Обрасци извештаја и захтева уграђени су у Посебни информациони систем Агенције за све врсте извештаја и исти се НЕ ДОСТАВЉАЈУ у папирном облику.

Обрасци извештаја

На основу Законa о рачуноводству (Закон), надлежна регулаторна тела донела су одговарајућа подзаконска акта, којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја и Статистичког извештаја, за потребе јединственог информисања и статистичке обраде:

I МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА за: 

  1. Привредна друштва задруге и предузетнике:
  1. Друга правна лица:

II НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ за

III КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ за: 

Обрасци захтева

На основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, регистратор je прописao обрасце захтева за јавно објављивање финансијских извештаја и Статистичког извештаја, односно документације која се доставља уз годишње финансијске извештаје:

Захтев за јавно објављивање Изјаве о неактивности;
Захтев за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја;
Захтев за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације;
Захтев за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја са добровољном ревизијом;
Захтев за јавно објављивање документације уз редовни годишњи финансијски извештај;
Захтев за јавно објављивање коригованог редовног годишњег финансијског извештаја са документацијом;
Захтев за јавно објављивање добровољне ревизије;
Захтев за јавно објављивање замене редовног годишњег финансијског извештаја уз добровољну ревизију;
Захтев за замену јавно објављеног редовног годишњег финансијског извештаја;
Захтев за замену јавно објављеног Статистичког извештаја;
Захтев за замену јавно објављене документације уз редовни годишњи финансијски извештај;

Захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја;
Захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације;
Захтев за јавно објављивање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај;
Захтев за јавно објављивање коригованог консолидованог годишњег финансијског извештаја са документацијом;
Захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја веће групе правних лица;
Захтев за замену јавно објављеног консолидованог годишњег финансијског извештаја;
Захтев за замену јавно објављене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај;

Захтев за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја;
Захтев за замену јавно објављеног ванредног финансијског извештаја.