се воде у Регистру врши се на основу захтева пружаоца рачуноводствених услуга, с тим да  захтев за брисање овлашћеног рачуновође, може да поднесе и сам рачуновођа. Сви захтеви достављају се Агенцији у електронском облику, путем посебне апликације Агенције успостављене за потребе достављања података и документа ради уписа у Регистар.

Објављивање података

Подаци који се воде у Регистру пружалаца рачуноводствених услуга објављују се на интернет страници Агенције за привредне регистре, изузев података о ЈМБГ-у или ЕБ за странца овлашћеног рачуновође, који се у складу са Правилником јавно не објављују. Поред тих података, у оквиру Регистра јавно се објављују и остали статусни подаци пружаоца рачнуводствених услуга регистровани у Регистру привредних субјеката, као и подаци о стварним власницима из Евиденције стварних власника.

Истовремено са објављивањем података објављује се и решење Коморе којим се издаје, односно одузима дозвола за пружање рачуноводствених услуга.